OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie

Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie

Numer uchwały: 116
Numer sesji: XV
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XV/116/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie,

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie, oznaczonej numerem działki 48/15, o powierzchni 0,1056 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00057529/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana Marka Pioszyka, z przeznaczeniem pod budowę drogi - ulicy Krótkiej w Boszkowie,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2012r.

Pan Marek Pioszyk, będący właścicielem działki nr 48/15, zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na drogę.
Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem zbycia stanowi drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych, w której posadowione są media, zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę, która nosi nazwę ul. Krótkiej położonej w Boszkowie.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06