OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/117/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach

Uchwała Nr XV/117/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach

Numer uchwały: 117
Numer sesji: XV
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XV/117/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach,

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach, oznaczonych numerami działek: 734/2 o powierzchni 0,0536 ha, 714/5 o powierzchni 0,0989 ha, 714/16 o powierzchni 0,0799 ha, zapisanych w księdze wieczystej Nr PO1L/00002021/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiących własność Pana Ryszarda Urbaniaka, z przeznaczeniem pod budowę drogi - ulicy Piaskowej w Grotnikach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XV/117/2012 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2012r.

Pan Ryszard Urbaniak, będący właścicielem działek nr 734/2, 714/15, 714/16, zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na drogę.
Uwzględniając fakt, że nieruchomości będące przedmiotem zbycia stanowią drogę dojazdową do nieruchomości, zasadnym jest nabycie tych nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę, która nosi nazwę ul. Piaskowej położonej w Grotnikach.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06