OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/120/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy

Uchwała Nr XV/120/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer uchwały: 120
Numer sesji: XV
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XV/120/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 364.600,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 301.600,00 złotych i kwotę dochodów majątkowych o 63.000,00 złotych.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.978.986,00 złotych, w tym dochodów bieżących 25.512.551,00 złotych i dochodów majątkowych 5.466.435,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 1.177.963,00 złote oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) wydatki bieżące zwiększa się o 364.463,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 23.202.054,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 360.463,00 złote i ogółem wynoszą 17.751.682,00 złote, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 40.580,00 złotych i ogółem wynoszą 12.004.242,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 319.883,00 złote i ogółem wynoszą 5.747.440,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.286.700,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 4.000,00 złotych i ogółem wynoszą 3.856.381,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 280.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwiększa się o 813.500,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 13.088.266,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.088.266,00 złotych, z czego:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.480.559,00 złotych,
b) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 85.000,00 złotych, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
c) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
3. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności zmiany wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, co nie zmienia ogólnej kwoty, ktora wynosi 3.335.232,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.290.320,00 złotych, w tym wydatków bieżących 23.202.054,00 złote i wydatków majątkowych 13.088.266,00 złotych.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 5.311.334,00 złote, który zostanie sfinansowany:
1) przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.281.000,00 złotych,
2) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w roku ubiegłym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 290.089,00 złotych,
3) przychodami z wolnych środków uzyskanymi z roku 2011 w kwocie 740.245,00 złotych.

§ 4. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów do wysokości 7.011.334,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów do wysokości 1.700.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:

I. Dochody ( załącznik Nr 1 )
1.Zwiększenie dochodów o 63.000 złotych deklarowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznawanych poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
2. Wprowadzenie dochodów z tytułu "odsprzedaży" energii elektrycznej Zarządowi Dróg Gminnych 201.600 złotych,
3. Urealnienie kwot podatków wymierzanych przez gminę zgodnie z dokonanym wymiarem.

II. Wydatki ( załącznik Nr 2 )
1. Zwiększenie wydatków poprzez przydzielenie środków dla poszczególnych jednostek w związku z dokonaniem rozliczenia z roku ubiegłego oraz wprowadzeniem dodatkowych zadań:
1) Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 10.728 zł,
2) Zespół Szkół w Dłużynie 135.492 zł,
3) Zespół Szkół w Jezierzycach Koscielnych 11.842 zł,
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 70.652 zł:
5) Przedszkole 27.349 zł,
6) Zarząd Dróg Gminnych ( nowe zadania ; przebudowa drogi w Dłużynie i Skarżyniu z pomocą środków FOGR, modernizacja odcinka ulicy Osady we Włoszakowicach, ulica Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym, wykonanie projektów; ulica Boszkowska i Wiejska w Grotnicka, ulica Kurpińskiego we Włoszakowicach, ulica Spokojna, Kurkiewicza i Myśliwska we Włoszakowicach, ulica Strażacka w Bukówcu Górnym, obwodnica Boguszyna , środki na podatek od nieruchomości 600.000 zł, 7) Urząd Gminy ( wykonanie studium do wniosku na oczyszczalnię, obsługa "Orlika", płatności za oświetlenie uliczne, dotacja dla Powiatu na budowę ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 2,50 na długości 303 mb na ulicy Powstańców Wlkp we Włoszakowicach od sklepu Majster do Chaty Polskiej w porozumieniu z powiatem leszczyńskim w ramach programu Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach powiatowych ) 321.900 zł.
2. Przeniesienia na wnioski jednostek w ramach przydzielonych środków ( ZDG, GOPS, ZS Krzycko Wielkie, UG ).

III. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 3 )
1. Zwiększa się środki na:
a) budowę ścieżki rowerowej o 33.000 złotych,
b) uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice 10.000 złotych,
c) na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach o 20.000 złotych.
2. Wprowadza się zadania
a) do realizacji przez ZDG na oraz dotyczące dróg gminnych (wyszczególnione w punkcie II.1.6) 546.500 złotych,
b) do realizacji przez ZS w Dłużynie - modernizacja dachu 129.000 złotych,
c) dotacja do Powiatu ( punkt II.1.7 ) 85.000 złotych.
3.Zmniejsza się środki na wykup gruntów pod scieżkę rowerową Włoszakowice - Bukówiec Górny 10.000 złotych.


IV. Udzielone dotacje ( załącznik Nr 4 )
Wprowadza się wyżej omówiną dotację na wydatki majątkowe dla Powiatu w kwocie 85.000 złotych.

V. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 5 )
Przeniesino 300 złotych między paragrafami w zadaniach zleconych przez Wojewodę na wniosek GOPS.

VI. Przychody ( załącznik Nr 6 )
Zwiększenie wykorzystania wolnych środków z roku ubiegłego o 113.363 złote.

VII. Rozchody ( załącznik Nr 7 )
Zmniejszenie kwoty spłaty kredytu o 700.000 złotych, w związku ze spłaceniem tej kwoty w roku ubiegłym. W związku z pobraniem w roku 2011 kredytu w nizszej niż planowano wysokości Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o zmniejszenie rat oraz skrócenie okresu spłaty. Prośba została zalatwiona pozytywnie. Wynikające z nowego rozłożenia raty mają swe odzwierciedlenie w WPF.

Środki przeznaczone wstępnie na spłatę kredytu w kwocie 700.000 złotych zostają wykorzystane jako środki na pokrycie wydatków dotyczących dodatkowo wprowadzonych zadań.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06