OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/121/2012 w zprawie zmiany WPF

Uchwała Nr XV/121/2012 w zprawie zmiany WPF

Numer uchwały: 121
Numer sesji: XV
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XV/121 /2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2012 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami ) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2012-2023 w związku ze zmianą budżetu na rok 2012 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu,
4) kwoty przychodów,
5) kwoty rozchodów,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Objaśnienia uzasadniające konieczność wprowadzenia zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się zakres przedsiewzięć poprzez:
1. dodanie zadania "Dostawa (w formie leasingu) używanej zamiatarki chodnikowo - drogowej wraz z osprzętem",
2. zwiększenie kwot nakładów na " Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach" oraz "Uporzadkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 3

Upoważnia się Wójta do upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/121 /2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2012 rokuObjaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy Włoszakowice
Konieczność wprowadzenia zmian w WPF spowodowana została potrzebą uaktualnienia planowanych do wykonania zadań w budżecie roku 2012.
Zmiany dotyczące WPF wprowadzone zostały w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2012 - 2023. Kolumna dotycząca roku 2012 zawiera aktualne dane zgodne z danymi podjętej dnia dzisiejszego uchwały zmieniającej budżet na rok 2012.
Wzrosły dochody, wydatki, przychody i zmalały rozchody, co wywarło wpływ na wynik budżetu oraz konieczność uzupełnienia żrodeł pokrycia deficytu.
W zwiazku ze zmianą harmonogramu spłaty rat pobranego już kredytu należało uwzględnić spłatę kredytów planowanych do pobrania, co wydłużyło okres wyjścia z zadłużenia o jeden rok, do roku 2021.
W załączniku Nr 3 wprowadzono nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych w zakresie dostawy ( w formie leasingu ) używanej zamiatarki chodnikowo - drogowej wraz z osprzętem. Zadanie to realizowane będzie przez 5 lat i w okresie tym należy zabezpieczyć limit wydatków na raty leasingowe. Ponadto dokonano zwiekszenia limitu wydatków roku 2012 oraz nakładów ogółem na uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice o 10.000 złotych i rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach o 20.000 złotych.
Efektem powyższych uregulowań są nieznaczne zmiany wskaźników spłaty zobowiązań maksymalnie dopuszczalnych i rzeczywistych w roku bieżącym i w latach następnych.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06