OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIV/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr XIV/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.

Numer dokumentu: XIV
Rok: 2012


P r o t o k ó ł Nr XIV/2012
--------------------------------------------------
z XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 lutego 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
Do porządku obrad radny Aleksy Zaremba wnioskował przyjęcie dodatkowego punktu: stanowisko dotyczące likwidacji połączeń kolejowych Wolsztyn-Leszno, a Wójt wnioskował rozszerzenie porządku obrad o zapoznanie się z decyzją Ministra Środowiska dotyczącą poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego m.in. w gminie Włoszakowice.
Wnioski zostały przyjęte. Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- ustalenie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem „OŚB”
6. Uchwalenie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
7. Uchwalenie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach.
8. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Włoszakowice na lata 2012-2016.
10. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Włoszakowice.
11. Ustalenie sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z gminą Święciechowa przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (zapisy w formularzach zostały zakwestionowane przez organ nadzoru i należy ponownie uchwalić poprawne)
14. Skarga Tomasza Wulke.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice”.
16. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
17. Stanowisko Rady w sprawie TV Trwam.
18. Stanowisko w sprawie redukcji połączeń kolejowych na linii Leszno-Wolsztyn.
19. Zmiany budżetu gminy Włoszakowice na 2012 r.
20. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała Nr XIV/112/2012
21. Sprawy bieżące: informacja o stanie bezpieczeństwa, decyzja Ministra Środowiska w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
22. Wnioski.
23. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.
Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John, a z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Ryszard Lipowy.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XIII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Mirosława Urbaniak – poinformowała o rozjechanej drodze w Boszkowie-Letnisku ul. Turystyczna, gdzie wywyższano działki gruzem rozbiórkowym.
Ponadto wnioskowała w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Grotnikach o dofinansowanie remontu kuchni na sali wiejskiej.
Radna Aniela Poloszyk – wnioskowała o utwardzenie (kamieniem) drogi w Dłużynie (zagłębienie) odcinek jest nieprzejezdny.
Radny Zenon Poloch – zgłosił naprawę ul. w Sądzi do Kowalskiego.
Radny Ryszard Lipowy – poinformował jak Zarząd Dróg Powiatowych planuje i wykonuje naprawę dróg. W dniu 28 lutego 2012 r. w Krzycku Wielkim podczas ulewnego deszczu łopatami usuwa wodę z dziur w asfalcie a potem uzupełnia masą.
Radny Aleksy Zaremba – poinformował, że na chodniku w Boszkowie (wsi) należy wyrównać kilkanaście płyt chodnikowych – podryte przez krety.
Stwierdził ponadto, że droga Boszkowa do Charbielina jest nieprzejezdna i równanie nie wystarczy pozostaje jedynie nawiezienie i wywyższenie terenu.
Poinformował, że oznakowanie drogi z Bucza - do Włoszakowic czy Dłużyny – sugeruje przejazd przez Trzebidzę i potem drogą polną do Dłużyny (dla samochodów ciężarowych problem z zawróceniem i samym przejazdem).
Radna Krystyna John – poinformowała o zaniżeniu przy skrzyżowaniu dróg Sądzia-Krzycko Wielkie – Boguszyn. Wnioskowała o naprawę przejścia przez tory. Stwierdziła, że rzeźba w Krzycku Wielkim pęka i może należy przyciąć rosnącą wokół zieleń co umożliwi odpowiedni przepływ powietrza. Wnioskowała ponadto o uaktualnie listy pracowników Urzędu i numerów telefonów.
Radna Irena Przezbór – przedstawiła prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie szkolenia w zakresie pomocy na wodzie.

Ad. 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i ustalenie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem „OŚB”.
Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Uchwała Nr XIV/98/2012

Rada Gminy przeanalizowała wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz zapoznała się z opinią Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. z dnia 20 stycznia 2012 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
GZK sp. z o.o. we wniosku podała ponoszone koszty związane z dostarczeniem wody i oczyszczeniem ścieków:
1) za dostarczanie wody – 2,30 zł/m3 (netto)
2) za odprowadzane ścieki komunalne - 4,70 zł/m3 (netto)
3) za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,90 zł/m3 (netto)
4) za odprowadzane ścieki sezonowo – 6,00 zł/m3 (netto)
Wysokość opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków podana we wniosku wynosi odpowiednio:
1) 3,00 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
2) 3,00 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.
Do taryf i opłaty abonamentowej doliczany jest 7 % podatku VAT.
Planuje się również zwiększenie opłaty za odbiór przyłącza z 80 zł na 120 zł + 23%VAT
Radny Aleksy Zaremba negatywnie ocenił zwyżkę opłaty abonamentowej stwierdzając, że nie musi nikogo przekonywać jak ważne jest oszczędzanie wody, a decyzja Rady w tym przypadku działa wprost odwrotnie. Im badziej będziesz oszczędzał to GZK sp. z o.o. wyliczy, że koszty gotowości dostarczania wody wymagają podniesienia abonamentu. Wójt wyjaśnił takie postępowanie kosztami utrzymania sieci.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XIV/98/2012
-------------------------------------------------Ustalenie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem „OŚB”
Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach złożyła do Wójta Gminy Włoszakowice dnia 20 stycznia 2012 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Przygotowana kalkulacja cen została sprawdzona pod względem prawidłowości opracowania.
Rada Gminy Uchwałą Nr XIV/98/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. zatwierdziła taryfę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” na kwotę 4,70 zł/1 m3 (netto).
Mając na uwadze koszty ponoszone przez odbiorców usług komunalnych dot. ścieków komunalnych Rada Gminy Włoszakowice postanowiła o uchwaleniu dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” w wysokości 0,70 zł netto/1 m3. Uchwalenie dopłaty pozwoli na obniżenie ceny w tej grupie odbiorców do kwoty 4,00 zł/1 m3.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/99/2012
-------------------------------------------------


Ad. 6. Uchwalenie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Projekt statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicacah przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór informując, że szczegółowo analizę statutu z uwzględnieniem wprowadzanych zmian do poprzednich zapisów przeprowadziła Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczyła kierownik ŚDS.
Do projektu radni uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/100/2012
-------------------------------------------------


Ad. 7. Uchwalenie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach.
Projekt statutu Gminnej Biblioteki Publicznej był analizowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Poprzedni statut był uchwałony w 2002 r. i niektóre zapisy sie zdezaktualizowały i nalezy je dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/101/2012
-------------------------------------------------


Ad. 8. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W związku z tym istnieje potrzeba corocznego uchwalania programu przez Radę Gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/102/2012
-------------------------------------------------

Ad. 9. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Włoszakowice na lata 2012-2016.
Do przedstawionego projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016 radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/103/2012
-------------------------------------------------


Ad. 10. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Włoszakowice.
Zabudowa zaplecza ulicy Zalesie i ulicy Powstańców Wlkp we Włoszakowicach oraz dokonane podziały m.in. na drogę spowodowały konieczność nazwania ulicy. Wzdłuż nieruchomości przebiega rów melioracyjny, stąd propozycja nadania nazwy drodze wewnętrznej we Włoszakowicach „ul. Strumykowa”.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/104/2012
-------------------------------------------------


Ad. 11. Ustalenie sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Uchwała zaaktualizowano sieć przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, a mianowicie:
1. Przedszkole nr 2
- Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 27,
- Włoszakowice, ul. Spokojna 4,
- Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wlkp. 111,
- Krzycko Wielkie, ul. Szkolna 12,
2. Oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Dłużynie, Dłużyna 42,
3. Oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Jezierzyce Kościelne 90a.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/105/2012
-------------------------------------------------


Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z gminą Święciechowa przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego
Rada Gminy postanowiła o współdziałaniu z Gminą Święciechowa w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Święciechowa przez Gminę Włoszakowice. Zadanie to dla dzieci z Krzycka Małego Gmina Święciechowa będzie wykonywać Przedszkole nr 2, Krzycko Wielkie, prowadzone i dotowane przez Gminę Włoszakowice. Zasady i tryb przekazywania przez gminy środków finansowych określi porozumienie, do którego podpisania upoważniono Wójta Gminy Włoszakowice. W związku z tym, że dwóch radnych opuściło salę obrad stan rady do głosowania nad poniższą uchwałą zmienił się i wyniósł 12 radnych. Ale zachowane zostało qurum, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał. Na kolejne głosowania radni wrócili.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/106/2012
-------------------------------------------------


Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
W poprzednio podjętej uchwale zapisy w formularzach zostały zakwestionowane przez organ nadzoru i należy ponownie uchwalić poprawne.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/107/2012
-------------------------------------------------


Ad. 14. Skarga Tomasza Wulke.
Radni zapoznali się z treścią skargi (załącznik nr 15 do protokołu), w której Tomasz Wulke zarzuca Wójtowi Gminy Włoszakowice naruszenie praworządności, biurokratyczne oraz przewlekłe załatwianie sprawy. Skarżący wskazał, że sprawa toczy się od 2001 roku i dotyczy zagospodarowania działki nr 89 w miejscowości Dominice. Jak twierdzi skarżący Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą nr XVII/160/2000 przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym jego działkę. Pomimo przystąpienia Wójt nie uwzględnił wniosku skarżącego o warunki zabudowy dla tej działki odmawiając w kolejnych pismach przeznaczenia działki pod zabudowę.
Jak ustaliła Rada Gminy Włoszakowice w dniu 28 grudnia 2000 r. Rada podjęła Uchwałę Nr XVII/160/2000 w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmiany do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w miejscowości Dominice, w tym dla działki skarżącego. W toku uzgadniania projektu planu dla tego obszaru Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego negatywnie zaopiniował możliwość zabudowy na terenie lasów.
Stąd też nie dokonano wyłączenia z produkcji leśnej obszaru działek o numerach: 89, 88/1, 88/2, 88/3 i 88/4. Na etapie konsultacji protest do takich zapisów planu wniósł poprzednik prawny skarżącego Pan Andrzej Wulke. Zarzuty nie zostały uwzględnione i stały się przedmiotem postępowania sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzeczeniem z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie II SA/Po 280/04 ostatecznie oddalił skargę Andrzeja Wulke w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego. W dniu 29 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXIX/239/2005 Rady Gminy Włoszakowice przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, w którym dla działki nr 89 ustalono dotychczasowe przeznaczenie tj. jako las.
Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. Wspomniane przepisy dają Gminie szerokie władztwo planistyczne. Jak przyjmuje się w orzecznictwie w ramach władztwa planistycznego gmina decyduje, dla których terenów podejmie prace planistyczne mające na celu uregulowanie sposobu jego zagospodarowania w drodze planu miejscowego. Decydując się na uruchomienie procedury planistycznej gmina rozważa zasadność objęcia danego obszaru planem, uwzględniając takie okoliczności jak konieczność uporządkowania przestrzeni, powstrzymanie jej degradacji, ochrona walorów przyrodniczych, ochrona środowiska i inne.
W świetle powyższego Rada Gminy Włoszakowice nie podziela zarzutów podnoszonych przez skarżącego, stąd uznała skargę za bezzasadną.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/108/2012
-------------------------------------------------


Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice”.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że projekt programu był analizowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Uwag do projektu programu radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/109/2012
-------------------------------------------------


Ad. 16. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poinformowała podczas kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach stwierdzono brak podstaw do pobierania odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy Prowadzenie ośrodków wsparcia jak Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym gminie z zakresu działalności administracji rządowej.
Wobec zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej nowelą z dnia 26 stycznia 2007r., Rada Gminy nie ma kompetencji do ustalania zasad odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż kwestia ta nie jest objęta zakresem zadań własnych gminy, lecz zakresem zadań zleconych. Środki finansowe na realizację tych zadań zapewnia budżet państwa.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/110/2012
-------------------------------------------------


Ad. 17. Stanowisko Rady w sprawie TV Trwam.
Rada Gminy Włoszakowice zgłosiła sprzeciw wobec odmowy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji udostępnienia miejsca TV „Trwam” na cyfrowym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej twierdząc że Telewizja Trwam jest telewizją katolicką o zasięgu ogólnopolskim, a prezentowana przez nią tematyka ma swoich licznych odbiorców wśród ludzi o określonych przekonaniach religijnych, którzy z racji wieku czy też stanu zdrowia zmuszeni są pozostawać w domu. Zdaniem Rady Gminy Włoszakowice Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie może pozbawiać tychże odbiorców kontaktu z problematyką dotyczącą ludzi wierzących.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
S T A N O W I S K O
-------------------------------------------------


Ad. 18. Stanowisko w sprawie redukcji połączeń kolejowych na linii Leszno-Wolsztyn.
Rada Gminy Włoszakowice odniosła się do decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącej redukcji połączeń kolejowych na linii Leszno-Wolsztyn od 1 marca 2012 r. Ten rodzaj komunikacji zawsze był podstawowym środkiem transportu, szczególnie dla młodzieży uczącej się w leszczyńskich szkołach ponadgimnazjalnych, studentów czy pracujących. Mieszkańcy gminy Włoszakowice i innych podleszczyńskich gmin i tak są w gorszej sytuacji niż mieszkańcy miasta, ponieważ dojazdy powodują dodatkowe, niemałe koszty, o straconym czasie nie wspominając. Rada Gminy Włoszakowice sprzeciwia się podejmowaniu decyzji, które wprowadzają tego rodzaju dysproporcje wśród mieszkańców regionu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
S T A N O W I S K O
-------------------------------------------------


Ad. 19. Zmiany budżetu gminy Włoszakowice na 2012 r.
Postanowiono o zwiększeniu łącznej kwoty dochodów budżetu na 2012 rok o 2.316.725,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 30.614.386,00 zł. Wydatki postanowiono zwiększyć o 3.233.696,00 zł. Po zmianie łączna kwota wydatków wyniesie 35.112.357,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 4.497.971,00 złotych, który zostanie sfinansowany: przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.581.000,00 zł; przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w roku ubiegłym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 290.089,00 zł; przychodami z wolnych środków uzyskanymi z roku 2011 w kwocie 626.882,00 zł.

Dochody: dotacja celowa Wojewody dla GOPS w kwocie 7.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych; ostatnia rata dofinansowania budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym w kwocie 663.127 zł; zaległa z roku 2011 rata dotacji na dofinansowanie termomodernizacji w kwocie 82.725 zł; spodziewana kwota dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowy drogi Włoszakowice - Dominice w kwocie 849.193 zł; udział GZK Sp zo.o. w przebudowie drogi Włoszakowice-Dominice w kwocie 419.980 zł; zwrot podatku VAT z listopada i grudnia 2011 roku w kwocie 279.000 zł; zwrot środków biblioteki z roku 2011 w kwocie 9.100 zł, zwrot za energię zużytą przy budowie sali w kwocie 4.000 zł; odsetki podatkowe od osób prawnych w kwocie 2.000 zł.
W wydatkach uwzględniono: środki dla GOPS w kwocie 7.600 zł ( wypłata zasiłków pielęgnacyjnych ); środki dla GOK w kwocie 10.000 zł na działalność bieżącą; środki dla UG w kwocie 3.216.096 zł z przeznaczeniem na: przebudowę drogi Włoszakowice - Dominice w kwocie 2.849.096 zł, wypłatę nienależnie pobranych opłat w latach ubiegłych od podopiecznych ŚDS wraz z odsetkami 50.000 zł, nieuwzględnione w projekcie elementy wynagrodzeń ( nadgodziny, nagrody, staż, regulacja ) wraz z pochodnymi 242.000 zł, audyt 30.000,- zł; wydatki związane z uruchomieniem sali ( zakup mebli, energii, zorganizowanie otwarcia, instalacja alarmu itp. ) 55.000 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/111/2012
-------------------------------------------------Ad. 20. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że planuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2012-2023 w związku ze zmianą budżetu.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/112/2012
------------------------------

Ad. 21. Sprawy bieżące: informacja o stanie bezpieczeństwa, decyzja Ministra Środowiska w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
Roczne sprawozdanie z dzialalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Leszczyńskiego za 2011 r. przedstawiła radna Krystyna John. Informacja została przyjęta (załącznik nr 23 do protokołu).
Wójt przedstawił treść decyzji Ministra Środowiska w sprawie udzielenia dla Liesa Energy Sp. z o.o. koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego m.in. na tereni egminy Włoszakowice oraz treść porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na wstęp na nieruchomości gminy. W porozumieniu ustalono, że w przypadku wyrządzenia szkody na nieruchomości objętej w ww. dokumencie Spólka zobowiązuje się do naprawienia szkody lub wypłaty odszkodowania pieniężnego ( w oparciu o przeciętne wydajności osiągane w danym województwie oraz przeciętne ceny skupu według notowań giełdowych. Przed podpisaniem porozumienia Wójt wniósł o zmianę w porozumieniu sądu własciwego do rozpoznawania sporu o na prawę ww szkód na SR w Lesznie.
Radni przyjęli informację do wiadomości.
Stanowi ona załącznik nr 24 do protokołu).
Ad. 22. Wnioski.
Radna Krystyna John wnioskowała o rozwiązanie sprawy korzystania z sali gimnastycznej w Krzycku Wielkim.
Radna Irena Przezbór wnioskowała o przedstawienie informacji dotyczącej pracy instruktorów z różnego rodzaju zespołami.

Ad. 23. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XIV Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06