OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XV/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Protokół Nr XV/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Numer dokumentu: XV
Rok: 2012

P r o t o k ó ł Nr XV/2012
--------------------------------------------
z XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 marca 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczył cały 15. osobowy skład rady, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
6. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
7. Wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.
8. Wyrażenie zgody na nabycie dróg:
w Boszkowie,
w Grotnikach.
9. Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.
10. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego.
11. Zmiana budżetu gminy.
12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Sprawa funduszu sołeckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminą Święciechowa o wpółdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Ryszard Lipowy.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XIV Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Aleksy Zaremba – przekazał wniosek Franciszka Ślebody ze Skarżynia w sprawie założenia krawężnika przy drodze ograniczającego zalewanie nieruchomości podczas deszczu.

Radny Ryszard Nowak wnioskował o podcięcie gałęzi drzew na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim. Gałęzie zasłaniają lampę oświetlenia ulicznego.

Radna Irena Przezbór – wnioskowała o wyrónanie drogi łączącej ul. Grotnicką z ul. Zachodnią.

A. 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dominice był przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z udziałem wykonującej plan Małgorzaty Janiak.
Radni do projektu uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/113/2012
-------------------------------------------------


Ad. 6. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
Projekt planu został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Treść programu została zmieniona zgodnie z zaleceniami komisji.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/114/2012
-------------------------------------------------


Ad. 7. Wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.
Wyrażono szgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony dotyczących;
części nieruchomości zabudowanej położonej w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 306 o powierzchni 227,32 m2
nieruchomości zabudowanej położonej w Bukówcu Górnym przy ul. Wiatracznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1103/6 o powierzchni 1085 m2,
części nieruchomości zabudowanej, położonej w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 306, o powierzchni 22,68 m2,
części nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku przy “Promenadzie”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 984 o powierzchni 300 m2,
nieruchomości gruntowych, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 639/2 i 638/46, o łącznej powierzchni 529 m2,
nieruchomości gruntowych, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 640/1, 639/3, 638/7, 638/26, 638/47, o łącznej powierzchni 25200 m2,
nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dworcowej, oznaczonych numerem ewidencyjnym działki 103/16 o powierzchni 50 m2,

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/115/2012
-------------------------------------------------

Ad. 8. Wyrażenie zgody na nabycie dróg:
- w Boszkowie
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że właściciel działki nr 48/15 w Boszkowie - Marek Pioszyk zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice. Nieruchomość niniejsza to droga ul. Krótka będąca drogą dojazdową do nieruchomości zabudowanych. W drodze umieszczone są media.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/116/2012
-------------------------------------------------

w Grotnikach
Właściciel działek nr 734/2, 714/15, 714/16 położonych w Grotnikach – Ryszard Urbaniak, zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na drogę. Nieruchomości ww. stanowią drogę dojazdową do nieruchomości, na ul. Piaskowej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/117/2012
-------------------------------------------------


Ad. 9. Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała , że przedsiębiorstwo ENEA Operator Sp. z o.o. zwróciło się o podjęcie czynności zmierzających do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu pod urządzeniami elektroenergetycznymi (słupowa stacja transformatorowa, linie kablowe SN i NN) na działce nr 283 położonej w Boszkowie – Letnisku ul. Piaskowa. Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu, na rzecz przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. na ww. nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/118/2012
-------------------------------------------------


Ad.10. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego.
Rada Gminy Włoszakowice postanawiła udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 85.000,00 zł na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z odwodnieniem na odcinku 303,0 mb przy drodze powiatowej – ulica Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/119/2012
-------------------------------------------------

Ad. 11. Zmiana budżetu gminy.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, o 364.600,00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.978.986,00 zł, w tym dochodów bieżących 25.512.551,00 zł i dochodów majątkowych 5.466.435,00 zł.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o 1.177.963,00 zł. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.290.320,00 zł, w tym wydatków bieżących 23.202.054,00 zł i wydatków majątkowych 13.088.266,00 zł.
Zwiększeniu uległ deficyt budżetu do kwoty 5.311.334,00 zł, który zostanie sfinansowany:
1) przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.281.000,00 zł,
2) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w roku ubiegłym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 290.089,00 zł,
3) przychodami z wolnych środków uzyskanymi z roku 2011 w kwocie 740.245,00 zł.

Na zwiększenie dochodów wpływ ma: zwiększenie dochodów o 63.000 zł deklarowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznawanych poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu; wprowadzenie dochodów z tytułu "odsprzedaży" energii elektrycznej Zarządowi Dróg Gminnych 201.600 zł; urealnienie kwot podatków wymierzanych przez gminę zgodnie z dokonanym wymiarem.
Na zwiększenie wydatków wpłynęło: przydzielenie środków dla poszczególnych jednostek w związku z dokonaniem rozliczenia z roku ubiegłego oraz wprowadzeniem dodatkowych zadań: ZS w Bukówcu Górnym -10.728 zł; ZS w Dłużynie - 135.492 zł; ZS w Jezierzycach Koscielnych 11.842 zł; ZSO we Włoszakowicach - 70.652 zł; Przedszkole - 27.349 zł; Zarząd Dróg Gminnych – 600.000 zł (nowe zadania: przebudowa drogi w Dłużynie i Skarżyniu z pomocą środków FOGR, modernizacja odcinka ulicy Osady we Włoszakowicach, ulica Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym, wykonanie projektów; ulica Boszkowska i Wiejska w Grotnicka, ulica Kurpińskiego we Włoszakowicach, ulica Spokojna, Kurkiewicza i Myśliwska we Włoszakowicach, ulica Strażacka w Bukówcu Górnym, obwodnica Boguszyna, środki na podatek od nieruchomości); Urząd Gminy 321.900 zł (wykonanie studium do wniosku na oczyszczalnię, obsługa "Orlika", płatności za oświetlenie uliczne, dotacja dla Powiatu na budowę ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 2,50 na długości 303 mb na ulicy Powstańców Wlkp we Włoszakowicach w porozumieniu z powiatem leszczyńskim w ramach programu Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach powiatowych ).

Wydatki majątkowe: zwiększono środki na:
a) budowę ścieżki rowerowej o 33.000 zł,
b) uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice o 10.000 zł,
c) rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach o 20.000 zł.
Wprowadzono zadania:
a) do realizacji przez ZDG na zadania dotyczące dróg gminnych 546.500 zł,
b) do realizacji przez ZS w Dłużynie – zadanie: modernizacja dachu 129.000 zł,
c) dotacja do Powiatu 85.000 zł.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/120/2012
-------------------------------------------------


Ad. 12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2012-2023 w związku ze zmianami budżetu gminy w szczególności w zakresie dodania zadania – dostawa zamiatarki chodniki drogowej, zwiększenia nakładów na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/121/2012
-------------------------------------------------

Ad. 13. Sprawa funduszu sołeckiego.
Rada Gminy Włoszakowice nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. W poszczególnych wsiach Gmina realizuje zadania, których celowość i zakres ustalany pośrednio z mieszkańcami przez sołtysów i członków rad sołeckich.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/122/2012
-------------------------------------------------


Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminą Święciechowa o wpółdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.
Rada Gminy postanowiła o współdziałaniu z Gminą Święciechowa przy realizacji publicznego zadania oświatowego polegającego na powierzeniu przez Gminę Włoszakowice prowadzenia wychowania przedszkolnego części dzieci w wieku 3 – 6 lat Gminie Swięciechowa (dotyczy dzieci z Jezierzyc Kościelnych uczęszczających do Przedszkola w Gołanicach).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/123/2012
-------------------------------------------------


Ad. 15. Wolne głosy i wnioski.
nie było

Ad. 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XV Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06