OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/124/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach

Uchwała Nr XVI/124/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach

Numer uchwały: 124
Numer sesji: XVI
Rok: 2012


UCHWAŁA NR XVI/124/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 maja 2012 r.


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :


§ 1.

1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszakowicach o kwotę 380.000 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) przez utworzenie 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt ) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.
2. Nowoutworzone udziały obejmie w całości Gmina Włoszakowice i pokryje wkładem pieniężnym w kwocie 380.000 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Stefan Lis


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XVI/124/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 7 maja 2012 r.Spółka Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. jest w 100% spółką Gminy Włoszakowice. Zakres działalności spółki obejmuje wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 9 lit g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rad gmin należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta. W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06