OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/126/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy

Uchwała Nr XVI/126/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer uchwały: 126
Numer sesji: XVI
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XVI/126/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 544.045,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących zwiększa się o 66.127,00 złotych, a kwotę dochodów majątkowych zmniejsza się o 610.172,00 złote.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 168.205,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.432.437,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego o 22.680,00 złotych, co daje ogólną kwotę 38.680,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) zmniejszenie dotacji zwiazanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 88.494,00 złote, co daje ogólną kwotę 3.339.868,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.363.926,00 złotych, w tym dochodów bieżących 25.507.663,00 złote i dochodów majątkowych 4.856.263,00 złote.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 544.045,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) wydatki bieżące zwiększa się o 246.626,00 złotych i ogółem wynoszą 23.377.665,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 223.894,00 złote i ogółem wynoszą 17.975.561,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 15.223,00 złote i ogółem wynoszą 11.989.019,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 239.117,00 złotych i ogółem wynoszą 5.986.542,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.286.700,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 22.732,00 złote i ogółem wynoszą 3.808.113,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 280.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, zmniejsza się o 790.671,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.297.595,00 złotych, w tym wydatki na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.917.595,00 złotych, z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.369.941,00 złotych,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 85.000,00 złotyc,.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) zakup i objęcie udziałów 380.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 168.205,00 złotych, co daje ogólną kwotę 3.432.437,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego o 22.680,00 złotych, co daje ogólną kwotę 38.680,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
3) zmniejszenie wydatków zwiazanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 110.618,00 złotych, co daje ogólną kwotę 3.369.941,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 35.675.260,00 złotych, w tym wydatków bieżących 23.377.665,00 złotych i wydatków majątkowych 12.297.595,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stefan Lis

Uzasadnienie:

I. Dochody ( załącznik Nr 1 )
1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 9.034,00 zł,
2. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na:
a) dofinansowanie pomocy dla uczniów o 12.359,00 zł,
b) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom ( załącznik Nr 2 ) o 168.205,00 zł,
3. Zwiększenie o środki uzyskane z OPS Wschowa dla ŚDS ( załącznik Nr 3 ) 22.680,00 zł,
4. Zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 146.151,00 zł,
5. Zmniejszenie dofinansowania do budowanej ścieżki rowerowej Bukówiec – Włoszakowice
88.494,00 zł,
6. Zmniejszenie dofinansowania do budowy drogi Dominice – Włoszakowice 521.678,00 zł.

II. Wydatki ( załącznik Nr 4 )
1. Zwiększenie wydatków poprzez przydzielenie środków dla poszczególnych jednostek w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań:
1) Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 10.000,00 zł,
2) Środowiskowy Dom Samopomocy ( załącznik Nr 6 ) 22.680,00 zł, 3) Urząd Gminy, w tym: 631.346,00 zł,
a) wypłata rolnikom akcyzy od paliwa ( załącznik Nr 5 ) 168.205,00 zł, b) utrzymanie mienia - naprawy budynków 24.691,00 zł,
c) wykonanie projektu ogrzewania gazowego dla ZS w Krzycku Wielkim 6.150,00 zł,
d) stypendia dla uczniów 16.000,00 zł,
e) zakup 22 sztuk iPad-ów dla gimnazjów i liceum 36.300,00 zł,
f) podwyższenie kapitału spółki GZK 380.000,00 zł,
2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych ścieżka rowerowa Bukowiec - Włoszakowice i droga Dominice - Włoszakowice - niższe koszty 1.208.071,00 zł. 3. Przeniesienia na wnioski jednostek w ramach przydzielonych środków ( ZDG, ZS Dłużyna, ZSO Włoszakowice ).

III. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 7 )
1. Zwiększa się środki na modernizację dachu w ZS w Dłużynie o 27.400,00 złotych,
2. Wprowadza się zadania
a) zakup kosiarki przez ZS w Bukówcu Górnym 10.000,00 złotych,
b) wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach 380.000,00 złotych.
3. Zmniejsza się środki
a) na budowę ścieżki rowerowej Włoszakowice - Bukówiec Górny 174.745,00 złotych,
b) na budowę drogi Dominice - Włoszakowice 1.033.326,00 złotych.
IV. Zmniejsza się dotację i wydatki zwiazane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( załącznik Nr 8 ) w związku z niższym niż planowano kosztem budowy ścieżki rowerowej Bukówiec Górny - Włoszakowice o 174.745,00 złotych, czego efektem jest .zmniejszenie dofinansowania o 88.494,00 złote.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06