OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVI/2012 z dnia 7 maja 2012 r.

Protokół Nr XVI/2012 z dnia 7 maja 2012 r.

Numer dokumentu: XVI
Rok: 2012

P r o t o k ó ł Nr XVI/2012
--------------------------------------------
z XVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 7 maja 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonał wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.


Proponowany porządek obrad:

1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Gminny Zakład Komunalny.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej
7. Zmiana budżetu gminy na 2012 rok
8. Sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia z posiedzenia Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Komisji Aleksy Zaremba.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XV Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Mirosława Ubaniak przekazała w imieniu mieszkańców interpelację dotyczacą rozwiązania przejazdu ulicą Krótką w Grotnikach. Droga ta jest własnością: Gminy, osoby fizycznej i Skarbu Państwa w częściach. Właściciel prywatny utrudnia dojazd do posesji.
Radna wnioskowała także o ustawienie znaku drogowego na zjeździe do ul. Wiejskiej w Grotnikach od strony sali.

Radna Hanna Michalska poinformowała, że zapada się chodnik w Jezierzycach Kościelnych przy mleczarni.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Gminny Zakład Komunalny.
Wójt wyjasnił, że Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. jest w 100% spółką Gminy Włoszakowice. Zakres działalności spółki obejmuje wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej. Zgodnie z art. 18 ust. 9 lit g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rad gmin należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta. W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/124/2012
-------------------------------------------------


Ad. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Wójt Gminy przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. W związku z powyższym przedstawienie przez Wójta oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Radzie Gminy Włoszakowice jest uzasadnione.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XVI/125/2012
-------------------------------------------------


Ad. 7. Zmiana budżetu gminy na 2012 rok.
Wiceprzewodniczący Stefan Lis poinformował, że planuje się zmniejszenie łącznej kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2012 r. o 544.045,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30 363 926,00 zł, a łączna kwota wydatków wynosi 35.675.260,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/126/2012
-------------------------------------------------


Ad. 8. Sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski.
Wójt przedstawił pismo Prezydenta Miasta Leszna w sprawie wspólnej realizacji zadań gmin wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Rada Gminy nie wyraziła zgody na uczestnictwo w związku miezygminnym dla realizacji zadań określonych w ww. ustawie.

Ad. 9. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad wiceprzewodniczący Stefan Lis zakończył obrady XVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice.    Protokołowała                                                                                      Wiceprzewodniczący

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                           (-) Stefan Lis
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06