OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVII/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XVII/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Numer dokumentu: XVII
Rok: 2012


P r o t o k ó ł Nr XVII/2012

z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 20 czerwca 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 r.
7. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie.
9. Sprawy bieżące – projekt podziału gminy na okręgi wyborcze.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XVI Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Nowak wnioskował o udrożnienie przepustu na ul. Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim.
Radna Irena Przezbór wnioskowała o kontrole parkowania samochodów przed Poradnią Lekarzy Rodzinnych we Włoszakowicach na pasie przeznaczonym dla pieszych.Wyjaśniono, że Policja kontroluje ten teren.

Ad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że materiał w zakresie dotyczącym sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. został przekazany radnym celem zapoznania się i ewentualnego wyjaśnienia niejasności podczas debaty budżetowej.
Ponadto przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2011 rok wyrażoną w Uchwale Nr SO-0954/23/9/2012/Ln przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2012 r.
Przed debatą przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 29 maja 2012 r. szczegółową analizę sprawozdań przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy, przyjmując je bez zastrzeżeń.
Po przedstawieniu radnym ww. informacji Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór otwarła dyskusję nad sprawozdaniami.
Na wniosek przewodniczącej - skarbnik gminy ogólnie przedstawiła najistotniejsze dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Szczegółowo zostały przedstawione realizowane w minionym roku zadania inwestycyjne. Skarbnik gminy odniosła się do uchybień wskazanych w przedmiotowej opinii przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Na wniosek radnej Krystyny John wyjaśniono zasady i wysokość pomocy materialnej dla uczniów udzielonej w 2011 roku.
Innych głosów w dyskusji nie było.
Do przedstawionego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r. radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/127/2012
------------------------------------------------- 


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała o procedurze jaka poprzedza decyzję dotyczącą absolutorium dla wójta. Wcześniej radni zapoznali się już:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Ponadto skarbnik gminy zapoznała radnych z informacją o stanie mienia Gminy Włoszakowice.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aleksy Zaremba przedstawił stanowisko Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przyjęte na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2012 r. o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice informując o spełnieniu wymogu bezwzględnej większości ustawowego składu rady.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/128/2012
-------------------------------------------------


Ad. 6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 r.
Projekt uchwały przedtawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Do projektu Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/129/2012
-------------------------------------------------


Ad. 7. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
Postanowiono zwiększyć o 52.675,00 zł kwotę dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok. Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 30.416.601,00 zł a wydatków 35.727.935,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/130/2012
-------------------------------------------------

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że właściciel działki nr 48/15 w Boszkowie - Marek Pioszyk zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice. Nieruchomość niniejsza to droga ul. Krótka będąca drogą dojazdową do nieruchomości zabudowanych. W drodze umieszczone są media. Rada Gminy uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie przedmiotowej nieruchomości podjęła 30 marca 2012 r. z tym że mylnie podano w uchwale numer Księgi Wieczystej. Uchwałę należało wymienić.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/131/2012
-------------------------------------------------


Ad. 9. Sprawy bieżące – projekt podziału gminy na okręgi wyborcze.
W związku z koniecznością podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze przedstawiono radnym wstępny projekt podziału. Uwagi radnych dotyczyły generalnie ustawowego wymuszenia innego niż funkcjonującego do tej pory podziału.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra przedstawił treść pisma skierowanego do Posła na Sejm RP z prośbą o interwencję w sprawie wykorzystania projektów budowlanych ze stron internetowych Ministerstwa Sportu w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012". Gminy, które wykorzystały projekty są obecnie wzywane przez spółkę ARCHI PLUS do zapłaty odszkodowania w wysokości 50.000,00 zł za naruszenie jej praw autorskich. Ministerstwo Sportu zapewnia, że Skarb Państwa posiada wszystkie niezbędne prawa autorskie do udostępniania projektu beneficentom występujących o dofinansowanie w ramach ww. programu.
Ponadto Wójt Gminy Stanisław Waligóra przedstawił raport z działalności koordynatora ds piłki nożnej w gminie.
Wójt poinformował radnych, że w ramach prac inwestycyjnych w gminie Włoszakowice rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowej w Boguszynie oraz budowę drogi Włoszakowice-Dominice.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjal decyzję w sprawie dofinansowania przebudowy oczyszczalni ścieków.
Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.
Radna Aniela Poloszyk poinformowała o wypadku jaki miał miejsce na cmentarzu w Dłużynie – płyta nagrobna przewróciła się na dziecko. Radna złożyła wniosek o sprawdzanie stabilności

nagrobków, aby nie doszło do podobnych zdarzeń.
Radny Leszek Jagodzik poinformował inwestycji na prywatnych nieruchomościach w zakresie układania kabli telekomunikacyjnych bez wiedzy właścicieli nieruchomości.

Ad.11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XVII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Protokołowała
(-) Mirosława Poloszyk-Miś
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06