OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarzadzenie Nr 45/2012 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarzadzenie Nr 45/2012 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Numer dokumentu: 45
Rok: 2012

 

      1. ZARZĄDZENIE NR 45 /2012

WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Z DNIA 30 LIPCA 2012 ROKU

 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

 

Na podstawie art.10 ust.2, 13, 26, i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz.1223 z 2009r. ze zmianami) oraz zgodnie z art.40 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 roku ze zmianami ) i § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 128, poz. 861, ostatnia zmiana Dz. U. z 2012 r. poz. 121) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się, że rokiem obrotowym będzie okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.

 

§ 2

 

Ustala się metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz metody ustalenia wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3

 

Ustala się zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające:

  1. Zakładowy plan kont określający:

a) wykaz i opis kont dla budżetu Gminy Włoszakowice ( przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej ) - załącznik nr 2 do zarządzenia,

b) wykaz i opis kont księgi głównej dla Urzędu Gminy ( przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej ) - załącznik nr 3 do zarządzenia,

  1. Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych – załącznik nr 4 do zarządzenia,

  2. Organizacyjne rozwiązania służące ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

§ 4

 

Ustala się zasady obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice określone w Instrukcji obiegu dokumentów finansowych stanowiącej załącznik nr 6 do zarządzenia.

 

§ 5

 

Ustala się zasady gospodarki kasowej oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Włoszakowice określone w Instrukcji stanowiącej załącznik nr 7 do zarządzenia.

 

 

 

 

§ 6

 

Ustala się zasady przeprowadzania inwentaryzacji określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 8 do zarządzenia.

 

§ 7

 

Ustala się tryb dochodzenia zaległości z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych określony w załączniku nr 9 do zarządzenia.

 

§ 8

 

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice Nr 102/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ze zmianami.

 

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

mgr Stanisław Waligóra

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06