OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Numer uchwały: 2005/29/245
Numer sesji: 29
Rok: 2005


Uchwała Nr XXIX/ 245 /2005

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2005 określone w § 1 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 328.554- złote, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 28.554,- złote, jak w załączniku nr 2 do uchwały,
3) dokonać przeniesień między paragrafami w wydatkach dotyczących zadań zleconych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:
1 ) po stronie dochodów 16.338.974,- złote, w tym dotacje na zadania zlecone 1.619.091,- złotych,
2 ) po stronie wydatków 17.407.174,- złote, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 1.619.091,- złotych
.

§ 3

Zmniejsza się deficyt, który pokryty zostanie przychodem z pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w § 6 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok” i obecnie plan wydatków kształtuje się jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIX/ 245 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 rokuPrzychody i rozchody budżetu gminy
na 2005 rok


Plan

I Przychody 1.068.200,-

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 1.068.200,-


Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XXIX/ 245 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 roku


Środki uzyskane z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wykorzystanie w roku 2005


I. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,- zł
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf ):

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 125.000,-
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 125.000,-
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000,-

II. Wydatki na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 127.400,- zł

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

851 Ochrona zdrowia 113.300,-
85153 Zwalczanie narkomanii 200,-
4300 Zakup usług pozostałych 200,-
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113.100,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.000,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72.500,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.100,-
4300 Zakup usług pozostałych 15.200,-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.100,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.100,-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14.100,-Uzasadnienie:
Zwiększa się dochody budżetu o uzyskane darowizny w kwocie 28.554,- złote, które zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach w kwocie 8.554,- złote oraz na zakup paczek świątecznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy w kwocie 20.000,- złotych. Wzrastają też dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, wyrobów, usług, dopłat do kontynuowanych podłączeń do wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz odsetek. Ponadto dokonuje się przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanych środków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ( na wnioski Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym, Jezierzycach Kościelnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Zarządu Dróg Gminnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy itd. ). W związku ze zmniejszeniem się deficytu odstępuje się od wykorzystania nadwyżki z lat ubiegłych oraz dokłada się 2.400,- złotych z pozostałych dochodów do realizacji zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06