OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie

Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie

Numer uchwały: 134
Numer sesji: XVIII
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XVIII/135/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2012r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie,

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 332/1, o powierzchni 0,0130 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006273/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pani E.D., z przeznaczeniem pod budowę drogi w Zbarzewie,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.




Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia sierpnia 2012r.

Pani E.D., będąca właścicielem działki nr 332/1, zwróciła się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice.
Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem zbycia stanowi poszerzenie istniejącej drogi, które jest przeznaczone do parkowania samochodów, zasadnym jest nabycie tej nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod budowę drogi, która następnie w celu uregulowania praw własności przekazana zostanie do zasobu nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.






Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06