OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli (motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy)

w sprawie regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli (motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy)

Numer uchwały: 2005/26/208
Numer sesji: 26
Rok: 2005
Uchwała Nr XXVI/208/2005
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 listopada 2005 r.


w sprawie: regulaminu określającego na rok 2006 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1487) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice, Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się Regulamin określający na rok 2006 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice, w brzmieniu załącznika do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/208 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 16 listopada 2005 r.

R e g u l a m i n

określający na rok 2006 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.


Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę dla której organem prowadzącym jest gmina,

 2. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w ust. 1,

 3. nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w przedszkolu, szkole / placówce,

 4. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

 5. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

 6. uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

 7. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

 8. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).


Rozdział II
Dodatki

Dodatek motywacyjny

§ 2

 1. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określa się na poziomie 3 % środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli

 2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest odpowiednio:

1) dyrektorowi - przez wójta,
2) nauczycielowi - przez dyrektora.

 1. Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej rok i spełnia 6 z następujących wymagań :

 • 1) w zakresie zadań dydaktyczno - wychowawczych:

 1. osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz wynikami wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,

 2. uczniowie przez niego przygotowani uczestniczą w zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych,

 3. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,

 4. przygotowuje lub współorganizuje uroczystości edukacyjne o zasięgu szkolnym lub środowiskowym,

 5. organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów uwzględniając ich potrzeby i zainteresowania,

 1. w zakresie zadań opiekuńczo - wychowawczych :

 1. aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących pomocy ze względu na ich trudną sytuację życiową ,

 2. bardzo dobrze współpracuje z rodzicami w zakresie spraw dydaktycznych i wychowawczych,

 3. współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 1. w zakresie zadań statutowych innych niż wymienione w pkt 1 i 2:

 1. czynnie uczestniczy w pracach zespołów przedmiotowych i innych,

 2. przeprowadza lekcje koleżeńskie,

 3. dba o doposażenie pracowni przedmiotowej,

 4. promuje szkołę na zewnątrz,

  1. posiada co najmniej dobrą ocenę lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego.


 1. Dodatek motywacyjny może otrzymać dyrektor, który spełnia co najmniej 4 z wymagań określonych w ust. 3 oraz nienagannie wypełnia obowiązki dyrektora szkoły określone w art. 39 ust. 1- 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zmianami ) i art. 7 Karty Nauczyciela.

5. Dodatek motywacyjny, nie może być wyższy dla:

 1. nauczyciela niż 10%,

 2. dyrektora niż 15%,

 3. wicedyrektora niż 12 %,

- pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony od 2 do 4 miesięcy i wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 2. Dodatek motywacyjny może być przyznany za szczególny wkład pracy w przeprowadzenie egzaminu maturalnego z pominięciem kryteriów o których mowa w ust. 3 pkt.1 - 4 oraz ust 6.

 3. Dodatek motywacyjny przysługuje w pełnej wysokości w trakcie całego okresu na jaki został przyznany.

 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor a dla dyrektora wójt.


Dodatek funkcyjny

§ 3

1.Dodatek funkcyjny przysługuje:

 1. dyrektorowi szkoły, zespołu szkół,

 2. wicedyrektorowi szkoły, zespołu szkół,

 3. dyrektorowi przedszkola,

 4. nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,

 5. nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 uzależniona jest od liczby oddziałów i wynosi odpowiednio dla:

 1. dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola do 6 oddziałów do 400 zł,

 2. dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola od 7 do 12 oddziałów do 750 zł,

 3. dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola powyżej 12 oddziałów do 900 zł,

 4. wicedyrektora zespołu szkół do 450 zł.


 1. Wysokość dodatków dla nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oraz zajęcia w zależności od sprawowanej funkcji wynosi odpowiednio dla:

 1. wychowawcy klasy, grupy - 40 zł,

 2. doradcy metodycznego - 40 zł,

 3. nauczyciela konsultanta - 40 zł,

 4. opiekuna stażu - 40 zł.

 1. Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 2 i 3 przysługuje również nauczycielowi, któremu w zastępstwie powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, czy też wychowawstwo klasy w szkole lub w przedszkolu.

 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2 uwzględniając wielkości szkoły, przedszkola, liczbę uczniów, dzieci i pracowników, złożoności zadań wynikających z warunków lokalnych i środowiskowych oraz społecznych w jakich szkoła, przedszkole funkcjonuje ustala:

 1. dla dyrektora wójt,

 2. dla wicedyrektora dyrektor,

 3. dla nauczyciela dyrektor.

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, wychowawstwa lub funkcji doradcy metodycznego nauczyciela konsultanta, opiekuna stażu, a jeśli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa, funkcji nauczyciela konsultanta, doradcy metodycznego, opiekuna stażu z innych powodów, a jeśli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

 3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Dodatek za warunki pracy

§ 4

 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.

 2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych warunkach godzinę nauczania.

 3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w wysokości 20% otrzymanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

 4. Dodatek o którym mowa w ust. 3 przysługuje nauczycielowi, który w danym miesiącu przepracował co najmniej 40 godzin w warunkach uciążliwych.

 5. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

 6. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu.


Dodatek za wysługę lat
§ 5

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 Karty Nauczyciela.


Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 6

 1. Za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przyznanych zgodnie z art. 35 ust. 1- 2a Karty Nauczyciela nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wypłacane według stawki osobistego wynagrodzenia tego nauczyciela.

 2. Wysokość stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, określoną w rozporządzeniu łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego dla danego stanowiska zgodnie z art. 42 ust. 3 i 7 Karty Nauczyciela oraz liczby 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny, liczy się za pełną godzinę.

 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu:

 1. przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

 2. rozpoczynaniem lub kończeniem zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyłączeniem płatnego zwolnienia z pracy i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielowi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r, w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 1 poz. 5).

 1. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności :

 1. zawieszenia zajęć szkolnych z powodu epidemii, mrozów lub klęsk żywiołowych,

 2. wyjazdów uczniów na wycieczki lub inne imprezy,

 3. choroby dziecka uczęszczającego na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze lub uczonego w systemie nauczania indywidualnego, jeśli choroba nie trwa dłużej niż tydzień,

- traktuje się jako godziny faktycznie przepracowane.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za usprawiedliwioną nieobecność w pracy z uwzględnieniem przypadków :

 1. opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 (2 dni w roku),

 2. urlopu okolicznościowego określonego kodeksem pracy.

 1. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia lub też nie odbywają się z przyczyny określonej w ust. 4 pkt. 3 - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z art.42 ust. 3 - 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 wymiaru za każdy dzień, w którym nauczyciel nie odbywał zajęć z przyczyn określonych w niniejszym punkcie, Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie, nie może być wyższa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w projekcie organizacyjnym nauczycielowi.

 2. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się za godziny faktycznie przepracowane.

 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 7

 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 1. Wysokość środków finansowych funduszu, o których mowa w ust. 1 tworzy się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

 1. Kryteria i tryb przyznawania nagród z funduszu, o którym mowa w ust.1 określa odrębna uchwała Rady Gminy Włoszakowice.


Rozdział III
Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo w szkole, przedszkolu, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

 2. Za miesiące wakacyjne wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz.737 ze zmianami).

 3. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie:

 1. stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 3 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30 dni,

 2. wysokość utraconego wynagrodzenia za okres, o którym mowa w ust. 3 oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w pkt 1.§ 9

Zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 10

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 11

Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Uchwała Nr XXVI/209/2005
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 listopada 2005 r.w sprawie: wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
 
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm. os. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 179poz.1487) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1.
Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela zwany dalej „dodatkiem”.
§ 2.

 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie 4%
2) przy dwóch osobach w rodzinie 5%
3) przy trzech osobach w rodzinie 6%

 1. przy czterech osobach w rodzinie 8% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

2 . Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty do 0,49
zł. pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł .zaokrągla się do pełnego złotego.


§ 3.

Do członków rodziny, o których mowa w § 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim z zamieszkałych:
1)współmałżonka,
2) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka
dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.
3)pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia ukończenia 26 roku życia.
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające źródła dochodu.

§ 4.

1 Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości ustalonej w § 2. ust. 1.
2 . Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 2 na ich wspólny wniosek:
1) dyrektor,
2) dyrektorowi Wójt.
4 Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 nauczyciel dołącza oświadczenie, dotyczące jego stanu
rodzinnego określonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3.


§ 5.

Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) niewykonywania pracy z powodu urlopu do poratowania zdrowia,
3) pobierania wynagrodzenia za czas choroby,

 1. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby w

przypadku gdy z nauczycielem zawarta została umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
5) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 6.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.


§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06