OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/136/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XVIII/136/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Numer uchwały: 136
Numer sesji: XVIII
Rok: 2012


UCHWAŁA Nr XVIII/136/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca. 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Gminy Włoszakowice projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej uprawnionych podmiotów.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Włoszakowice.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 2, w sprawie poddanej konsultacji.
4. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Włoszakowice.

§ 3. 1. Wójt Gminy Włoszakowice, w zależności od przedmiotu konsultacji określa: formę i termin przeprowadzenia konsultacji.
2. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich spotkań,
2) pisemnych opinii.
3. Informację o podejmowanych konsultacjach, w tym o przedmiocie konsultacji, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice.
4. Informację o podejmowanych konsultacjach można wysłać również bezpośrednio pocztą tradycyjną lub elektroniczną zainteresowanym organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie
i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach konsultacji. Do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących w konsultacjach.
6. Wyniki konsultacji przedstawiane są komisjom Rady Gminy Włoszakowice właściwym do opiniowania konsultowanego projektu uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06