OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/139/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012

Uchwała Nr XVIII/139/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012

Numer uchwały: 139
Numer sesji: XVIII
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XVIII/139/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 1.560.071,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 74.763,00 złote, a kwotę dochodów majątkowych o 1.485.308,00 złotych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.100,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 61.780,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.623.768,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 4.963.636,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.029.816,00 złotych, w tym dochodów bieżących 25.598.245,00 złotych i dochodów majątkowych 6.431.571,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 249.060,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) wydatki bieżące zwiększa się o 233.419,00 złotych i ogółem wynoszą 23.876.303,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 164.034,00 złote i ogółem wynoszą 18.270.732,00 złote, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 13.580,00 złotych i ogółem wynoszą 11.985.574,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 150.454,00 złote i ogółem wynoszą 6.285.158,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.297.500,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 13.385,00 złotych i wynoszą 3.831.280,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu zwiększa się o 56.000,00 złotych i wynoszą 449.500,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zwiększa się o 15.641,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.153.836,00 złotych, w tym wydatki na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.773.836,00 złotych, z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 5.990.825,00 złotych,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 85.000,00 złotych,.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) zakup i objęcie udziałów 380.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.620.884,00 złote, co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości 5.990.825,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2) przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.400,00 złotych, co nie wywiera wpływu na ogólną kwotę, która wynosi 3.455.037,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
3) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.100,00 złotych, co daje ogólną kwotę w wysokości 61.780,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.030.139,00 złotych, w tym wydatków bieżących 23.876.303,00 złote i wydatków majątkowych 12.153.836,00 złotych.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.311.011,00 złotych, obecnie wynosi 4.000.323,00 złote i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów do wysokości 6.517.940,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów do wysokości 2.517.617,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 8.353.923,00 złote, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.323,00 złote,
3) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.353.600,00 złotych.

§ 7. Zmniejsza się kwotę upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 2009 roku do wysokości 5.353.923,00 złote.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:

I. Dochody ( załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 5 )
1. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na zasiłki stałe OPS o 4.180,00 zł,
2. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na składki podopiecznych OPS o 374,00 zł,
3. Wprowadzenie dotacji Wojewody na dofinansowanie zakupu podręczników 21.659,00 zł,
4. Wprowadzenie dofinansowania poprzez WFOŚiGW do oczyszczalni ścieków 1.623.768,00 zł,
5. Zwiększenie wpływów z rozliczeń zasiłków OPS o 26.500,00 zł,
6. Zwiększenie wpływów z dochodów własnych Gminy o 125.850,00 zł,
7. Zmniejszenie środków z odpłatności za uczęszczanie do ŚDS o 23.800,00 zł,
8. Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku o 218.460,00 zł,

II. Wydatki ( załącznik Nr 3, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 )
1. Zwiększenie wydatków poprzez przydzielenie środków dla poszczególnych jednostek w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach 5.554,00 zł,
2) ZSO we Włoszakowicach 21.580,00 zł,
3) Przedszkole we Włoszakowicach 11.526,00 zł,
4) Urzad Gminy Włoszakowice 205.400,00 zł,
5) Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach 5.000,00 zł.
2. Przeniesienia na wnioski jednostek w ramach przydzielonych środków ( ZDG, ZS0 Włoszakowice, GOPS, Przedszkole, Urząd Gminy ).

III. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 4 )
1. Zmniejsza się środki na:
1) zadania inwestycyjne ZDG o 70.000,00 złotych,
2) zakup wykładziny na salę o 4.900,00 złotych.
2. Zwiększa się środki na:
1) rozbudowę i modernizację oczyszczalni w Grotnikach o 641,00 złotych,
2) prace modernizacyjne w parku o 15.000,00 złotych.
3. Wprowadza się środki na:
1) zabudowę rowu w Bukówcu Górnym 40.000,00 złotych,
2) urządzenie szamba przy budynku w Krzycku Wielkim 4.900,00 złotych,
3) wymianę pokrycia dachowego na kotłowni urzędu 23.000,00 złotych,
4) zakup nagłośnienia na salę 7.000,00 złotych.
4. Przeniesienie środków z modernizacji dachu na budynku ZS w Dłużynie na urządzenie ogrodzenia przy szkole w kwocie 3.927,00 złotych.

IV. Przychody i rozchody ( załączniki Nr 8 i Nr 9 )
W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt, co pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt. Ponadto wprowadza się w całości środki pozostałe z roku ubiegłego, po stronie rozchodów zostaje wprowadzona kwota ( 798.928,00 zł ) spłaty pożyczki do WFOŚiGW w związku z nadebraniem środków w związku otrzymaniem dotacji na rozbudowę i modernizację oczyszczalni oraz kwota przewidzianej pożyczki dla GOK-u w związku z wystąpieniem o dofinansowanie zakupu wyposażenia na sale w Bukówcu Górnym i Włoszakowicach.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06