OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/140/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XVIII/140/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 140
Numer sesji: XVIII
Rok: 2012


UCHWAŁA NR XVIII/140/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2012 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami ) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2012-2023 w związku ze zmianą budżetu na rok 2012 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu,
4) kwoty przychodów,
5) kwoty rozchodów,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Objaśnienia uzasadniające konieczność wprowadzenia zmian zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2
Zmienia się zakres przedsiewzięć poprzez przeniesienie zadania " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach" z części 1c do części 1a w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zwiększeniem nakładów na to zadanie o 641,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórZałącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/140/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 sierpnia 2012 rokuObjaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy Włoszakowice
Konieczność wprowadzenia zmian w WPF spowodowana została potrzebą uaktualnienia planowanych do wykonania zadań w budżecie roku 2012.
Zmiany dotyczące WPF wprowadzone zostały w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2012 - 2023. Kolumna dotycząca roku 2012 zawiera aktualne dane zgodne z danymi podjętej dnia dzisiejszego uchwały zmieniającej budżet na rok 2012.
Wzrosły dochody, wydatki, rozchody i zmalały przychody, co wywarło wpływ na wynik budżetu oraz konieczność zmiany źrodeł pokrycia deficytu.
W zwiazku z otrzymanym dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmniejsza się możliwoćś korzystania z przyznanej poprzednio pożyczki. Wprowadzone zmiany uwzględniają zmniejszenie limitu pożyczki oraz wprowadzają kwotę przewidywalnej spłaty w momencie otrzymania dotacji.
Zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt lub pożyczkę w roku bieżącym daje możliwość zwiększenia kwoty kredytu lub pożyczki w roku przyszłym, przy zachowaniu ogólnej wysokości zadłużenia mieszcząc się w dopuszczalnych wskaźnikach.
Następną zmianą wprowadzoną we wszystkich następnych latach jest zwiększona kwota odsetek bankowych urealniona w oparciu o obecnie posiadane dane.
Efektem powyższych działań są nieznaczne zmiany wskaźników spłaty zobowiązań maksymalnie dopuszczalnych i rzeczywistych w roku bieżącym i w latach następnych.
Nadwyżka, a raczej wolne środki uzyskane z roku poprzedniego, wprowadzone do budżetu roku bieżącego przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W załączniku Nr 3 przeniesiono zadanie " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach" z części 1c ( programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) do części 1a ( programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ) w związku z, jak już wspomniano, otrzymaniem dofinansowania ze środków WRPO oraz zwiększeniem nakładów na to zadanie o 641,00 złotych. Zmiany dokonano poprzez wyzerowanie pozycji w części 1c oraz wprowadzenie dodatkowego zadania w części 1a w urealnionej kwocie.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06