OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Numer uchwały: 2005/26/209
Numer sesji: 26
Rok: 2005
Uchwała Nr XXVI/209/2005
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 listopada 2005 r.w sprawie: wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
 
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm. os. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 179poz.1487) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1.
Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela zwany dalej „dodatkiem”.
§ 2.

  1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie 4%
2) przy dwóch osobach w rodzinie 5%
3) przy trzech osobach w rodzinie 6%

  1. przy czterech osobach w rodzinie 8% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

2 . Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty do 0,49
zł. pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł .zaokrągla się do pełnego złotego.


§ 3.

Do członków rodziny, o których mowa w § 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim z zamieszkałych:
1)współmałżonka,
2) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka
dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.
3)pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia ukończenia 26 roku życia.
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające źródła dochodu.

§ 4.

1 Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości ustalonej w § 2. ust. 1.
2 . Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 2 na ich wspólny wniosek:
1) dyrektor,
2) dyrektorowi Wójt.
4 Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 nauczyciel dołącza oświadczenie, dotyczące jego stanu
rodzinnego określonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3.


§ 5.

Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) niewykonywania pracy z powodu urlopu do poratowania zdrowia,
3) pobierania wynagrodzenia za czas choroby,

  1. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby w

przypadku gdy z nauczycielem zawarta została umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
5) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 6.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.


§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06