OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005

Numer uchwały: 2005/28/233
Numer sesji: 28
Rok: 2005Uchwała Nr XXVIII/233 /2005

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 15 grudnia 2005 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2005 określone w § 1 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 178.795- złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 178.795,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały,
3) dokonać przeniesień między paragrafami w wydatkach dotyczących zadań zleconych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:


  1. po stronie dochodów 16.010.420,- złotych, w tym dotacje na zadania zlecone 1.619.091,- złotych,

  2. po stronie wydatków 17.378.620,- złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 1.619.091,- złotych.


§ 3

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami wydatków w Gospodarstwie Pomocniczym Boszkowo określonych w załączniku nr 6 do uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok” i obecnie kształtują się one jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

Zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury określoną w § 5 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok” o 43.307,- złotych i obecnie dotacja wynosi 666.287,- złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XXVIII/233/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 15 grudnia 2005 r.


Plan przychodów i wydatków
Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy we Włoszakowicach
na rok 2005


I Przychody 249.881,-

630 Turystyka 249.881,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 249.881,-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 73.500,-
0830 Wpływy z usług 141.000,-
0920 Pozostałe odsetki 100,-
0970 Wpływy z różnych dochodów 15.301,-
2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 19.980,-


II Wydatki 247.801,-

630 Turystyka 247.801,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 247.801,-
3020 Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.800,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.100,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16.300,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.100,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36.900,-
4220 Zakup środków żywności 7.500,-
4260 Zakup energii i wody 18.000,-
4270 Zakup usług remontowych 45.101,-
4300 Zakup usług pozostałych 15.000,-
4410 Podróże służbowe krajowe 3.400,-
4430 Różne opłaty i składki 1.600,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,-

III Podatek dochodowy od osób prawnych 400,-
IV Zysk (strata) 1.680,-
V Wpłata do budżetu z zysku gospodarstwa 840,-
VI Zwiększenie środków obrotowych 840,-
VII Stan środków obrotowych na koniec roku 0,-Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVIII/233 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 15 grudnia 2005 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice  dla instytucji kultury w roku 2005.


I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 483.307,- zł921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 483.307,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 483.307,-
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 483.307,-


II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 182.980,- zł921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 182.980,-
92116 Biblioteki 182.980,-
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 182.980,-O G Ó Ł E M 666.287,- złUzasadnienie:
Zmiany budżetu dotyczą przydzielenia Zarządowi Dróg Gminnych we Włoszakowicach środków w kwocie 178.795,- złotych z dodatkowych wpłat uzyskanych z podatków ( od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych - załącznik Nr 1) z przeznaczeniem na dodatkowo wykonywane zadania związane z naprawami dróg oraz oświetleniem ulicznym ( załącznik Nr 2 ). Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 43.307 złotych z Przedszkola Nr 2 we Włoszakowicach do Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach w związku z przejęciem i kontynuacją przez ten drugi dalszych prac adaptacyjnych na poddaszu „oficyny” ( załącznik Nr 2 i 5 ). Dokonuje się również przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej i w Środowiskowym Domu Samopomocy ( załącznik Nr 2 i 3 ) oraz w Gospodarstwie Pomocniczym Boszkowo ( załącznik Nr 4 ) w związku ze złożonymi przez nich wnioskami.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06