OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVIII/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr XVIII/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Numer dokumentu: XVIII
Rok: 2012


P r o t o k ó ł Nr XVIII/2012

z XVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 31 sierpnia 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.
Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13. radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesyjny:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał o nabyciu nieruchomości gruntowych stanowiących drogi:
- w Boszkowie-Letnisku,
- we Włoszakowicach,
- w Zbarzewie.
6. Wprowadzenie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice w 2012 roku.
10. Zmiana budżetu gminy na 2012 rok .
11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XVII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia złożyła radna Krystyna John, natomiast ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył radny Ryszard Lipowy.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Aleksy Zaremba wnioskował o naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze na odcinku Dłużyna – Skarżyń oraz naprawę przepustu i drogi w Boszkowie.
Radny Krzysztof Poprawski wnioskował o wyrównanie zaniżenia jezdni w pobliżu przystanku autobusowego w Bukówcu Górnym oraz posesji T. Sobeckiej Bukówiec Górny ul. Powstańców Wlkp. 172.
Radna Krystyna John wnioskowała o wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu w Krzycku Wielkim – przejście przez ul. Prymasa A. Krzyckiego z ul. Mieczysława Górnego – droga dzieci do szkoły. Wnioskowała ponadto w sprawie ustawienia lustra drogowego w Krzycku Wielkim na krzyżowaniu ul. Spokojnej z ul. Prymasa A. Krzyckiego oraz wyjaśnienia własności murków na nieruchomościach przy drodze głównej.
Radna Mirosława Urbaniak – wnioskowała o wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju przy ul. Łąkowej w Grotnikach.

Ad. 5. Podjęcie uchwał o nabyciu nieruchomości gruntowych stanowiących drogi:
- w Boszkowie-Letnisku
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że R.W.B., będąca właścicielem działki nr 403/1, zwróciła się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice. Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia stanowi drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych, w której posadowione są media, zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę, która nosi nazwę ul. Leśną położonej w Boszkowie–Letnisku. Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie ww. nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę drogi - ulicy Leśnej w Boszkowie-Letnisku.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/132/2012
-------------------------------------------------


- we Włoszakowicach
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że M. Ś, będąca właścicielem działki nr 285/14 połozonej we Włoszakowicach, zwróciła się do Wójta z wnioskiem o zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice. Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie ww. nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę (ul. Dominicka).
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/133/2012
-------------------------------------------------

- w Zbarzewie
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie od E.D. działki nr 332/1 położonej w Zbarzewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, przeznaczonej na parkowanie samochodów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/134/2012
-------------------------------------------------

Ad. 6. Zmiana Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
W sprawie dokonania zmian w Statucie ŚDS wystąpiła kierownik Mariola Żołędziejewska. Zmiana dotyczy zatwierdzania regulaminu organizacyjnego. Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/135/2012
---------------------------------------------

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Rada Gminy jest organem uprawnionym do określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje są przeprowadzane w przypadkach skierowania pod obrady Rady Gminy Włoszakowice projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej uprawnionych podmiotów. Konsultacje mają na celu poznanie opinii ww. podmiotów. Wójt Gminy Włoszakowice, w zależności od przedmiotu konsultacji określi: formę i termin przeprowadzenia konsultacji. Konsultacje mogą mieć formę: bezpośrednich spotkań, pisemnych opinii. Radni uwag nie mieli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/136/2012
------------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze.
Projekt podziału gminy Włoszakowice na jednomandatowe okręgi wyborcze został pozytywnie zaopiniowany przez Komisarza Wyborczego w Lesznie. Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/137/2012
------------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice w 2012 roku.
Rada postanowiła ustalić maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Włoszakowice w roku 2012 do kwoty 100.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/138/2012
------------------------------------------------------


Ad. 10. Zmiana budżetu gminy na 2012 rok.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, o 1.560.071,00 złotych, w tym kwotę dochodów bieżących o 74.763,00 złote, a kwotę dochodów majątkowych o 1.485.308,00 złotych. Zmiany obejmują w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.100,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 61.780,00 złotych,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.623.768,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 4.963.636,00 złotych.

Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.029.816,00 złotych, w tym dochodów bieżących 25.598.245,00 złotych i dochodów majątkowych 6.431.571,00 złotych.

Postanowiono zwiększyć łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok o 249.060,00 złotych:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 233.419,00 złotych i ogółem wynoszą 23.876.303,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 164.034,00 złote i ogółem wynoszą 18.270.732,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.297.500,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 13.385,00 złotych i wynoszą 3.831.280,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu zwiększa się o 56.000,00 złotych i wynoszą 449.500,00 złotych.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 15.641,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.153.836,00 złotych, w tym wydatki na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.773.836,00 złotych,
b) zakup i objęcie udziałów 380.000,00 złotych.

Zmiany, obejmują w szczególności;
1) zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.620.884,00 złote, co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości 5.990.825,00 złotych,
2) przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.400,00 złotych, co nie wywiera wpływu na ogólną kwotę, która wynosi 3.455.037,00 złotych,
3) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami
4) samorządu terytorialnego o kwotę 23.100,00 złotych, co daje ogólną kwotę w wysokości 61.780,00 złotych.

Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.030.139,00 złotych, w tym wydatków bieżących 23.876.303,00 złote i wydatków majątkowych 12.153.836,00 złotych.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/139/2012
--------------------------------------------


Ad. 11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W związku z wprowadzoną zmianą budżetu gminy na 2012 rok zaistniała konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2012-2023.
Zmienia się zakres przedsiewzięć poprzez przeniesienie zadania " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach" w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zwiększeniem nakładów na to zadanie o 641,00 złotych.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/140/2012
------------------------------Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór – zwróciła się o rozważenie wymiany strojów dla chóru Cantilena.

Ad. 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XVIII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06