OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu


UCHWAŁA NR XIX/142/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 października 2012 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Określa się wysokości stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celach:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2

1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) do 20% szerokości – 3,00 zł;
2) powyżej 20% do 50% szerokości – 5,00 zł;
3) powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników , zatok postojowych i autobusowych, placów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych znajdujących się w pasie drogowym.

3. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości – 2,00 zł.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z zastrzeżeniem ust. 2:
1) poza obszarem zabudowanym – 15, 00 zł;
2) w obszarze zabudowanym – 40,00 zł;
3) na obiekcie mostowym – 200,00 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami w wysokości 0,05 zł.


§ 4

Za zajęcie pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat:
1) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł;
2) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł;
3) za 1 m² powierzchni reklamy – 2,00 zł.

§ 5

Tracą moc Uchwały Rady Gminy Włoszakowice:
1) Uchwała Nr XV/126/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
2) Uchwała Nr XVIII/143/2004 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale XV/126/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-07
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06