OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Wodno-Sciekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006-2015

w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Wodno-Sciekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006-2015

Numer uchwały: 2005/26/210
Numer sesji: 26
Rok: 2005
UCHWAŁA Nr XXVI/210/2005
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 listopada 2005r.


w sprawie: przyjęcia Programu Gospodarki Wodno - Ściekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006 - 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005r nr 172 poz. 1441) Rada Gminy ustala co następuje:


§ 1
Postanawia się przyjąć Program Gospodarki Wodno - Ściekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006 - 2015, zwany dalej Programem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do składania zgodnie z przyjętym Programem:

 1. szczegółowych wniosków aplikacyjnych na uzyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej,

 2. wniosków o uzyskanie pożyczek na pokrycie brakujących kwot z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych instytucji.


§ 3
Zapewnić w budżecie Gminy Włoszakowice w latach 2006 - 2015 z dochodów własnych środki na:

 1. pokrycie udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym ujętym w Programie,

 2. spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórPROGRAM GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ

GMINY WŁOSZAKOWICE


Przy opracowaniu programu gospodarki wodno-ściekowej posługiwano się następującymi materiałami:


 • strategia rozwoju gminy Włoszakowice na luty 2004 – 2013 opracowane przez WOKISS Poznań w maju 2004

 • program ochrony środowiska gminy Włoszakowice opracowany przez firmę PRULED z Wrocławia w 2005

 • koncepcje skanalizowania gminy Włoszakowice opracowane przez firmę ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C z Zielonej Góry w 2005r

 • koncepcja gospodarki zaopatrzenie w wodę gminy Włoszakowice opracowany przez firmę ESKO z Zielonej Góry w 2001r

 • dokumentacje hydrogeologiczne rejonu gminy Włoszakowice opracowany przez różne firmy w latach 1970-2000 będące w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach

 • aktualne w 2005r pozwolenie wodno-prawne na pobór wód i odprowadzenie ścieków wydane przez Starostwo Powiatowe w Lesznie

 • posiadane przez GZK Sp. z o.o. dokumentacje techniczne dotyczące stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków w Grotnikach

 • protokoły z badań próbek wody pobranych ze stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków będących w posiadaniu GZK Sp. z o.o.

 • Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. Nr 62 poz. 627)

 • Prawo Wodne (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Dz.U. Nr 115 poz. 1229) 


1. CHARAKTERYSTKYKA GMINY


Gmina Włoszakowice położona jest w południowo zachodniej części Wielkopolski na terenie powiatu leszczyńskiego i obejmuje obszar 130km2. Siedzibą Gminy jest wieś Włoszakowice. W skład Gminy wchodzi 13 wsi sołeckich oraz miejscowość turystyczno – letniskowa Boszkowo, gdzie w sezonie letnim, przebywa ok. 10 000 turystów. Główną atrakcją turystyczną jest jezioro Dominickie wraz z dużą ilością ośrodków turystycznych. Znajdująca się tu baza turystyczna stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji głównie dla mieszkańców Leszna, Wrocławia, Wałbrzycha, Lubina i Poznania.


Oprócz działalności turystycznej na terenie gminy rozwija się sektor gospodarczy, działają liczne zakłady prywatne oraz spółki i spółdzielnie.


Na terenie gminy użytki rolne obejmują ok. 50% powierzchni gminy, na których istniejące gospodarstwa rolne zatrudniają 9% ludności z terenu gminy.


Obecnie gmina prawie w całości jest zwodociągowana i zaopatrywana w wodę z ujęć gminnych, ponadto kanalizację sanitarną posiadają następujące miejscowości: Włoszakowice, Grotniki, Dominice, Boszkowo-Letnisko i częściowo Bukówiec Górny. Ponadto w sposób zorganizowany prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych. Gmina podpisała umowę na wspólną międzypowiatową budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych.


  1. Wybrane dane statystyczne


obszar gminy ogółem 12.715 ha

w tym: lasy i obszary leśne 4.662 ha

użytki rolne 6.824 ha

pozostałe 1.209 ha

ludność ogółem 8.619 mieszkańców

w tym: mężczyźni 4.237

kobiety 4.382

w sezonie letnim na terenie gminy wypoczywa do 10 000 osób

liczba gospodarstw rolnych powyżej 1 ha 1.073

liczba gospodarstw domowych 2.381

ilość sołectw 12

długość dróg lokalnych 62.8 km


  1. Działalność gospodarcza


Struktura prowadzonej działalności gospodarczej dane w/g stanu na 01 stycznia 2004r.:

Przemysł i wytwórstwo 30

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 877

transport komunikacja 87

handel i usługi handlowe 561

oświata 21

budownictwo 171

Część gminy położona jest na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego
 1. ISTNIEJĄCY STAN GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W/G STANU NA 15 PAŹDZIERNIKA 2005


  1. Gospodarka wodą

Na terenie gminy Włoszakowice w chwili obecnej funkcjonują :

 • wodociąg grupowy działający na bazie ujęcia i stacji uzdatniania wody w Włoszakowicach i Ujazdowie obsługujący miejscowości Włoszakowice, Ujazdowo, Grotniki;

 • wodociąg grupowy działający na bazie ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bukówiecu Górnym obsługujący miejscowości Bukówiec Górny, Charbielin, Skarżyń, Dłużyna;

 • wodociąg grupowy działający na bazie ujęcia i stacji uzdatniania wody w Krzycku Wielkim, obsługujący miejscowości Krzycko Wielkie i Sądzia,

 • wodociąg w Boguszynie wraz z lokalnym ujęciem i stacją uzdatniania wody,

 • wodociąg w Jezierzycach Kościelnych i Zbarzewie zaopatrywany w wodę z Piotrowic, gm. Święciechowa.


Wodociągi grupowe Włoszakowice – Ujazdowo oraz Bukówiec są ze sobą spięte nitką wodociągową o średnicy D = 160 mm położoną pomiędzy Bukówcem i Włoszakowicami.


Pozostałe miejscowości tj. Boszkowo-Letnisko i Dominice nie posiadają w chwili obecnej sieci wodociągowej. Woda na potrzeby bytowo-gospodarcze w tych miejscowościach ujmowana jest z ujęć własnych.


Woda czerpana na ujęciu Włoszakowice nie wymaga uzdatniania. Na pozostałych ujęciach strącane jest żelazo i mangan.


  1. Gospodarka ściekowa

Obecnie na terenie gminy skanalizowanych jest 5 miejscowości:

 • Włoszakowice,

 • Grotniki,

 • Letnisko Boszkowo,

 • Dominice,

 • część Bukówca Górnego


Łącznie długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi:

 • sieć magistralna PCV Ø200-315mm - 24,8 km,

 • sieć ciśnieniowa PE Ø50-90mm - 6,6 km,

 • przykanaliki PCV Ø160mm - 13,3 km,

 • pompownie ścieków - 21 szt.


Na pozostałym terenie ścieki pochodzące od mieszkalnictwa kierowane są do osadników bezodpływowych lub przepływowych, po których w większości odprowadzone są do gruntu (w przypadku nieszczelnych osadników) lub najbliższych cieków powierzchniowych. Taka sytuacja stanowi poważne zagrożenie sanitarne dla mieszkańców oraz zagrożenie ekologiczne (dla środowiska naturalnego – ziemi i wód powierzchniowych). Tylko w niewielkiej części ścieki gromadzone w osadnikach bezodpływowych są wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni w Grotnikach.


Ścieki sanitarne odprowadzane są w układzie grawitacyjno-pompowym kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Grotnikach, a po oczyszczeniu odprowadzane poprzez stawy doczyszczające i Rów Grotnicki do Kanału Boszkowskiego.


Dopływające na oczyszczalnię ścieki kierowane są kanałem grawitacyjnym Ø315mm, do przepompowni ścieków surowych. Pompownia jest obiektem podziemnym 3 komorowym wykonanym w formie studni zapuszczonej, w której wydzielone są: komora ścieków zagniłych, komora ścieków niezagniłych z zamontowaną kratą koszowa oraz piaskownik. Z pompowni ścieki podawane są do zbiorników SBR. Zbiorniki SBR pracują w sposób cykliczny naprzemiennie. Osad nadmierny kierowany jest do komory tlenowej stabilizacji osadu, a następnie do zbiornika osadu ustabilizowanego i pompowany do odwadniania na stacji DRAIMAD. Stacja DRAIMAD składa się z :

 • workownicy na 12 worków,

 • zespołu do przygotowania i dozowania flokulantów,

 • mikseru,

 • przyrządu do zamykania worków,

 • pompy podawania osadu,

 • sprężarki.

Ścieki z pompowni kierowane do dwóch SBR-ów w fazie oczyszczania przechodzą 4 cykle: napełnianie z fazą niedotlenienia, napowietrzanie, sedymentacja i spust ścieków oczyszczonych. Praca drugiego SBR przesunięta jest o połowę cyklu. Po skończonym cyklu pracy ścieki spływają do komory pomiarowej a następnie do trzech połączonych z sobą szeregowo stawów doczyszczających. Ze stawu trzeciego woda spływa do Rowu Grotnickiego. Nadmiar fosforu w SBR strącany jest chemicznie siarczanem żelazowym. W budynku wielofunkcyjnym oczyszczalni zlokalizowan sterownię, część socjalną, warsztat, stację dmuchaw, stację mleczka wapiennego i pomieszczenie na agregat prądotwórczy. Teren oczyszczalni zagospodarowany jest w 30% co daje możliwość znacznej rozbudowy. Na terenie oczyszczalni zlokalizowana jest konsumentowa stacja transformatorowa umożliwiająca zwiększenie dotychczasowego poboru mocy o 100%.  1. Istniejący stan urządzeń i sieci w zakresie gospodarki wodno-ściekowej


2.3.1. Urządzenia i sieci gospodarki wodą.

Opis wodociągu grupowego Włoszakowice – Ujazdowo

Wodociąg grupowy Włoszakowice – Ujazdowo zaopatruje w chwili obecnej miejscowości Włoszakowice, Ujazdowo i Grotniki. Wodociąg ten bazuje na ujęciach we Włoszakowicach i Ujazdowie, których zatwierdzone wydajności zasobów wynoszą odpowiednio Q = 63 m3./h i Q = 25 m3/h.

Woda ujmowana we Włoszakowicach z racji swych bardzo dobrych właściwości fizyko – chemicznych i bakteriologicznych nie wymaga uzdatniania i podawana jest poprzez zbiornik zapasowo – wyrównawczy o pojemności czynnej V = 150 m3 bezpośrednio do sieci przy pomocy nowoczesnego zestawu pompowego sterowanego przy pomocy falownika w zależności od aktualnego ciśnienia panującego w sieci za stacją, które jest warunkowane aktualnymi rozbiorami. Obiekt jest ponadto wyposażony w agregat prądotwórczy stanowiący źródło drugostronnego zasilania w energię. Stacja w ostatnim okresie została poddana remontowi, stąd jej stan techniczny jest dobry i nie wymaga zasadniczych zmian. Wyposażenie stacji powinno być docelowo uzupełnione jedynie o urządzenia do dezynfekcji wody.

Woda ujmowana w Ujazdowie ma podwyższoną zawartość żelaza, manganu i związków amonowych, stąd przed podaniem do sieci istnieje konieczność jej uzdatnienia. Istniejąca stacja uzdatniania wody w Ujazdowie wybudowana w latach 80-tych posiada nietypową z punktu widzenia jakości i wydajności technologię uzdatniania wody, która oparta jest o filtrację na dwóch pośpiesznych filtrach otwartych. Zaletą takiego rozwiązania jest duża wydajność stacji (duże powierzchnie filtracji). Wadą technologii filtrów otwartych jest konieczności zwiększenia “bezpieczeństwa” stacji przed dostępem osób trzecich, duże ilości wód potrzebne do płukania filtrów i wynikające stąd duże gabaryty odstojników popłuczyn. Ustalono, że w celu przepłukania jednego filtra konieczne jest zużycie około 30 m3 wody, co stanowi 60% pojemności istniejącego zbiornika zapasowo – wyrównawczego, którego całkowita pojemność czynna wynosi V = 50 m3. Stąd wynika, że w praktyce jest bardzo mała ilość zmagazynowanej wody, która może być przeznaczona na potrzeby pokrycia nierównomierności rozbiorów wody, co powoduje, że do sieci woda może być podawana w ilości niewiele większej niż wydajność filtrów. Teren stacji w Ujazdowie jest w pełni zagospodarowany, jednak obiekt nie posiada chlorowni i pomieszczeń sanitarnych, które docelowo powinny być wybudowane. Stan techniczny ujęcia i stacji jest względnie dobry.

W chwili obecnej stacja w Ujazdowie zaopatruje w wodę przede wszystkim mieszkańców wsi Ujazdowo, Grotniki, Boszkowo i częściowo Włoszakowice.

Ujęcia i stacje uzdatniania wody we Włoszakowicach i Ujazdowie współpracują ze sobą poprzez wykonane dwie “nitki” spinające – jedna od strony Grotnik Ø100mm, druga od strony Włoszakowic również Ø100mm. Oprócz tego wodociągi grupowe Włoszakowice – Ujazdowo i Bukówiec współpracują ze sobą poprzez wykonaną w ostatnim okresie “spinkę” z rur PCV 90.

Na terenie miejscowości Włoszakowice istnieje sieć wodociągowa budowana w różnych okresach (od lat 70-tych do chwili obecnej). Sieć ta wybudowana została z różnych materiałów, przy czym dominującym jest azbesto – cement. Pozostałe to stal, żeliwo i budowane w ostatnim okresie PCV. Średnice rurociągów wahają się od 80 do 150 mm. Na terenie miejscowości Grotniki funkcjonuje sieć wodociągowa wykonana z rur PVC o średnicach 80 – 100 mm. Również na terenie miejscowości Ujazdowo funkcjonuje sieć wykonana z rur PCV o średnicach 80 – 100 mm. W chwili obecnej istniejący system zaopatrzenia w wodę funkcjonuje prawidłowo, choć zgodnie z wykonanymi obliczeniami nie zapewnia wody na cele pożarowe we wszystkich miejscach zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zgodnie z dokonanymi symulacjami obliczeniowymi istniejący układ nie zapewni prawidłowego zasilania w wodę wszystkich odbiorców po rozbudowie o sieci w kierunku Boszkowa i Dominic.

Opis wodociągu grupowego Bukówiec Górny


Wodociąg grupowy w Bukówcu zaopatruje w chwili obecnej miejscowości Bukówiec Górny, Charbielin, Skarżyń i Dłużyna. Wodociąg ten bazuje na ujęciu głębinowym o zatwierdzonej wydajności zasobów wynoszącej Q = 85 m3/h i Q = 850 m3./d. W miesiącu październiku 2005r. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. eksploatująca stację wodociągową w Bukówcu Górnym wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Lesznie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody do 1920 m3/dobę.

Ujmowana woda ma podwyższoną zawartość żelaza, manganu stąd przed podaniem do sieci jest uzdatniania na filtrach ciśnieniowych wypełnionych złożem piaskowym. Podanie wody do sieci wodociągowej następuje poprzez urządzenia hydroforowe. W trzecim kwartale 2005 stacja wodociągowa w Bukówcu górnym została zmodernizowana i jej stan techniczny jest bardzo dobry.

Na terenie Bukówca Górnego istnieje sieć wodociągowa budowana w latach 80-tych. Sieć ta wybudowana została z rur żeliwnych i PCV o średnicy 80 – 150 mm. Poprzez wykonany rurociąg tranzytowy z rur żeliwnych o średnicy 150 mm z wodociągu w Bukówcu podawana jest woda do miejscowości Dłużyna, Charbielin i Skarżyń. W miejscowościach tych wybudowano w latach 90-tych sieci wodociągowe z rur PCV o średnicach 80 – 100 mm.

Docelowo ze względu na przewidywaną konieczność podniesienia ciśnienia wody na wyjściu ze stacji w Bukówcu, będzie istniała konieczność zastosowania zaworu redukcyjnego na rurociągu tranzytowym podającym wodę w kierunku Charbielina.

Opis wodociągu grupowego Krzycko Wielkie

Wodociąg grupowy Krzycko Wielkie zaopatruje w chwili obecnej miejscowości Krzycko Wielkie i Sądzia. Wodociąg ten bazuje na ujęciu głębinowym o zatwierdzonej wydajności zasobów wynoszącej Q = 57 m3/h.

Ujmowana woda ma podwyższoną zawartość żelaza, manganu, stąd przed podaniem do sieci jest uzdatniania na filtrach ciśnieniowych wypełnionych złożem piaskowym. Podanie wody do sieci wodociągowej następuje poprzez urządzenia hydroforowe. Stacja wodociągowa w Krzycku Wielkim została zmodernizowana w 2003r.

Na terenie Krzycka Wielkiego istnieje sieć wodociągowa budowana w latach 70-tych. Sieć ta wybudowana została z rur azbesto – cementowych o średnicy 80 – 150 mm. Rurociąg tranzytowy oraz początkowy odcinek sieci w m. Sądzie wybudowano również z rur azbesto – cementowych, natomiast pozostałe sieci w tej miejscowości wykonano z rur PCV.

Ze względu na duże zasoby ujęcia wody przewiduje się dodatkowe “spięcie” tego wodociągu z wodociągiem grupowym Jezierzyce Kościelne – Zbarzewo poprzez wykonanie “przewiązki” z rur o średnicy Ø150 mm. Pozwoli to na zrezygnowanie z konieczności kupowania wody dla tych miejscowości z sąsiedniej gminy.

Opis wodociągu w Boguszynie

Wodociąg w Boguszynie jest obiektem lokalnym, z którego zasilana jest jedynie miejscowość w Boguszynie. Wodociąg ten bazuje na ujęciu głębinowym o zatwierdzonym poborze wody w wysokości Q = 6,0 m3/h.

Ujmowana woda ma podwyższoną zawartość żelaza, manganu, stąd przed podaniem do sieci jest uzdatniana na filtrach ciśnieniowych wypełnionych złożem piaskowym. Podanie wody do sieci wodociągowej następuje poprzez urządzenia hydroforowe. Stan techniczny stacji wybudowanej w latach 70-tych (budynek, filtry, hydrofory i pozostałe urządzenia techniczno – technologiczne) jest zły. Budynek nie posiada chlorowni i sanitariatu. Wodociąg nie posiada ponadto zbiornika zapasowo – wyrównawczego, co nie pozwala m.in. na spełnienie obowiązujących przepisów pożarowych.

Na terenie Boguszyna istnieje sieć wodociągowa budowana w latach 70-tych. Sieć ta wybudowana została z rur azbesto – cementowych o średnicy 80 – 100 mm.

Opis wodociągu grupowego Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo

W miejscowościach Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo funkcjonuje sieć wodociągowa spięta rurociągiem tranzytowym wykonana w latach 80-tych z rur PCV o średnicach od 80 – 150 mm i zasilana bezpośrednio z Piotrowic, gm. Święciechowa.

Ujęcie wody w Dominicach

Poza omawianymi powyżej ujęciami na terenie gminy zostało wykonane i zatwierdzone ujęcie wód podziemnych w Dominicach. Ujęcie to ma zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną w kategorii “B” z utworów czwartorzędnych dla następujących warunków:

- Q = 60 m3/h

- S = 1,2 – 1,3 m

Woda cechuje się ogólnie dość dobrą jakością. Występują w niej jedynie nieznaczne przekroczenie dopuszczalnych wartości żelaza ogólnego (0,6 mg/dm3) i dość wyraźne przekroczenie dopuszczalnych stężeń manganu (0,4 mg/dm2). Uważa się, że powinno ono stanowić rezerwę strategiczną na wypadek ewentualnych nieprzewidzianych kłopotów z eksploatacją istniejących ujęć lub nie przewidywanego zwiększenia zapotrzebowania na wodę wynikającego np. pojawienia się wodochłonnych odbiorców.


   1. Urządzenia i sieć w zakresie gospodarki ściekowej

Oczyszczalnia ścieków w Grotnikach oddana została do eksploatacji w II kwartale 1998 roku. Był to pierwszy etap jej budowy. Drugi etap budowy przewidywany był po 2010r.

Duże nakłady jakie poniosła gmina na budowę sieci kanalizacji sanitarnej pozwoliły na 100 % obciążenie oczyszczalni już w 2005 r. w sezonie letnim dobowe oczyszczanie ścieków to 750 m3a poza sezonem letnim 350 – 400 m3/dobę. Sieć kanalizacji sanitarnej budowana była w latach 1997 – 2005 z rur PCV Ø 200 – 315 mm a ciśnieniowa z rur PE Ø90 – 50 mm. Stan technologiczny sieci kanalizacyjnej nie budzi zastrzeżeń.

 1. KANALIZACJA BURZOWA


3.1. Stan istniejący w 2005 roku


W gminie Włoszakowice kanalizacja burzowa ułożona jest w drogach gminnych i powiatowych. Utrzymanie w ruchu i ewentualna rozbudowa kanalizacji burzowej w drogach powiatowych należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

W drogach gminnych kanalizacja deszczowa pobudowana jest w miejscowościach:

 • Włoszakowice na 6 ulicach z rur betonowych Ø 400mm o łącznej długości 1,52 km,

 • Bukówcu Górnym w 4 ulicach z rur betonowych Ø 400 i 300mm o łącznej długości 1,45 km,

 • Krzycko Wielkie z rur betonowych Ø 400mm długości 0,25 km,

 • Grotniki z rur betonowych Ø 600mm długości 0,12 km.

Kanalizacja burzowa na głównych ulicach tych miejscowości jest w gestii ZDP Leszno.

Gmina zamierza rozbudowywać w latach 2008 – 2015 kanalizację deszczową we Włoszakowicach, Jezierzycach Kościelnych, Skarżyniu i Charbielinie.
3.2. Inne urządzenia dla ochrony wód

Na terenie gminy Włoszakowice w miejscowości Jezierzyce Kościelne pracuje jedna zakładowa oczyszczalnia ścieków w Mleczarni Pana Korbika. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na jej eksploatację. Oczyszczalnia typu Obra pracuje od lat osiemdziesiątych. W miejscowości Włoszakowice pracuje masarnia Pana Witkiewicza, która nie zawsze dotrzymuje wielkości ładunku w spuszczanych ściekach. Taka sama sytuacja występuje w Grotnikach, gdzie pracuje masarnia wraz z ubojnią Pana Joha. Oba te zakłady w najbliższych latach budować będą podoczyszczalnie ścieków zapewniające wielkość ładunku jakie może przyjąć oczyszczalnia w Grotnikach.

Na terenie gminy pobudowanych jest już kilkanaście przydomowych oczyszczalni ścieków. Dla daleko oddalonych od magistralnej sieci kanalizacji sanitarnej w przyszłości będzie to rozwiązanie docelowe.

Poprawne regulowanie stosunków wodnych w gminie wymaga od istniejącej Spółki Wodnej bieżącej działalności nad utrzymanie sprawnych funkcjonalnie rowów melioracji szczegółowej. Również budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pozwoli na zatrzymanie w terenie poboru wody znacznej jej części a nie spuszczanie do cieków wodnych połączonych z Bałtykiem. 1. PROGRAM DZIAŁANIA I HARMONOGRAM REALIZACJI W ZAKRESIE OCHRONY WÓD


Rozwój Gminy Włoszakowice uwarunkowany jest między innymi przyjęciem i konsekwentną realizacją zadań przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice. Program gospodarki wodno – ściekowej jest jednym z elementów tej strategii i świadczy o konsekwentnym postępowaniu gminy nad jej szybkim rozwojem. Harmonogram realizacji przyjętych zamierzeń umożliwi wieloletnie planowanie wydatków budżetowych oraz ułatwi szukanie źródeł pozyskiwania środków finansowych dla ich wykonania. Opracowany program obejmuje lata 2006 – 2015.

4.1. Gospodarka wodnaLp.

Nazwa i krótki

opis przedsięwzięcia

Rok

realizacji

Koszt

(tys. zł)

Źródła

finansowania

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Budowa sieci przesyłowej od stacji

wodociągowej w Krzycku Wielkim

do miejscowości Jezierzyce K.

2006

350

Budżet gminy

4 km

2.

Budowa sieci we Włoszakowicach

(ul. Powst. Wlkp., Podgórna)

2006-2008

150

Budżet gminy

2 km

3.

Modernizacja stacji wodociągowej

w Ujazdowie

2007

400

Budżet gminy

2 zbiorniki wyrównawcze po 150 m3

4.

Budowa stacji wodociągowej w Dominicach

2007

700

Środki pomocowe i budżet gminy


5.

Przebudowa sieci z rur A-C i ocynk.

Na PCV na terenie gminy

2006-2015

800

Budżet gminy

8 km

6.

Wodociągowanie Boszkowa-letnisko

2006-2015

1000


11 km

7.

Wodociągowanie wsi Dominice

2008

100

Budżet gminy

1,5 km

8.

Likwidacja w Boguszynie stacji wodociągowej–Budowa sieci przesyłowej

2015

200

Budżet gminy

3 km


4.2. Gospodarka ściekowa


Lp.

Nazwa i krótki

opis przedsięwzięcia

Rok

realizacji

Koszt

(tys. zł)

Źródła

finansowania

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grotnikach do 14000 RLM

2006

90,0

Budżet gminy


2

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach

PCV Ø 200mm-3,1 km oraz przykanaliki

PCV Ø 160mm-1,2 km i Ø 63mm-0,2 km

2006

1,103,0

Budżet gminy, WFOŚiGW


3

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach do 14000 RLM

2007

2,800,0

Fundusze unijne, WFOŚiGW, budżet gminy


4

Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądzia i Krzycko Wielkie

2007

50,0

Budżet gminy


5

Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym

PCV Ø 200 – 4 km

PCV Ø 160 – 1,7 km

2006

1,498,318

Fundusze unijne, WFOŚiGW, budżet gminy


6

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sądzi i Krzycku Wielkim

2009

4,756,0

Fundusze unijne, WFOŚiGW, budżet gminy


7

Projekt kanalizacji sanitarnej dla Jezierzyc Kościelnych i Zbarzewo

2009

60,0

Środki unijne, WFOŚiGW, budżet gminy


8

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jezierzycach Kościelnych

2010

2,405,0

Budżet gminy


9

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dłużyna

2010

30,0

Budżet gminy


10

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dłużyna

2011

2,181,0

Środki unijne, WFOŚiGW, budżet gminy


11

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbarzewie

2010

1,500,0

Fundusze unijne, WFOŚiGW


12

Projekt kanalizacji sanitarnej dla Boszkowa wsi

2011

28,0

Fundusze unijne, WFOŚiGW, budżet gminy


13

Budowa kanalizacji sanitarnej w Boszkowie wsi

2012

783,0

Budżet gminy


14

Budowa przydomowych oczyszczalni ściekowych w małych wsiach i przysiółkach Gminy

2012 – 2015

280,0

Budżet gminy, środki mieszkańców


15

Projekt kanalizacji sanitarnej dla Boszkowa – Letniska

2011

20,0

Budżet gminy, środki właścicieli działek rekreacyjnych


16

Budowa zbiornej kanalizacji sanitarnej w Boszkowie - Letnisku

2012 - 2016

1,774,0

Budżet gminy

4.3. Wody opadowe


Lp.

Nazwa i krótki opis inwestycji

Rok budowy

Koszt (tys. zł)

Źródła finansowania

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Rozbudowa kanalizacji burzowej we Włoszakowicach na ul. Wolności, Chopina, Benyskiewicza i Grotnickiej długości 2,2 km

2010-2015

108,0

Budżet gminy

Ø600mm

2

j. w. lecz Jezierzycach Kościelnych długości 0,3 km

2011

36,0

Budżet gminy

Ø600mm

3

Budowa kanalizacji burzowej w Skarżyniu długości 0,4 km

2013

42,0

Budżet gminy

Ø400mm

4

j. w. lecz w Charbielinie

dlugości 0,23 km

2014

24,0

Budżet gminy

Ø400mm


4.4. Wodne szlaki turystyczne

Sektor turystyczny jest postrzegany jako najbardziej rozwojowy w gospodarce gminy Włoszakowice w perspektywie najbliższych lat. Ważnym elementem planowanego ruchu turystycznego jest przyciąganie amatorów sportów wodnych i turystki na szlakach wodnych. Z położonego na terenie gminy jeziora Dominickiego o I-wszej klasie czystości wód otoczonego lasami i pofałdowanym terenem można dopłynąć do Szczecina. Przez wiele lat ten szlak wodny był zaniedbany i utracił swoje atrakcyjne uwarunkowanie. Gmina zamierza przywrócić zainteresowanym turystyką na wodzie były szlak konwaliowy umożliwiający połączenie z całym szlakiem jezior Pojezierza Przemęckiego, kanałem Obry i dalej do Odry.

Aby w pełnym stopniu wykorzystać potencjał tego obszaru zdecydowano się podjąć prace nad podniesieniem funkcjonalności zagospodarowania akwenów wodnych. Jako priorytet przyjęto potrzebę odbudowy byłego Szlaku Konwaliowego, co znacząco wydłuży trasy potencjalnych spływów kajakowych. Podstawowymi zadaniami jakie wyodrębniono dla realizacji tego projektu są:

 • oczyszczenie kanału jezioro Małe – jezior Wielkie o długości 400 metrów wraz z odbudową mostu betonowego

 • oczyszczenie kanału jezioro Trzebidzkie – jezioro Małe o długości 1700 metrów

 • odmulenie i udrożnienie kanału między jeziorem Boszkowskim, jeziorem Wielkim, jeziorem Małym i jeziorem Starkowskim, odbudowanie niezbędnego mostu umożliwiającego przepływ pod nimi kajaków, łodzi i żaglówek,

 • odmulenie i udrożnienie kanału łączącego jezioro Dominickie z jeziorem Boszkowskim Wielkim w tym przebudowa mostu w drodze powiatowej na ul. Dworcowej w Boszkowie

 • odbudowa kanału łączącego jezioro Krzywce z jeziorem Dominickim.


Należy zauważyć, że przedsięwzięcia te mają na celu nie tylko udrożnienie szlaków wodnych, ale także poprawić infrastrukturę nadbrzeżną, w tym odbudowę mostów i kładki. Zakłada się realizację tych inwestycji we współpracy z gminami Wschowa, Wijewo i Przemęt.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06