OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/145/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/145/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer uchwały: 145
Numer sesji: XIX
Rok: 2012UCHWAŁA NR XIX/145/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1
1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Metoda ustalenia opłaty określona w ust. 1 polega na zastosowaniu iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w odrębnej uchwale Rady Gminy Włoszakowice.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) opracowany został projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z art. 6c ust. 1 ww. ustawy, gminy zobowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami jedynie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią art. 6j ust. 1 ww. ustawy, może stanowić iloczyn: 1) liczy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą. Na podstawie art. 6j ust. 2 ww. ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród wymienionych wariantów, metoda ta jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów na nieruchomościach zależna jest przede wszystkim od liczby zamieszkujących na niej osób. Metoda ustalenia opłaty w zależności od zużytej wody jest niemożliwa do przyjęcia, ze względu na brak danych dotyczących zużycia wody z nieruchomości, wynikających z faktu, iż na terenie Gminy Włoszakowice nie wszystkie nieruchomości podłączone są do sieci wodociągowej. Przyjęcie do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wariantu umożliwiającego naliczenie opłaty na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, a także od gospodarstwa domowego jest bezzasadna, gdyż oba te warianty nie odzwierciedlają liczby zamieszkujących tam osób, a w związku z tym faktycznie wytwarzanych odpadów. Wobec powyższego, przyjęta w projekcie uchwały metoda zależna od liczby mieszkańców nieruchomości jest najbardziej uzasadniona, ze względu na zbliżony wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na mieszkańca.
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszakowice.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06