OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/146/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/146/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer uchwały: 146
Numer sesji: XIX
Rok: 2012


UCHWAŁA NR XIX/146/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące, w terminach:
1) do 15 lutego za miesiąc: styczeń, luty;
2) do 15 kwietnia za miesiąc: marzec, kwiecień;
3) do 15 czerwca za miesiąc: maj, czerwiec;
4) do 15 sierpnia za miesiąc: lipiec, sierpień;
5) do 15 października za miesiąc: wrzesień, październik;
6) do 15 grudnia za miesiąc: listopad, grudzień;
2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15 sierpnia 2013 r.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Włoszakowice, bądź u wyznaczonego inkasenta.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórUzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Włoszakowice ma obowiązek określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne będą zawierać indywidualne umowy na odbiór odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne.
Uchwała przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co 2 miesiące do 15 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, grudnia. Tryb ten został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu Gminy Włoszakowice.
Dwumiesięczna częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest odpowiednia, gdyż nie obciąży nadmiernie budżetu mieszkańców i obsługi administracyjnej związanej z windykacją ww. opłaty.
W celu wykonania powyższego obowiązku konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06