OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/150/2012 w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Uchwała Nr XIX/150/2012 w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Numer uchwały: 150
Numer sesji: XIX
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XIX/150/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 454.617,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 429.617,00 złotych, a kwotę dochodów majątkowych o 25.000,00 złotych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 138.180,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.593.217,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.485.145,00 złotych, w tym dochodów bieżących 26.028.574,00 złote i dochodów majątkowych 6.456.571,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 454.617,00 złotych oraz dokonuje ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 482.817,00 złotych i ogółem wynoszą 24.359.832,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 501.743,00 złote i ogółem wynoszą 18.760.849,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 204.956,00 złotych i ogółem wynoszą 12.196.246,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 296.787,00 złotych i ogółem wynoszą 6.564.603,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 8.000,00 złotych i ogółem wynoszą 1.305.500,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 26.926,00 złotych i wynoszą 3.816.692,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 449.500,00 złotych.
złotych,
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmniejsza się o 28.200,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.125.636,00 złotych, w tym wydatki na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.745.636,00 złotych, z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 5.990.825,00 złotych,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 85.000,00 złotych,.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) zakup i objęcie udziałów 380.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 138.180,00 złotych, co daje ogólną kwotę w wysokości 3.593.217,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.485.468,00 złotych, w tym wydatków bieżących 24.359.832,00 złote i wydatków majątkowych 12.125.636,00 złotych.

§ 3. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.000,00 złotych i po zmianie wynoszą 160.000,00 złotych.
2. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznacza się na realizację:
1) programu rozwiazywania problemów alkoholowych w kwocie 158.000,00 złotych,
2) programu przeciwdziałania narkomani w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 15.507,00 złotych i po zmianie wynosi 37.000,00 złotych.

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta w kwocie do 100.000,00 złotych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie:

I. Dochody ( załącznik Nr 1, Nr 2 )
1. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na dodatki dla pracowników OPS o 5.686,00 zł,
2. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na wypłatę akcyzy rolnikom o 138.180,00 zł,
3. Zwiększenie wpływów z dochodów własnych Gminy o 261.051,00 zł,
4. Zwiększenie wpływów z dochodów wypracowanych przez ZDG o 55.000,00 zł,
5. Zwiększenie wpływów z dochodów wypracowanych przez szkoły o 3.700,00 zł,
6. Zmniejszenie środków z odpłatności za uczęszczanie do Przedszkola o 9.000,00 zł,

II. Wydatki ( załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 6 )
1. Zwiększenie wydatków poprzez przydzielenie środków dla poszczególnych jednostek w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań, uzupełnienie braków itp.:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach 5.686,00 zł,
2) ZS w Bukówcu Górnym 68.966,00 zł,
3) ZS w Dłużynie 540,00 zł,
4) ZS w Jezierzycach Kościelnych 103.860,00 zł,
5) ZS w Krzycku Wielkim 360,00 zł,
6) ZSO we Włoszakowicach 9.032,00 zł,
7) Przedszkole we Włoszakowicach 2.500,00 zł,
8) Urzad Gminy Włoszakowice 101.180,00 zł,
9) Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach 178.000,00 zł,
10) Wykorzystanie rezerwy ogólnej -15.507,00 zł.
2. Przeniesienia na wnioski jednostek w ramach przydzielonych środków ( ZDG, ZS0 Włoszakowice, ZS Dłużyna, GOPS, Przedszkole, ŚDS, Urząd Gminy ).

III. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 5 )
1. Zmniejsza się środki na:
1) zakupy inwestycyjne ZDG o 15.500,00 złotych,
2) wymianę dachu na budynkach gospodarczych w podwórzu o 23.000,00 złotych,
3) wymianę dachu w ZS w Dłużynie o 28.700,00 złotych,
2. Zwiększa się środki na prace inwestycyjne na drogach realizowane przez ZDG 39.000,00 złotych,Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06