OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 2005/22/179
Numer sesji: 22
Rok: 2005

* Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2005 r. stwierdzajace nieważność uchwały w części:

- § 4 ust. 1 pkt 9,10,13

- § 6 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7

- § 7

- § 8 pkt 1, 4, 5, 6,7,8

- § 10 ust. 3

- § 19 ust. 2 określenie itp.

- § 19 ust. 5 i ust. 6

- § 22 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6,

- § 22 ust. 2-5

- § 23 ust. 1 pkt 4

- § 25 - § 29

 


 


UCHWAŁA NR XXII/179/2005


RADY GMINY WŁOSZAKOWICE


z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2002 r, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808) Rada Gminy Włoszakowice uchwala:

  • REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU


Rozdział I: Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady porządku i czystości na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie.

 2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622, ze zmianami) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).


§ 2
Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 2. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice,

 3. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne drobne, odpady komunalne wielkogabarytowe, odpady selektywnie zbierane oraz odpady organiczne,

 4. odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, zbierane w czarnych workach oznaczonych kuponem kontrolnym i logo firmy wywozowej, pozostałych po dokonanej „u źródła” segregacji,

 5. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady powstałe w gospodarstwie domowym, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach np. stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, wózki itp.

 6. odpadach selektywnie zbieranych - należy przez to rozumieć części wyselekcjonowane z odpadów komunalnych nadające się do gospodarczego wykorzystania materiałowego lub energetycznego, a w szczególności papier, tektury, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady organiczne, baterie, akumulatory, opony,

 7. odpadach organicznych - należy przez to rozumieć odpady roślinne i inne ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych i na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania, oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk,

 8. segregacji „u źródła” - należy przez to rozumieć dokonywanie rozdziału odpadów powstałych w gospodarstwie domowym na odpady selektywnie zbierane i przeznaczone do unieszkodliwienia poprzez składowanie,

 9. firmie wywozowej - rozumie się przez to zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 10. czarnym worku - należy przez to rozumieć czarny worek do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych o pojemności 120 l, 90 l i 60 l oznaczony logo firmy wywozowej oraz kuponem kontrolnym,

 11. obiekcie do czasowego zamieszkania - należy przez to rozumieć kempingi, namioty, pola namiotowe, przyczepy kempingowe, domki letniskowe,

 12. przedsiębiorstwie komunalnym - należy przez to rozumieć zakład, przedsiębiorstwo lub spółkę Gminy Włoszakowice powołane do prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie gminy.

§ 3

System usuwania odpadów komunalnych obejmuje:

 1. system podstawowy, tj. zorganizowany stały odbiór odpadów komunalnych drobnych, odpadów objętych selektywną zbiórką,

 2. system uzupełniający, tj. usuwanie odpadów powstających okresowo, w tym indywidualne zlecenia nie objęte funkcjonującym systemem.Rozdział II: Obowiązki właścicieli nieruchomości
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 1. utrzymywania porządku czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego na terenie nieruchomości,

 2. wyposażenia nieruchomości w szczelne i zamykane pojemniki na odpady komunalne drobne oraz ich oznakowania w celu identyfikacji właściciela,

 3. wyposażenia nieruchomości w czarne worki,

 4. utrzymywania pojemników na odpady komunalne drobne w czystości poprzez mycie, konserwację i naprawę. Jeżeli natomiast pojemniki ustawione na terenie nieruchomości są własnością firmy wywozowej, z którą właściciel zawarł umowę, w/w obowiązki należą do firmy wywozowej, chyba że umowa stanowi inaczej,

 5. korzystania z systemów usuwania odpadów przewidzianych w § 3,

 6. regularnego usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu,

 7. wydzielenia miejsca na pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów:

 1. dla zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej: w granicy posesji, z możliwością odbioru odpadów od strony drogi publicznej bez wchodzenia na teren posesji,

 2. w pozostałych przypadkach w miejscu dogodnym, nie powodującym kolizji w załadunku i transporcie, odpowiadającym wymaganiom sanitarnym wynikającym z przepisów odrębnych,

 1. zapewnienia swobodnego dojazdu do zbiornika bezodpływowego, umożliwiającego opróżnianie go w sposób nienarażający na szkodę ludzi, budynki i pojazdy mechaniczne,

 2. gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (szamba),*

 3. w przypadku wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej podłączenia nieruchomości do kolektora w/w sieci na warunkach określonych przez dysponenta sieci najpóźniej w terminie 1 roku od wybudowania danego odcinka,*

 4. wywozu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się odpadów komunalnych tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy wywozowej i posiadania dowodów korzystania z tych usług (faktura, rachunek, kupony kontrolne),

 5. prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów powstających na terenie nieruchomości,

 6. na wezwanie Wójta udokumentowania i przedstawienia organowi nadzorującemu korzystania z usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, *

 7. usuwania z terenu nieruchomości nielegalnych składowisk odpadów.

 1. W przypadku obecności odpadów w miejscach, w których jest to niedopuszczalne i w stosunku do których zachodzi przypuszczenie, że są odpadami niebezpiecznymi właściciele nieruchomości lub każda inna osoba, która ten fakt stwierdziła, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia straży pożarnej celem właściwego usunięcia odpadu.

 2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

 1. mogą gromadzić odpady komunalne drobne w pojemnikach z pominięciem czarnych worków na podstawie umowy z firmą wywozową,

 2. w każdym przypadku obowiązane są do zawarcia umowy z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych drobnych.


§ 5

W przypadku właścicieli nieruchomości zakup czarnego worka równoznaczny jest z zawarciem umowy z firmą wywozową na wywóz odpadów komunalnych drobnych oraz odbiór odpadów selektywnie zbieranych.

§ 6

Zabrania się:

 1. spalania odpadów powodujących wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji, w szczególności: opon, opakowań z tworzyw sztucznych, folii itd.,*

 2. spalania i wypalania traw,*

 3. niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów,*

 4. wrzucania do worków i pojemników przeznaczonych do zbiórki selektywnej innych odpadów niż selektywnie zbieranych,

 5. zanieczyszczania dróg publicznych, *

 6. tworzenia “dzikich wysypisk” - tj. gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przeznaczonych,*

 7. odprowadzania ścieków do gruntu, wody, rowów melioracyjnych i kanalizacji deszczowej.*Rozdział III: Inne obowiązki właścicieli nieruchomości

§ 7

Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznaczenia budynku poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych zawierających nazwę ulicy i nr porządkowy nieruchomości.*

§ 8

Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

 1. usuwania na bieżąco z dachów budynków sopli i nawisów śnieżnych,*

 2. sprzątania i usuwania śniegu, lodu i zanieczyszczeń z chodników przylegających do nieruchomości w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się pieszych. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu i zanieczyszczeń z chodnika do wpustów kanalizacyjnych,

 3. podejmowania działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty w celu likwidacji śliskości należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

 4. pielęgnacji terenów zieleni i kwietników znajdujących się na nieruchomości,*

 5. utrzymania ogrodzeń, bram i furtek w należytym stanie technicznym,*

 6. utrzymania w należytym porządku części wspólnych użytkowanych budynków,*

 7. zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram i innych części budynków służących do wspólnego użytkowania,*

 8. składowania obornika oraz wylewania gnojówki i gnojowicy w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości przyległych, w tym nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego i w strefie określonej w § 19 ust 1,*

 9. oznaczenia nieruchomości tabliczkami “uwaga pies” lub “uwaga zły pies” w przypadku gdy na nieruchomości znajdują się zwierzęta stanowiące zagrożenie dla osób postronnych,

 10. utrzymania w należytym stanie placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku oraz dokonywania regularnej wymiany piasku w piaskownicy.Rozdział IV: Szczególne obowiązki niektórych osób

§ 9

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie budowy poprzez:

 1. korzystanie z systemów usuwania odpadów, wymienionych w § 3,

 2. bieżące utrzymanie czystości.


§ 10

 1. Właściciele pojazdów mechanicznych zobowiązani są zapewnić mycie pojazdów mechanicznych jedynie w przystosowanych do tego miejscach, w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów.

 2. Właścicielom pojazdów mechanicznych zabrania się dokonywania napraw pojazdów na chodnikach, terenach zielonych, parkingach, miejscach postojowych, ciągach pieszo-jezdnych i placach publicznych.

 3. Kierowcy pojazdów mechanicznych obowiązani są uprzątać nieczystości z dróg publicznych powstające w związku z ruchem kierowanych przez nich pojazdów.*Rozdział V: Szczególne obowiązki zarządców dróg publicznych

§ 11

 1. Zarządca drogi publicznej poza obowiązkami wymienionymi wyżej odpowiada za:

 1. zimowe utrzymanie przejezdności dróg publicznych poprzez usuwanie śliskości na jezdniach (wraz z odśnieżaniem) zgodnie z technologią zimowego utrzymania ulic przy użyciu środków szorstkich i chemicznych (na terenach dopuszczających ich użycie), z uwzględnieniem zakazu pryzmowania i składowania śniegu oraz lodu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach,

 2. całoroczne utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych (w tym czystości znaków i urządzeń drogowych), przejściach dla pieszych, parkingach, parkach, zieleńcach, chodnikach i schodach będących w jego administrowaniu oraz stwarzaniu odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych do wykonywania powyższego obowiązku,

 3. oczyszczanie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie czystości dróg i przyległych rowów.

 1. Wszystkie drogi o nawierzchni utwardzonej na terenie gminy, zarządcy dróg mają obowiązek uprzątania z zanieczyszczeń pozostałych po przeprowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w terminie do końca kwietnia każdego roku.

 2. Zarządca drogi jest obowiązany uzgodnić z przedsiębiorstwem komunalnym zasady oraz miejsca ustawiania pojemników do zbiórki selektywnej.

 3. Oczyszczanie ze śmieci rowów przydrożnych i ich koszenie powinno być przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku z usunięciem pokosu włącznie.Rozdział VI: Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz
zasady ich rozmieszczania

§ 12

 1. Wprowadza się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości zabudowanej, punktów handlowych, handlowo - usługowych i gastronomicznych, itp. w co najmniej jeden pojemnik oraz czarne worki.

 2. Odpady komunalne drobne należy gromadzić w czarnych workach umieszczanych w pojemnikach o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 pkt 1.

 3. Pojemniki, w zależności od systemu usuwania odpadów, powinny być znormalizowane, szczelne i posiadać zamykane pokrywy.

 4. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

 5. Selektywne gromadzenie odpadów odbywa się w:

 1. pojemnikach w kolorze zielonym - opakowania szklane kolorowe,

 2. pojemnikach w kolorze białym - opakowania szklane bezbarwne,

 3. pojemnikach w kolorze żółtym - tworzywa sztuczne,

 4. pojemnikach siatkowych w kolorze żółtym - tworzywa sztuczne,

 5. w przypadku prowadzenia segregacji „u źródła” w workach w czterech kolorach (zielony - opakowania szklane kolorowe, bezbarwny - opakowania szklane bezbarwne, żółty - tworzywa sztuczne, czerwony - drobny złom)

 1. Pojemniki do selektywnej zbiórki ustawiane są w pasach dróg publicznych w terenie zabudowanym.

 2. Ilość i usytuowanie pojemników do selektywnej zbiórki i koszy ulicznych przy drogach publicznych, wewnątrzosiedlowych i zakładowych, w ciągach handlowych, parkach i na terenach wzmożonego ruchu pieszego ustala odpowiednio właściciel nieruchomości lub zarządca drogi w porozumieniu z przedsiębiorstwem komunalnym, przy czym:

 1. przystanki komunikacyjne należy wyposażyć w kosze uliczne min. 1 kosz na przystanek,

 2. wzdłuż ulic i ciągów komunikacyjnych o nasilonym ruchu pieszych , należy rozmieścić 1 pojemnik (kosz uliczny) na 100 m długości,

 3. usuwanie odpadów z urządzeń o których mowa w pkt. 1 i 2 odbywa się na bieżąco zgodnie z przyjętym harmonogramem wywozu.

 4. w obszarze zabudowanym należy wprowadzić conajmniej jedno stanowisko z pojemnikami o których mowa w ust. 5.


§ 13

 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w przypadku bezpośredniego korzystania z pojemnika z pominięciem worka ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.

 2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej.

 3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych),

 4. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do koszy i innych urządzeń na odpady ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.


§ 14

 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.

 2. Odpady komunalne wielkogabarytowe usuwane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów do 150 kg lub w terminie i na warunkach uzgodnionych z firmą wywozową ponad tą wagę.Rozdział VII: Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości, terenów publicznie dostępnych oraz dróg publicznych

§ 15

 1. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:

  1. dla podmiotów gospodarczych - zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów na dany rok kalendarzowy lub umową podpisaną z firmą wywozową,

  2. dla pozostałych mieszkańców - zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów,

  3. kosze uliczne - należy opróżniać w miarę napełniania,

  4. odpady z miejsc publicznych będących okresowo dużymi skupiskami ludności należy usuwać z częstotliwością gwarantującą estetykę oraz higienę w/w obiektów.

 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami).

 2. Odpady inne niż komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone oddzielnie od odpadów komunalnych i usuwane na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.

 3. Zasady odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej określa ”Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice” uchwalony przez Radę Gminy.

 4. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

 5. Powstające na terenie nieruchomości odpady organiczne ulegające biodegradacji powinny być kompostowane we własnym zakresie zgodnie ze sztuką ogrodniczą. W przypadku braku możliwości lokalizacyjnych do zorganizowania kompostowni na terenie nieruchomości odpady należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi drobnymi.

 6. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych nie mogą być gromadzone w urządzeniach służących gromadzeniu odpadów komunalnych ani selektywnej zbiórki. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.Rozdział VIII: Zasady rozliczania usług.

§ 16

 1. Wywóz odpadów z terenu nieruchomości odbywa się na koszt właściciela nieruchomości.

 2. Ustala się następujące minimalne ilości odpadów komunalnych drobnych produkowanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca, z których usunięcia właściciel nieruchomości musi się rozliczyć:

 1. 20 l - jako ilość podstawową,

 2. 10 l - dla osób zamieszkałych na nieruchomościach na terenie których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów bądź kompostowanie odpadów organicznych w przydomowych kompostowniach we własnym zakresie lub oba te działania są prowadzone łącznie,

 3. 20 l - na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych,

 4. 50 l - na każde 10 m kwadratowych powierzchni całkowitej dla lokali handlowych,

 5. 10 l - na jedno miejsce noclegowe w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i obiektach przeznaczonych do czasowego zamieszkania,

 6. 10 l - na każdego pracownika zatrudnionego w obiekcie biurowym.


 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania i okazywania przez okres 1 roku dowodów usunięcia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (kupony kontrolne, faktury, rachunki) zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Rozdział IX: Odbiór, transport, selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

§ 17

 1. Transport odpadów i nieczystości ciekłych przez firmy wywozowe powinien być prowadzony w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu ruchu oraz nie powoduje zanieczyszczenia i zaśmiecania terenu. Zasada ta obowiązuje również w przypadku transportu indywidualnego.

 2. Zanieczyszczenia powstające podczas transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych winny być niezwłocznie usunięte przez jednostkę transportującą odpady.

 3. Wywóz odpadów i nieczystości ciekłych może odbywać się wyłącznie w miejsca na ten cel przeznaczone.

 4. Wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych powinien odbywać się środkami transportu szczelnymi, czystymi i oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację.

 5. Wywóz nieczystości ciekłych powinien ponadto odbywać się wozami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

 6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do transportu obornika, gnojówki i gnojowicy.

 7. W przypadku dostarczenia do wywozu odpadów innych niż komunalne, firma wywozowa może odmówić ich wywozu. Właściciel odpadów powinien niezwłocznie usunąć je z miejsca i zlecić oddzielnie wywóz odpadów uprawnionemu podmiotowi.

 8. Odbiór odpadów z nieruchomości, transport i rozładowanie w miejscu składowania nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców i zagrożeń dla środowiska.

 9. Podmiot prowadzący oczyszczalnie ścieków zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przyjmowanych nieczystości ciekłych zawierającą ich ilość w m sześciennych, źródło pochodzenia, dane dotyczące firmy wywozowej oraz podmiotu od którego zostały przywiezione.


Rozdział X: Miejsca wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 18

 1. Na firmy wywozowe nakłada się obowiązek usuwania odpadów komunalnych na składowiska odpadów a nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków.

 2. Odpady komunalne powstające na terenie gminy firmy wywozowe są obowiązane wywozić na miejsce wskazane w zezwoleniu przez Wójta.

 3. Osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą wywozić powstające na ich nieruchomościach odpady komunalne do punktu gromadzenia odpadów w Zbarzewie lub w Grotnikach.

 4. Dopuszcza się składowanie gruzu budowlanego i innych odpadów obojętnych na wyznaczone przez Wójta miejsca.

 5. Zrzut nieczystości ciekłych może być dokonywany tylko i wyłącznie na oczyszczalni ścieków w Grotnikach lub w innym punkcie zlewnym określonym przez dysponenta sieci kanalizacji sanitarnej.Rozdział XI: Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych

§ 19

 1. Ustala się strefę dla miejscowości Dominice, Boszkowo - Letnisko, Boszkowo - wieś, w której zabrania się hodowli zwierząt gospodarskich, w tym składowania obornika:

 1. dla miejscowości Dominice obejmującą: Osiedle I i Osiedle II

 2. dla miejscowości Boszkowo - Letnisko obejmującą ulicę: Boszkowską, Brzozową, Cichą, Dominicką, Dworcową, Jasną, Kanałową, Leśną, Łąkową, Malinową, Piaskową, Pocztową, Podgórną, Różaną, Słoneczną, Sosnową, Starkowską, Turystyczną, Wiatraczną, Wiewiórkową, Wiosenną, Wiśniową, Zacisze, Źródlaną, Żeglarską.

 3. dla miejscowości Boszkowo - wieś obejmującą ulicę: Akacjową, Azaliową, Boczną, Brzozową, Bukową, Dębową, Fiołkową, Irysową, Jesionową, Klonową, Kolejową, Konwaliową, Liliową, Makową, Młyńską, Narcyzową, Świerkową, Topolową, Tulipanową, Wierzbową.

 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie hodowli drobiu, królików (itp.*) wyłącznie na prywatnych posesjach o luźnej zabudowie, na których wydano zezwolenie na budowę budynków inwentarskich lub na terenach niezabudowanych pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 3 pkt 1 - 4 oraz z zastrzeżeniem § 20 pkt 3.

 2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

 1. gromadzenie i usuwanie powstających z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, a zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

 2. niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób z sąsiednich nieruchomości, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne,

 3. przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

 4. utrzymanie ładu i porządku w miejscach hodowli i chowu,

 1. Zastosowane gnojowniki w gospodarstwach rolnych powinny spełniać przepisy prawa budowlanego, a w szczególności posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany.

 2. Przepędzanie zwierząt gospodarskich drogami publicznymi jest możliwe po spełnieniu warunku, że zwierzęta prowadzone będą pod dozorem i w sposób nie utrudniający ruchu drogowego. *

 3. W przypadku zanieczyszczenia drogi przez zwierzęta gospodarskie właściciel ma obowiązek niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń.*

 4. Miejsca utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz nieruchomości powinny być zabezpieczone przed ich samowolnym opuszczeniem.


§ 20
Zabrania się:

 1. chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach budownictwa wielorodzinnego,

 2. wprowadzania i wypasania zwierząt na terenach: parków, terenów rekreacyjnych i innych miejsc publicznie dostępnych,

 3. utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w promieniu nie mniejszym niż 50 m od budynków szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów organów administracji. Przepisu niniejszego nie stosuje się do już istniejących w tym promieniu gospodarstw rolnych,

 4. utrzymywania ptaków lotnych, w tym szczególności gołębi w sposób uciążliwy dla otoczenia.


§ 21

 1. Zwłoki zwierząt padłych powinny być zabezpieczone sanitarnie według wskazań lekarza weterynarii lub powiatowego lekarza weterynarii.

 2. Zwłoki zwierząt padłych powinny zostać unieszkodliwiane przez uprawniony podmiot.

 3. Transport zwłok zwierzęcych powinien być wykonywany przez specjalistyczną jednostkę.


§ 22

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

 1. uzyskania zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej,*

 2. znakowania i rejestracji zwierząt domowych,

 3. opłacania podatku od posiadania psów,*

 4. poddawania psa okresowym szczepieniom ochronnym,*

 5. natychmiastowego zawiadomienia służb weterynaryjnych w przypadku zaobserwowania u zwierzęcia objawów choroby zakaźnej,*

 6. zlecenia służbom weterynaryjnym obserwacji zwierzęcia, które skaleczyło człowieka,*

 7. zabezpieczenia nieruchomości, na której przebywa zwierzę w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się zwierzęcia poza jej teren,

 8. w przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości prowadzenia go na smyczy, a w miejscach publicznych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, może się odbywać wyłącznie pod nadzorem opiekuna i pod warunkiem, że opiekun ma możliwość sprawowania ciągłej i bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem i pies ma założony kaganiec,

 9. przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika,

 10. usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę,

 11. natychmiastowego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie porządku publicznego i ciszy nocnej wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem.

 1. Zwierzęta wałęsające się lub pozbawione należytej opieki ze strony ich właścicieli mogą być traktowane jako bezdomne i wyłapywane przez gminę.*

 2. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami poniosą koszty ich pochwycenia i utrzymania w okresie ich pobytu w punkcie zatrzymania niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.*

 3. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich schwytania mogą być zwrócone właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłat za schwytanie i przetrzymywanie zwierzęcia w schronisku.*

 4. Ochrona nad bezdomnymi zwierzętami odbywa się poprzez umieszczanie zwierząt w schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami. *


§ 23

 1. Zabrania się:

 1. prowadzenia hodowli zwierząt domowych na terenach budownictwa wielorodzinnego,

 2. zezwalania na samowolne opuszczanie nieruchomości przez zwierzęta domowe,

 3. wprowadzania psów na teren plaż, terenów rekreacji, kąpielisk, boisk szkolnych, ogródków jordanowskich, oraz innych miejsc służących do zabaw dzieci i rekreacji, cmentarzy, miejsc kultu religijnego, aptek, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, których właściciele wprowadzą taki zakaz,

 4. doprowadzania psa do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnienie lub płoszenie,*

 5. pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych bez dozoru jeżeli nie jest należycie uwiązane,

 6. utrzymywania zwierząt domowych w sposób stwarzający zagrożenia i uciążliwości dla innych mieszkańców,

 7. utrzymywania zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych i stresujących zwierzęta oraz postępowania z nimi w sposób niehumanitarny.


Rozdział XII: Deratyzacja

§ 24

 1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli gospodarstw rolnych, właścicieli domów jednorodzinnych, urzędów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki kulturalno - oświatowe; obejmuje się obowiązkiem deratyzacji.

 2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości znajdujące się na obszarze określonym w ust. 6.

 3. Osoby wymienione w ust. 1 winny kupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach.

 4. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsca wyłożenia trutki powinny być oznakowane napisem “Uwaga Trucizna”. Przez cały okres deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić kontrolę w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.

 6. Szczegółowe warunki, terminy oraz obszar deratyzacji ustala Wójt w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lesznie. Informacje powyższe podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Wójta.Rozdział XIII: Warunki uzyskania zezwoleń

§ 25 *

Warunki uzyskania zezwolenia określają:

 1. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r Nr 132 poz. 622 ze zm.);

 2. ustawa o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 628 ze zm.);

 3. przepisy szczególne oraz

 4. wydane na podstawie przepisów ustawowych akty organów gminy określające wymagania jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.


§ 26*

Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz odpadów niebezpiecznych prowadzi Biuro Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Włoszakowice.


Rozdział XIV: Zasady finansowania

§ 27*

 1. Wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ustala Rada Gminy w odrębnych uchwałach

 2. Ustala się opłatę w wysokości 200,- zł w przypadku, gdy właściciele lub użytkownicy nieruchomości nie udokumentują wywozu odpadów komunalnych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Rozdział XV: Kontrola i sankcje z tytułu naruszeń postanowień regulaminu

§ 28*

 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu na terenie gminy sprawują osoby mające upoważnienie Wójta.

 2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice dokonują kontroli stanu czystości i porządku na nieruchomościach i wzywają właścicieli nieruchomości uchybiających wymaganiom niniejszego Regulaminu do usuwania zaniedbań i uchybień.

 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli.

 4. W czasie kontroli właściciel nieruchomości powinien przedstawić do wglądu dokumenty o których mowa w § 16 ust. 3 .

 5. Na podstawie ustaleń kontroli organ przeprowadzający kontrolę może:

  1. wydać zarządzenie pokontrolne dla właściciela nieruchomości,

  2. wydać decyzję administracyjną,

  3. skierować wniosek o ukaranie.

 1. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się przez właścicieli nieruchomości i inne podmioty z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu gmina zleci uporządkowanie terenu i wywóz odpadów komunalnych - firmie wywozowej.

 1. Za każdorazowe zrealizowanie usługi określonej w ust. 6 gmina pobiera od właściciela nieruchomości i innych podmiotów opłatę w wysokości dwukrotnego kosztu tej usługi.

 2. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie podlega karze na zasadach przewidzianych w kodeksie wykroczeń.Rozdział XVI: Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 29*

Każdy w terminie 1 roku od wejścia w życie niniejszego Regulaminu jest obowiązany podłączyć nieruchomość do już wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli jest możliwe wydanie warunków podłączenia się do sieci przez dysponenta tej sieci.

§ 30

Traci moc uchwała Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 1999 roku, Nr VI/63/99 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.

§ 31

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 32

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06