OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice


UCHWAŁA Nr XX/152/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art. 49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz sposób podziału środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

§ 2

1. Na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice w budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wypłaty nagród przyznawanych przez:
1) wójta,
2) dyrektorów szkół i przedszkoli.
2. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się 40% na nagrody wójta i 60% na nagrody dyrektorów szkół i przedszkoli.

§ 3

1. Nagrody o których mowa w §1 przyznawane są w dniu:
1) 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
2) Święta patrona szkoły.
2. Wniosek o nadanie nagrody Wójta lub Dyrektora powinien być złożony odpowiednio:
1) do dnia 20 września roku danego, jeśli nagroda ma być przyznana w dniu 14 października,
2) 21dni przed świętem patrona szkoły, jeśli nagroda ma być przyznana w dniu tego święta
– wzór wniosku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wniosek o nagrodę wójta lub dyrektora składany jest bezpośrednio do organów które mają przyznać nagrodę.
§ 4

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występuje w stosunku do:
1) nauczyciela – dyrektor szkoły,
2) dyrektora szkoły – rada pedagogiczna.
2.Wójt dokonuje analizy wniosku oraz podejmuje decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody.
3.Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
4.Niezależnie od postanowień ust. 1 wójt może przyznać nagrodę Wójta również z własnej inicjatywy w każdych okolicznościach i czasie.


§ 5

1.Nauczyciel nie będący dyrektorem szkoły, może otrzymać nagrodę wójta jeżeli przepracował w szkole co najmniej dwa lata, posiada dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia co najmniej 6 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w zawodach, konkursach, olimpiadach – na szczeblu co najmniej regionalnym,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,
d) przygotowuje lub współorganizuje uroczystości środowiskowe o charakterze edukacyjnym,
e) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
2) w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej:
a) organizuje pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami zdrowia, pomocy społecznej, policji, organizacjami lub stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty i potrzeb dzieci,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
e) posiada osiągnięcia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
3) w zakresie zadań statutowych innych niż wymienione w punktach 1 i 2:
a) uczestniczy w różnych formach szkolenia zawodowego,
b) angażuje się w tworzenie lub doposażenie pracowni przedmiotowych,
c) przewodniczy zespołowi przedmiotowemu,
d) opracował i wdrożył innowacyjny program nauczania.
2. Dyrektor szkoły lub przedszkola, może otrzymać nagrodę wójta jeśli oprócz spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 prawidłowo realizuje zadania dyrektora szkoły, przedszkola określone w art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) a zwłaszcza za:
1) osiąganie znacznych wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami,
2) stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań pozwalających przydać szkole oryginalności i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą,
3) uzyskanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły,
4) właściwe i oszczędne realizowanie planu finansowego szkoły,
5) organizowanie imprez środowiskowych poza godzinami lekcyjnymi poprzez organizację uroczystości z okazji świąt Państwowych i innych ( Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.), organizacji festynów i zawodów sportowych dla wsi,
6) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
7) dbałość o stan techniczny i estetykę budynków, nieruchomości szkolnych,
8) angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
9) nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi.

§ 6

1.Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) rady pedagogicznej,
2) rady rodziców,
3) rady szkoły.
2. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
3. Dyrektor może przyznać nagrodę niezależnie od ustaleń § 3 w innym terminie jeśli spełnione są przesłanki określone w § 7.


§ 7

1. Nagrodę dyrektora szkoły, przedszkola może otrzymać nauczyciel, który przepracował w szkole, przedszkolu co najmniej rok, posiada dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia co najmniej 6 następujących kryteriów:
1) w zakresie zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
a) osiąga wysokie wyniki nauczania potwierdzone wewnętrznymi badaniami wyników nauczania w szkole,
b) przygotowuje uczniów do udziału w zawodach, konkursach, olimpiadach,
c) przygotowuje i wzorowo przeprowadza uroczystości szkolne,
2) w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej:
a) prowadzi wszechstronną udokumentowana działalność, mającą na celu zwalczanie przejawów niedostosowania i patologii społecznej wśród uczniów,
b) organizuje akcje o charakterze charytatywnym i społecznym,
c) wzorowo współpracuje z rodzicami,
d) współpracuje z jednostkami zdrowia, pomocy społecznej, policji oraz innymi organizacjami,
e) posiada osiągnięcia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkolę,
3) w zakresie zadań statutowych szkoły, przedszkola innych niż wymienione w punktach 1 i 2:
a) uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego,
b) dba o estetykę pomieszczeń gdzie odbywają się zajęcia,
c) dba o estetykę i doposażenie pracowni przedmiotowej,
d) czynnie uczestniczy w pracach zespołów przedmiotowych,
e) promuje szkołę, przedszkole na zewnątrz.


§ 8

Tracą moc uchwały: Uchwała Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice, oraz Uchwała Nr XX/146/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/205 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. oraz Uchwała Nr XXVI/188/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

uchwałę przyg.
Monika Klemenska
Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest tekstem wynikającym z: Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice; Uchwały Nr XX/146/2008 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r.; Uchwały Nr XXVI/188/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-23
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06