OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/158/2012 w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

Uchwała Nr XX/158/2012 w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

Numer uchwały: 158
Numer sesji: XX
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XX/158/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 232.691 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 232.381,00 złotych, a kwotę dochodów majątkowych o 310,00 złotych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 138.100,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.731.317,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.717.836,00 złotych, w tym dochodów bieżących 26.260.955,00 złotych i dochodów majątkowych 6.456.881,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 232.691,00 złotych oraz dokonuje ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 250.271,00 złotych i ogółem wynoszą 24.610.103,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 17.307,00 złotych i ogółem wynoszą 18.778.156,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 79.683,00 złote i ogółem wynoszą 12.116.563,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 96.990,00 złotych i ogółem wynoszą 6.661.593,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 2.342,00 złotych i ogółem wynoszą 1.307.842,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 172.122,00 złote i wynoszą 3.988.814,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu zwiększa się o 58.500,00 złotych i wynoszą 508.000,00 złotych.
złotych,
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmniejsza się o 17.580,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.108.056,00 złotych, w tym wydatki na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.728.056,00 złotych, z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 5.990.825,00 złotych,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 85.000,00 złotych.
b) zakup i objęcie udziałów 380.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 138.100,00 złotych, co daje ogólną kwotę w wysokości 3.731.317,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) przeniesienia w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.718.159,00 złotych, w tym wydatków bieżących 24.610.103,00 złote i wydatków majątkowych 12.108.056,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie:

I. Dochody ( załącznik Nr 1, Nr 2 )
1. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na świadczenia pielęgnacyjne o 300,00 zł,
2. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na zasiłki rodzinne o 137.800,00 zł,
3. Zwiększenie wplywów z dotacji Wojewody na zasiłki stałe o 12.458,00 zł,
4. Zwiększenie wpływów z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o 9.567,00 zł,
5. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na "Wyprawkę szkolną" o 6.666,00 zł,
6. Zwiększenie wpływów z dochodów własnych Gminy o 46.000,00 zł,
7. Zwiększenie wpływów z dochodów wypracowanych przez ZDG o 10.000,00 zł,
8. Zwiększenie wpływów z dochodów wypracowanych przez szkoły o 9.900,00 zł,

II. Wydatki ( załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7 )
1. Zwiększenie wydatków poprzez przydzielenie środków dla poszczególnych jednostek w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań, uzupełnienie braków itp.:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach 150.558,00 zł,
2) ZS w Dłużynie 7.735,00 zł,
3) Urzad Gminy Włoszakowice 42.636,00 zł,
4) Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach 29.420,00 zł,
5) Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach 2.342,00 zł.
2. Przeniesienia na wnioski jednostek w ramach przydzielonych środków ( ZDG, ZS0 Włoszakowice, ZS Dłużyna, ZS Bukówiec Górny, ZS Krzycko Wielkie, GOPS, Przedszkole, ŚDS, Urząd Gminy ).

III. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 5 )
1. Zmniejsza się środki na wypłatę dotacji do instalowanych urządzeń z zakresu ochrony środowiska wypłacanych mieszkańcom Gminy ( zadanie przeniesione na rok przyszły ) 50.000,00 złotych.
2. Zwiększa się środki na;
1) prace inwestycyjne na drogach realizowane przez ZDG 29.420,00 złotych,
2) kompleksową uslugę oświetlania miejsc publicznych 3.000,00 złotych.
3. Przenosi się 1,00 złotych między środkami własnymi i otrzymanymi z dofinansowania przy zadaniu "Uporzadkowaniu gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice".

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06