OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/159/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XX/159/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Numer uchwały: 159
Numer sesji: XX
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XX/159/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1
1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Metoda ustalenia opłaty określona w ust. 1 polega na zastosowaniu iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale.
§ 2
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w kwocie 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w kwocie 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr XIX/145/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr XIX/148/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórUzasadnienie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opracowany został projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z art. 6c ust. 1 ww. ustawy, gminy zobowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami jedynie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią art. 6j ust. 1 ww. ustawy, może stanowić iloczyn: 1) liczy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty. Na podstawie art. 6j ust. 2 ww. ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród wymienionych wariantów, metoda ta jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów na nieruchomościach zależna jest przede wszystkim od liczby zamieszkujących na niej osób. Metoda ustalenia opłaty w zależności od zużytej wody jest niemożliwa do przyjęcia, ze względu na brak danych dotyczących zużycia wody z nieruchomości, wynikających z faktu, iż na terenie Gminy Włoszakowice nie wszystkie nieruchomości podłączone są do sieci wodociągowej. Przyjęcie do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wariantu umożliwiającego naliczenie opłaty na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, a także od gospodarstwa domowego jest bezzasadna, gdyż oba te warianty nie odzwierciedlają liczby zamieszkujących tam osób, a w związku z tym faktycznie wytwarzanych odpadów. Wobec powyższego, przyjęta w projekcie uchwały metoda zależna od liczby mieszkańców nieruchomości jest najbardziej uzasadniona, ze względu na zbliżony wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na mieszkańca.
Przy ustaleniu stawki opłaty wzięto pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu).
Rada Gminy Włoszakowice ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej stawki stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszakowice.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06