OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIX/2012 z dnia 25 października 2012 r. i 2 listopada 2012 r.

Protokół Nr XIX/2012 z dnia 25 października 2012 r. i 2 listopada 2012 r.

Numer dokumentu: XIX
Rok: 2012

Protokół Nr XIX/2012
--------------------------------------------
z XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 25 października 2012 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na obwody głosowania.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych;
- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
- w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych;
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
9. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
10. Sprawozdania w sprawie oświadczeń majątkowych.
11. Propozycja stawki średniej ceny skupu żyta na naliczania podatku rolnego.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. (...)
Radna Krystyna John poinformowała, że w jej interpelacji chodziło o bezpieczny wyjazd w Krzycku Wielkim z ul. Spokojnej na ul. Prymasa A. Krzyckiego na początku wsi.

Ad. 2. Informacja o pracy komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego wspólnie z Komisją Rewizyjną przedstawił radny Ryszard Lipowy.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XVIII Sesji radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Zofia Strzymińska - wnioskowała o naprawę chodnika we Włoszakowicach na ul. Leszczyńskiej.
Radny Ryszard Nowak – wnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych w Krzycku Wielkim na skrzyżowaniu Sądzia-Boguszyn-Krzycko Wielkie.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o naprawę chodnika we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp. 4 – wystająca ponad chodnik studzienka telekomunikacyjna.
Radny Ryszard Lipowy – stwierdził występujące nierówności (wystające studnie kanalizacji sanitarnej) na ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym. Ponadto zwrócił się z pytaniem czy planowana jest dalsza wymiana chodnika w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wlkp. Radny stwierdził, że drogi w Bukówcu Górnym (ul. Pawłowskiego i ul. Drzymały) po przeprowadzonych robotach ziemnych nie zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.
Radna Irena Przezbór – wnioskowała o ujęcie w planie założenie oświetlenia ulicznego na ul. Chopina we Włoszakowicach oraz wnioskowała o wykoszenie trawy przy drogach gminnych tj. ul. Ogińskiego i ul. Chopina.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Rada Gminy postanowiła ustalić stawki podatku od nieruchomości w Gminie Włoszakowice na 2013 rok w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-4,51zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł
od 1m2 powierzchni,
d/ pozostałych, w tym zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w ewidencji gruntów
jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych 0,02 zł
od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,68 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-16,50zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,24 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/141/2012
----------------------------------------------


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór informując, że zmianą do wcześniej podjętych uchwał w tym temacie jest ustalenie rocznej stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami w wysokości 0,05 zł. Poprzednia stawka wynosiła 0 zł i trakowana była jako zwolnienie z opłat. Rada Gminy nie została upoważniona do uchwalania zwolnień z opłat tylko do ustalania ich wysokości.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/142/2012
----------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na obwody głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt podziału gminy na obwody głosowania. Uchwałę należy podjąć w terminie 3 miesięcy od podziału gminy na okręgi wyborcze.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/143/2012
----------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwał:

- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych;
W dyskusji radni poruszyli temat kontroli usuwania odpadów komunalnych z terenów letniskowych, szczególnie w zakresie podrzucania odpadów na drogę.
Wnioskowano o zorganizowanie spotkania z posłem na Sejm RP w celu przedyskutowania możliwości unormowania ustawowego w zakresie objęcia opłatą również terenów niezamieszkałych.
Do uchwały nie zgłoszono uwag.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/144/2012
----------------------------------------------


- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracowany został projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może stanowić iloczyn:
1) liczy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
– oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą. Na podstawie art. 6j ust. 2 ww. ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Rada Gminy przyjęła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, uznając ją jako jedyną zasadną spośród ww., aczkolwiek ilość śmieci nie rośnie proporcjonalnie do ilości osób.

Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/145/2012
----------------------------------------------


- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przewodnicząca poinformowała, że kolejnym ustawowym obowiązkiem Rady Gminy jest określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
Rada Gminy ustaliła, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane będą co dwa miesiące w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Włoszakowice bądź u wyznaczonego inkasenta, w terminach:
1) do 15 lutego za miesiąc: styczeń, luty;
2) do 15 kwietnia za miesiąc: marzec, kwiecień;
3) do 15 czerwca za miesiąc: maj, czerwiec;
4) do 15 sierpnia za miesiąc: lipiec, sierpień;
5) do 15 października za miesiąc: wrzesień, październik;
6) do 15 grudnia za miesiąc: listopad, grudzień;
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczona będzie w terminie do 15 sierpnia 2013 r.
W dyskusji radny Aleksy Zaremba wnioskował o inkaso opłaty na miejscu w celu ułatwienia osobom starszym wywiązywanie się z tego obowiązku. Wyjaśniono, że koszty inkasa w tym wynagrodzenie inkasenta zwiększy stawkę za odbiór odpadów komunalnych.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/146/2012
----------------------------------------------


- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Rada Gminy przyjęła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
Deklaracja rozróżnia osoby zamieszałe od osób zameldowanych. Deklaracja dotyczyć będzie tych pierwszych. Pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana będzie w terminie do 31 stycznia 2013 r.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/147/2012
----------------------------------------------


- w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych;
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przy ustaleniu stawki opłaty wzięto pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu).
Proponowana stawka opłaty śmieciowej przy segregacji wynosi 10,50 zł na osobę na miesiąc, a przy zbiórce nieselektywnej 15 zł. Kalkulacja rozwiązania systemu zbiórki odpadów w Gminie Włoszakowice stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
W dyskusji radni kolejno negowali ilość odpadów jaką w kalkulacji przyjęto na jedną osobę, włączenie do kalkulacji edukacji ekologicznej, ilość kupowanych worków do segregacji – powinny być reglamentowane na nieruchomość – obecnie wykorzystywane są do innych celów.
Radny Ryszard Lipowy zaproponował stawkę przy segregacji w wyokości 8 zł od osoby na miesiąc, a radna Zofia Strzymińska stawkę w wysokości 9,50 zł od osoby na miesiąc.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poddała pod głosowanie trzy stawki tj: 10,50 zł; 9,50 zł; 8,00 zł.
Radni w ilości 13 głosów „za” przegłosowali stawkę w wysokości 8,00 zł od osoby na miesiąc. Wstrzymało się od głosowania 2 radnych. Za stawkami w wysokości 10,50 zł i 9,50 zł nie oddano żadnych głosów.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały ze stawką ustaloną w głosowaniu.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XIX/148/2012
----------------------------------------------

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług;
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Radni nie zgłosili uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XIX/149/2012
----------------------------------------------


Ad. 9. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła o zwiększeniu łącznej kwoty dochodów budżetu na 2012 rok o 454.617,00 zł w tym kwotę dochodów bieżących o 429.617,00 zł, i kwotę dochodów majątkowych o 25.000,00 zł. Zmiany te obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 138.180,00 zł, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.593.217,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.485.145,00 zł, w tym dochodów bieżących 26.028.574,00 zł i dochodów majątkowych 6.456.571,00 zł.
Postanowiono także o zwiększeniu łącznej kwoty wydatków budżetu o 454.617,00 zł.
Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.485.468,00 zł, w tym wydatków bieżących 24.359.832,00 zł i wydatków majątkowych 12.125.636,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/150/2012
----------------------------------------------


Ad. 10. Sprawozdania w sprawie oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła sprawozdania dotyczące oświadczeń majątkowych przekazanych do Rady Gminy Włoszakowice złożonych przez:
Wojewodę Wielkopolskiego;
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie
Wójta Gminy Włoszakowice
Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice
(...) Osoby u których stwierdzono błędy i uchybienia zobowiązani są do złożenia korekty.


Ad. 11. Propozycja stawki średniej ceny skupu żyta na naliczania podatku rolnego.
Radni zapoznali się ceną skupu żyta za 1dt ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określającą średnią skupu za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. Cena wynosi 75,86 za 1dt. Radni postanowili cenę skupu dla celów naliczania podatku rolnego na terenie gminy Włoszakowic obniżyć na 52 zł. Propozycję tą postanowono przedłożyć do Wielkopolskiej Izby Rolniczej celem zaopiniowania.
Radny Ryszard Lipowy sugerował, że średnia cena skupu żyta miała być ustalana na podstawie 3 lat, a nie trzech kwartałów. Wójt zobowiązał się sprawę wyjaśnić.

Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.
Wniosków radni nie zgłosili.

Wójt poinformował, że Rada Gminy Włoszakowice podejmując uchwałę w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych obniżającą proponowaną stawkę musi swoje stanowisko uzasadnić przedstawiając kalkulację potwierdzających swoje stanowisko.W związku z powyższym ze względu konieczność szczegółowej analizy kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i przygotowania kalkulacji uzasadniającej uchwaloną stawkę przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice złożyła wniosek do Rady Gminy o przerwanie sesji w celu uzyskania dodatkowych materiałów. Rada Gminy Włoszakowice w głosowaniu jednogłośnie postanowiła o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad 2 listopada 2012 r. o godz. 14.00 na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

Ad. 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku części XIX Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady pierwszej części sesji. 


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Protokół Nr XIX/2012
--------------------------------------------
z drugiej części XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 2 listopada 2012 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach
.

Otwarcia drugiej części XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych na 15 osobowy ogólny skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek II części sesji:

1. Przygotowanie kalkulacji uzasadniającej wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.
2. Zakończenie. 


Ad. 1.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła przygotowaną kalkulację kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi uzasadniającą stawkę opłaty w wysokości 8,00 zł od osoby na miesiąc w przypadku segregowania odpadów komunalnych.
W kalkulacji zmniejszona została waga odpadów wyprodukowanych w miesiącu przez mieszkańca co wpłynęło na obniżenie kolejnych kosztów – transportu, zrzutu, selektywnej zbiórki, zakupu worków do segregacji. (...)

Wójt poinformował, że Komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wynika, że Rada Gminy powinna w jednej uchwale podjąć decyzje dotyczącą zarówno metody realizowanej zbiórki jak i stawki. W związku z tym na najbliższej sesji należy sprostować błąd podjąć prawidłową uchwałę. Komunikat stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto poinformował Rada Gminy nie ma delegacji do ustalania inkasenta, jak to zrobiła w uchwale w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmienić należy też uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług z powodu proponowanej mniejszej ilości odpadów gromadzonych w kubłach.

(...)

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XIX Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06