OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 rok

Numer dokumentu: 73
Rok: 2012


ZARZĄDZENIE NR 73/2012
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2012 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, pozycja 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) projekt uchwały „w sprawie budżetu na 2013 rok” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzania,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2012 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 73/2012

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 13 listopada 2012 roku

 

UCHWAŁA NR .......................................

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia ..........................................................

 

w sprawie: budżetu na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 26.542.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.011.000,00 złotych,

- dochody majątkowe w kwocie 531.000,00 złotych.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.283.699,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 27.542.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały , w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.031.904,00 złote, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.802.577,00 złotych, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.993.937,00 złotych,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.808.640,00 złotych,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 937.023,00 złote,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.765.013,00 złotych,

d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 27.291,00 złotych,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 500.000,00 złotych.

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 2.510.096,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje

a) dla jednostek sektora finansów publicznych 267.746,00 złotych,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.283.699,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.200.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.200.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.204.769,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytoerialnego w kwocie 35.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych w kwocie 55.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

 

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 złotych przeznacza się na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych oraz na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 148.000,00 złotych.

 

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.200.000,00 złotych, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,

3) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 złotych.

 

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.200.000,00 złotych.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,

b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

 

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta w kwocie do 300.000,00 złotych w przypadku posiadania do wykorzystania nadwyżki budżetowej lub wolnych środków z lat ubiegłych.

 

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 133.150,00 złotych,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 złotych,

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Przyg. M. Rolka Irena Przezbór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06