OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Numer uchwały: 2005/23/192
Numer sesji: 23
Rok: 2005Uchwała Nr XXIII/192/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109, 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2005 określone w § 1 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 235.200- złotych,
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 535.200,- złotych.

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 3

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:


 1. po stronie dochodów 14.849.404,- złote,

 2. po stronie wydatków 16.702.699,- złotych.


§ 4

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 7 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok” o kwotę 384.200,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 3.124.951,- złotych.

§ 5

Zmienia się wieloletni program inwestycyjny dotyczący modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Załącznik Uchwały nr XXIII/192/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 kwietnia 2005 rokuPrzychody i rozchody budżetu gminy
na 2005 rokPlan

I Przychody 1.853.295,-

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 1.553.295,-
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 300.000,-
Załącznik do Uchwały nr XXIII/192/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 kwietnia 2005 roku


Wydatki inwestycyjne w roku 2005


Plan

I Modernizacja stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym
wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami 1.274.200,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 1.274.200,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 1.274.200,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.274.200,-

II Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 75.000,-
852 Pomoc społeczna 75.000,-
85203 Ośrodki wsparcia 75.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,-

III Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym 1.725.883,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.725.883,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.725.883,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.725.883,-

IV Zakup kserokopiarki dla posterunku policji 4.868,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 4.868,-
75403 Jednostki terenowe Policji 4.868,-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.868,-

V Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu 45.000,-
750 Administracja publiczna 45.000,-
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45.000,-


O G Ó Ł E M 3.124.951,-

Załącznik Uchwały nr XXIII/192/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 kwietnia 2005 roku

Wieloletni program inwestycyjny
Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.


 1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim, budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo oraz modernizację stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności odpowiedniej ilości wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2005.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.007.833,- złote.


 1. Wydatki do poniesienia
  - w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone
  przez gminę 22.310,- złotych.
  - w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki
  zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane z
  SAPARD-u 207.964,- złotych ( Sapard I ).
  - w roku 2004 ogółem wyniosą 286.003,-złote, w tym środki
  zabezpieczone przez gminę 149.248,- złotych, przyznane z
  SAPARD-u 136.755,- złotych (Sapard II ).

w roku 2005 ogółem wyniosą 1.274.200,- złotych, całość zabezpieczona przez Gminę.Uzasadnienie:

I Na zmianę dochodów składają się:


 1. Środki z SAPARD-u na wodociągi 136.755,- zł,

 2. Środki od ludności na budowę i podłączenie do wodociągu 66.486,- zł,

 3. Dotacja od Wojewody na pomoc dla uczniów 33.159,- zł,

 4. Likwidacja środków z wynajmu sal (prowadzi GOK) 1.200,- zł.


II Na zwiększenie wydatków składają się:

 1. Środki dla ZDG na remonty dróg i ulic 95.000,- zł

 2. Środki na modernizację wodociągów w Bukówcu 324.200,- zł,

 3. Środki na utrzymanie budynków gminnych 14.740,- zł,

 4. Środki na zakup sprzętu i energii 52.500,- zł,

 5. Środki na pomoc materialną dla uczniów 33.760,- zł,

 6. Środki na urządzanie domu samopomocy 15.000 ,- zł.


III Przeniesienie między paragrafami wydatków

1. Wydatki na Policję ( umniejszenie środków na zakup materiałów, a zwiększenie środków na usługi ),
2. Wydatki związane z poborem podatków ( zmniejszenie środków na zakup usług, a zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia ).

IV Wprowadzenie przychodu z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 300.000,- złotych na pokrycie deficytu

Zwiększenie przewidywanych kosztów planowanych prac z zakresu wodociągów.

V Wzrost wydatków inwestycyjnych

1. Zwiększenie wydatków na modernizację i przebudowę wodociągów
w Bukówcu Górnym 324.200,- zł,
2. Środki na zakup sprzętu komputerowego 45.000,- zł.
3. Zwiększenie środków na Środowiskowy Dom Samopomocy 15.000,- zł.

VI Zmiana wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002-2005 z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej w związku ze wzrostem kosztu planowanego zadania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06