OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXI/163/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXI/163/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania


  (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 14.01.2013 r. poz. 452)

UCHWAŁA Nr XXI/163/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1.

Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2.

Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/163/2012

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 grudnia 2012 r.
Ustawa o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wymienia organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej kompetencją rady gminy jest określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała w sposób szczegółowy określa zasady przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, usługi w formie pomocy sąsiedzkiej i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaproponowany poziom odpłatności podopiecznych za usługi nie ogranicza dostępności do usług, gdyż w uzasadnionych przypadkach zachodzi możliwość zwolnienia w całości albo w części z odpłatności za usługę.

Poziom odpłatności zależny jest od kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej i wynosi:

dla osoby samotnej i osoby samotnie gospodarującej - 542 zł,

na osobę w rodzinie – 456 zł.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Uchwałę przygotowała
Elżbieta Guć


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06