OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/165/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXI/165/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat

Numer uchwały: 165
Numer sesji: XXI
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XXI/165/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego (świetlicy wiejskiej) położonego w Boguszynie nr 45, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 40/1 o powierzchni 240,11m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zapisanym w księdze wieczystej nr PO1L/00040995/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXI/165/2012
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 grudnia 2012 r.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Rada Gminy Włoszakowice nie ustaliła zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Akt taki musiałby mieć charakter prawa miejscowego. Brak ustalonych zasad nakazuje uzyskanie przez wójta każdorazowo zgody rady na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Na podstawie wniosku o zawarcie umowy najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszyn, złożonego przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu dotyczącej przedmiotowego lokalu użytkowego, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06