OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy

Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer dokumentu: 77
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE NR 77/2012
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmiejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 945,00 złotych, w tym kwotę dochodów bieżących o 945,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 945,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.730.372,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.716.891,00 złotych, w tym dochodów bieżących 26.260.010,00 złotych i dochodów majątkowych 6.456.881,00 złotych.
§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 945,00 złotych oraz dokonuje ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się wydatki bieżące o 945,00 złotych i ogółem wynoszą 24.609.158,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 6.055,00 złotych i ogółem wynoszą 18.784.211,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 50.645,00 złotych i ogółem wynoszą 12.065.918,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 56.700,00 złotych i ogółem wynoszą 6.718.293,00 złote,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.307.842,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 7.000,00 złotych i wynoszą 3.981.814,00 złotych,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 508.000,00 złotych.
złotych,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 945,00 złotych, co daje ogólną kwotę w wysokości 3.730.372,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.717.214,00 złotych, w tym wydatków bieżących 24.609.158,00 złotych i wydatków majątkowych 12.108.056,00 złotych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.


Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody w zwiazku ze zmiejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 945,00 złotych otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego.
Również o 945,00 złotych zmniejsza się wydatki powyższej jednostki.
Dokonuje się przesunięć wydatków w ZSO we Włoszakowicach, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w Urzędzie Gminy zgodnie z wnioskami złożonymi przez te jednostki.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06