OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 2005/23/189
Numer sesji: 23
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXIII/189/05
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2002r. Nr 214 poz. 1806), w związku z art. 14 ust. 6 i ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 62 poz. 628, ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2004r. Nr 191 poz. 1956) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2001r. Nr 62, poz. 627, ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2004r. Nr 281 poz. 2784 ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/189/05
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 kwietnia 2005r.


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 62 poz. 628, ze zmianami) nakazuje, w celu osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz stworzenia w kraju wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, opracowywanie planów gospodarki odpadami. Plany te są realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Stanowią one integralną część Programów Ochrony Środowiska. Plany opracowywane na szczeblu niższym podlegają zaopiniowaniu przez organy wykonawcze wyższego szczebla. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego postanowieniem nr OS.I. 7663 - 2/05 z dnia 09 marca 2005r. oraz przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowieniem nr DI.IX.7618-12/2005 z dnia 11 marca 2005r.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06