OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/168/2012 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXI/168/2012 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 168
Numer sesji: XXI
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XXI/168/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 140.665,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 130.665,00 złotych, a kwotę dochodów majątkowych o 10.000,00 złotych.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.857.556,00 złotych, w tym dochodów bieżących 26.390.675,00 złotych i dochodów majątkowych 6.466.881,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 140.665,00 złotych oraz dokonuje ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 15.165,00 złotych i ogółem wynoszą 24.624.323,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 20.165,00 złotych i ogółem wynoszą 18.804.376,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 37.100,00 złotych i ogółem wynoszą 12.028.818,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 57.265,00 złotych i ogółem wynoszą 6.775.558,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.307.842,00 złote,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 5.000,00 złotych i wynoszą 3.976.814,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 508.000,00 złotych.
złotych,
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwieksza się o 125.500,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.233.556,00 złotych, w tym wydatki na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.853.556,00 złotych, z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 5.990.825,00 złotych,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 85.000,00 złotych,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 31.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
b) zakup i objęcie udziałów 380.000,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami nie zmieniając ogólnej kwoty, która wynosi 3.730.372,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.857.879,00 złotych, w tym wydatków bieżących 24.624.323,00 złote i wydatków majątkowych 12.233.556,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie:

I Dochody ( załącznik Nr 1 140.665 zł
1. Zwiększenie części oświatowej subwencji 80.767 zł,
2. Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 247 zł,
3. Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na "Wyprawkę szkolną" 5.651 zł,
4. Zwiększenie dochodów wypracowanych przez ZDG 30.000 zł,
5. Zwiększenie dochodów zrealizowanych przez UG 24.000 zł.

II Wydatki ( załącznik Nr 2, 4, 5 ) 140.665 zł
1. Zwiększenia:
1) Środki dla ZS w Bukówcu Górnym na instalację pieca i prace towarzyszące 25.500 zł,
2) Środki dla Zespołu Szkół w Dłużynie na korzystanie z sali we Włoszakowicach 1.522 zł,
3) Środki dla Zarządu Dróg Gminnych na wykonanie murka na Pl. 21 Października, budowę kanalizacji na ul. Kopernika oraz oświetlenia ulicznego na ulicy Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach 56.000 zł,
4) Środki z dotacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 247 zł,
5) Środki na wypłatę dotacji do zainstalowanych piecy na ekogroszek w gospodarstwach domowych 31.500 zł,
6) Zwiększenie wydatków Urzędu Gminy ( oświetlenie uliczne, dowozy szkolne ) 25.896 zł,
2. Przeniesienia na wnioski jednostek w ramach przyznanych im środków ( GOPS, Przedszkole, ZS Dłużyna, UG, ŚDS - zadania zlecone ).

III Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 3 ) 125.500 zł
1. Nowe zadania
1) Instalacja pieca na eko-groszek w ZS w Bukówcu Górnym 25.000 zł,
2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 20.000 zł.
2. Zwiększenia
1) Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowana przez ZDG 30.000 zł,
2) Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice 19.000 zł,
3. Przywrócenie dotacji do urządzeń z zakresu ochrony środowiska 31.500 zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06