OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/171/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr XXII/171/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2012 - 2023

Numer uchwały: 171
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XXII/171/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2012 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami ) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2012-2023
w związku ze zmianą budżetu na rok 2012 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu,
4) kwoty przychodów,
5) kwoty rozchodów.
oraz w zwiazku ze zmianą szacunkowych kwot planowanych na lata przyszłe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia uzasadniające konieczność wprowadzenia zmian zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Przyg. M. RolkaZałącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/171/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2012 rokuObjaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy Włoszakowice
Konieczność wprowadzenia zmian w WPF spowodowana została potrzebą uaktualnienia planowanych do wykonania zadań w budżecie roku 2012.
Zmiany dotyczące WPF wprowadzone zostały w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2012 - 2023. Kolumna dotycząca roku 2012 zawiera aktualne dane zgodne z danymi podjętej dnia dzisiejszego uchwały zmieniającej budżet na rok 2012.
Zmianie uległy dochody, wydatki, rozchody i przychody, co wywarło wpływ na wynik budżetu.
W zwiazku z otrzymanym dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmniejsza się możliwoćś korzystania z przyznanej poprzednio pożyczki. Wprowadzone zmiany uwzględniają zmniejszenie limitu pożyczki oraz wprowadzają kwotę przewidywalnej spłaty w momencie otrzymania dotacji.
Efektem powyższych działań są nieznaczne zmiany wskaźników spłaty zobowiązań maksymalnie dopuszczalnych i rzeczywistych w roku bieżącym i w latach następnych.
Faktem jest, że wskaźniki te ulegną również zmianie w momencie wprowadzenia danych dotyczących rzeczywistego wykonania budżetu za rok 2012.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06