OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/172/2012 w sprawie: zmiany budżetu

Uchwała Nr XXII/172/2012 w sprawie: zmiany budżetu

Numer uchwały: 172
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XXII/172/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 276.130,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 19.821,00 złotych, a kwotę dochodów majątkowych o 256.309,00 złotych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.668,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 73.448,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.581.426,00 złotych, w tym dochodów bieżących 26.370.854,00 złote i dochodów majątkowych 6.210.572,00 złote.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 848.310,00 złotych oraz dokonuje ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o 32.100,00 złotych i ogółem wynoszą 24.592.223,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 5.300,00 złotych i ogółem wynoszą 18.809.676,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 38.260,00 złotych i ogółem wynoszą 11.990.558,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 43.560,00 złotych i ogółem wynoszą 6.819.118,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.307.842,00 złote,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 37.400,00 złotych i wynoszą 3.939.414,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 508.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zmniejsza się o 816.210,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 11.417.346,00 złotych, w tym wydatki na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.037.346,00 złotych, z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 5.990.825,00 złotych,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 85.000,00 złotych,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 31.500,00 złotych,
b) zakup i objęcie udziałów 380.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.668,00 złotych, co daje ogólną kwotę w wysokości 73.448,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.009.569,00 złotych, w tym wydatków bieżących 24.592.223,00 złote i wydatków majątkowych 11.417.346,00 złotych.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 572.180,00 złotych, obecnie wynosi 3.428.143,00 złote i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o 590.869,00 złotych do wysokości 5.927.071,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów o 18.689,00 złotych do wysokości 2.498.928,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się przeniesień w udzielonych dotacjach celowych, które po zmianie określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami nie zmieniając ogólnej kwoty, która wynosi 3.730.372,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.763.054,00 złote, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.428.143,00 złote,
3) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.334.911,00 złotych.

§ 9. Zmniejsza się kwotę upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 4.763.054,00 złote.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:

I Dochody ( załącznik Nr 1, 2 ) -276.130 zł
1. Zwiększenie części ogólnej subwencji na uzupełnienie dochodów 25.641 zł,
2. Zwiększenie dotacji celowej z Gminy Święciechowa 2.974 zł,
3. Zwiększenie dotacji celowej z Miasta Wschowa 8.694 zł,
4. Zmniejszenie dochodów z tytułu podatków 57.130 zł,
5. Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku 256.309 zł.

II Wydatki ( załącznik Nr 3, 5, 8, 9 ) - 848.310 zł
1. Zmniejszenia:
1) Zmniejszenie środków dla GOPS 39.000 zł,
2) Zmniejszenie wydatków Urzędu Gminy ( zwrot VAT ) 809.310 zł.
2. Przeniesienia na wnioski jednostek w ramach przyznanych im środków ( Przedszkole, ŚDS, ZDG, ZS Jezierzyce Kościelne, ZS Krzycko Wielkie, ZSO Włoszakowice, UG ).

III Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 4 ) - 816.210 zł
1. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na prace modernizacyjne w parku we Włoszakowicach na konto prac remontowych 6.900 zł,
2. Zmniejszenie nakładów na rozbudowę i modernizację oczyszczalni w Grotnikach w zwiazku z odzyskanym podatkiem VAT 809.310 zł.

IV. Przychody ( załącznik Nr 6 )
Zmniejszenie limitu deklarowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu realizowanej w roku 2011 i 2012 w związku o otrzymaniem dofinansowania o kwotę 590.869 zł.

V. Rozchody ( załącznik Nr 7 )
Przesunięcie planowanej pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury na rok przyszły w związku z nierozpatrzeniem dotychczas wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zakupu sprzętu na salę w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach 18.689 zł.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06