OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/173/2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr XXII/173/2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 - 2023

Numer uchwały: 173
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XXII/173/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2013 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami ) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2013-2023 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2012 - 2023.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórPrzyg. M. Rolka


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2012 roku


Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy Włoszakowice

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009 - 2011 i przewidywanego wykonania roku 2012, założenia polityki finansowej państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy w odniesieniu szególnie do danych roku 2012 i 2013 oraz uaktualnionego wartościowo wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych tak z tytułu zobowiązań jak i udzielenia poręczenia wekslowego. Wyznacznikiem wymagalnego okresu opracowania WPF, tak jak w roku ubiegłym była Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 2008 roku dotyczącej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego, zgodnie z którą poręczenie wekslowe obejmuje okres 13 lat, tj. od 2011 do 2023 roku. Wykazane kwoty poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach wynikają właśnie z tej uchwały.
Większość danych wyszacowanych w roku ubiegłym przy tworzeniu i realizacji WPF na lata 2012 - 2023 pozostała niezmieniona. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim zadłużenia, a więc kwot pobranych i planowanych kredytów i pożyczek, ich rat oraz okresu spłaty. Do tworzenia prognozy przyjęto wytyczne z aktualnie zawartych umów oraz wyliczeń możliwości zadłużania się przy zachowaniu płynności finansowej. Większość inwestycji wykazanych w przedsiewzięciach już została zakończona i oddana do użytkowania. Wystosowano ostateczne wnioski o rekompensatę zadań dofinansowywanych przez WFOŚiGW oraz Urząd Marszałkowski mając nadzieję, że należne kwoty Gmina otrzymama zgodnie z planem do końca tego roku.
Dotychczasowe wykonanie budżetu w roku 2012 przebiega jak zawsze nie do końca proporcjonalnie w odniesieniu do minionego okresu, co najprawdopodobniej będzie obligowało do wprowadzenia zmian w tym zakresie. Istotne zmiany budżetu roku 2012 spowodowały potrzebę wprowadzenia zmian również w obowiążującej Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto przy najbliższej zmianie WPF w roku 2012 zostaną w niej uwzględnione dane na lata przyszłe wprowadzone w aktualnym projekcie, celem zachowania ciągłości danych. Jak wiadomo, w okresie do roku 2013 w sprawie określenia maksymalnej kwoty spłaty długu jak i wielkości zadłużenia się obowiązują zasady z poprzedniej ustawy o finansach publicznych. Od roku 2014 następuje systematyczny spadek zadłużenia, jednak możliwe do spłaty w poszczególnych latach kwoty należało wyliczyć i wykazać w wysokościach zachowujących zasadę art. 243 obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przejście to spowodowało konieczność uwzględnienia spłaty planowanego do pobrania w roku 2013 kredytu lub pożyczki dopiero od roku 2015.
Według założeń obecnej WPF od roku 2013 nie planowano większych zadań inwestycyjnych w związku z koniecznością wyjścia z długu, jednak pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania do Budowy drogi nr 712638P w Boguszynie, co między innymi spowodowało potrzebę dalszego zadłużenia się. Następne dziesięć lat to dla Gminy okres przyhamowania, ograniczenia wydatków majątkowych i prowadzenia bardzo oszczędnościowej gospodarki finansowej, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w załączniku Nr 1 jak i Nr 3. Nie wprowadzono żadnego nowego przedsiewzięcia, zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z przejęciem przez Gminy od lipca 2013 roku nowego zadania dotyczącego gospodarowania odpadami. Ponadto z planowanych wydatków majątkowych w roku 2014 kwotę 400.000 złotych przeznacza się na zakup samochdu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach.
Omówione powyżej okoliczności wywarły wpływ na przygotowaną i przedstawioną Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Włoszakowice na lata 2013 - 2023, przy czym należy się spodziewać, że jakiekolwiek nawet nieznaczne odchylenia od założonych i przyjętych kwot mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian do przedkładanej WPF.
W związku z powyższym, zasadne jest uchylenie poprzednio sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej i zastąpienie jej przedkładanym projektem, który będzie musiał być zmieniany na pewno przy wprowadzeniu realnych danych wykonania budżetu za rok 2012 oraz zmian w budzecie roku 2013.
W przedkładanej do uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wszelkie uwagi wskazane w opinii o przedłożonym projekcie WPF przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06