OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/174/2012 w sprawie: budżetu na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/174/2012 w sprawie: budżetu na 2013 rok

Numer uchwały: 174
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XXII/ 174 /2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 26.542.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.011.000,00 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie 531.000,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.283.699,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 27.542.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 25.018.904,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.807.527,00 złotych, w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.977.587,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.829.940,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 924.023,00 złote,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.760.063,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 500.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 2.523.096,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 280.746,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.283.699,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.200.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.200.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.204.769,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 35.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych w kwocie 55.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 złotych przeznacza się na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych oraz na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 148.000,00 złotych.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.200.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,
3) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 złotych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.200.000,00 złotych,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta w kwocie do 300.000,00 złotych w przypadku posiadania do wykorzystania nadwyżki budżetowej lub wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 133.150,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 złotych,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórPrzyg. M. Rolka

Uzasadnienie:
Uchwała budżetowa została przygotowana w oparciu o przedłożony projekt budżetu, który został zaopiniowany przez regionalną izbę obrachunkową. W treści uchwały uwzględniono wskazaną uwagę dotyczącą § 10 pkt 3 lit."a" oraz § 14.
Pozostałe dane, a szczególnie wysokości liczbowe nie uległy większym zmianom.
Jako podstawa budżetu bez zmian pozostają dochody. W wydatkach nastąpiło przesunięcie 13.000,00 złotych z bieżących na majątkowe, co spowodowane zostało koniecznością zapewnienia Bibliotece środków na zadania inwestycyjne. W wydatkach bieżących nastąpiły nieznaczne przesunięcia pomiędzy paragrafami, co spowodowało inne dane kwotowe w poszczególnych grupach wydatków.
W zakresie zobowiązań oraz upoważnieniu Wójta do ich zaciągania eliminuje się emisję papierów wartościowych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06