OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XX/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.

Protokół Nr XX/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.

Numer dokumentu: XX
Rok: 2012


P r o t o k ó ł Nr XX/2012
--------------------------------------------
z XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 19 listopada 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.


Proponowany porządek obrad:

1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania kryterów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego na 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
9. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia bonifikat oraz podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały.
11. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
12. Podjęcie i zmiana uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- metoda i stawka,
- wzór deklaracji,
- termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty ,
- szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Wyjaśnień dodatkowych udzielił kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski odnosząc się do sprawy lustra drogowego na skrzyżowaniu w Krzycku Wielkim oraz wykoszenia trawy na ul.Chopina we Włoszakowicach przy transformatorze.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XIX Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Aniela Poloszyk – wnioskowała o wystąpienie do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o ujęcie w planach finansowych budowy chodnika w Dłużynie na odcinku od probostwa w kierunku Skarżynia. Ponadto wnioskowała o budowę chodnika przy drodze gminnej w Dłużynie (dojazd w zapleczu do remizy OSP).
Radny Zenon Poloch – wnioskował o umieszczenie znaku ostrzegawczego i ograniczenia prędkości w Sądzi przed skrzyżowaniem z drogą do Jezierzyc Kościelnych.
Radny Ryszard Lipowy – wnioskował o dofinansowanie zakupu szafy dla KGW w Bukówcu Górnym z przeznaczeniem na naczynia.
Radna Krystyna John – poinformowała o uszkodzonej bramie wjazdowej na boisko szkolne w Krzycku Wielkim.
Radny Paweł Marcinek wnioskował, aby na ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym zakaz zatrzymywania się i postoju zamienić na zakaz postoju (problem z dostarczaniem przesyłek przez kuriera itp.) Wnioskował też o wykoszenie trawy przy boisku gminnym na wjeździe do Bukówca Górnego.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013”.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przebór. W dyskusji wyjaśniono sprawę środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi zaplanowanych w budżecie gminy na 2013 rok oraz składów komisji opiniujących oferty. Innych uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/151/2012
-------------------------------------------------Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania kryterów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
Do projektu uchwały przedstawionej przez przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór zgłoszono poprawkę polegającą na wykreśleniu z kryterium udzielania nagród punktu dotyczącego przeprowadzania”lekcji koleżeńskich”.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/152/2012
-------------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego na 2013 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczącą obniżenia w Gminie Włoszakowice średniej ceny skupu żyta z 75,86 zł/1 dt do kwoty 52 zł za 1 dt.
Innych uwag nie było


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/153/2012
-------------------------------------------------Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poinformowała, że w projekcie uchwały przyjęto stawki podatku od środków transportowych w wysokości roku 2012 r.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/154/2012
-------------------------------------------------


Ad. 9. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia bonifikat oraz podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła potrzebę uchylenia uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie ogólnych zasad ustalania bonifikat przy przekszałcaniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/155/2012
-------------------------------------------------


W związku z tym, że bonifitakty ustalane winny być każdorazowo indywidualnie Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Włoszakowice bonifikaty w wysokości 5% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym ZJ.M. położonej w Boszkowie – Letnisku o powierzchni 0,2396 ha.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/156/2012
-------------------------------------------------


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/157/2012
-------------------------------------------------


Ad. 11. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
Informację dotyczącą wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawiła Skarbnik Gminy.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę dochodów o 232.691 zł. w tym kwotę dochodów bieżących o 232.381,00 zł, a kwotę dochodów majątkowych o 310,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.717.836,00 zł, w tym dochodów bieżących 26.260.955,00 zł i dochodów majątkowych 6.456.881,00 zł.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę wydatków budżetu o 232.691,00 zł.
Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.718.159,00 zł, w tym wydatków bieżących 24.610.103,00 zł i wydatków majątkowych 12.108.056,00 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/158/2012
-------------------------------------------------Ad. 12. Podjęcie i zmiana uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- metoda i stawka
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku z komunikatem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z którego wynika, że Rada Gminy powinna w jednej uchwale podjąć decyzję dotyczącą zarówno metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i stawki opłat za ww. odpady - nastąpiła konieczność uchylenia wcześniej podjętych uchwał.
Do przedstawionego projektu uchwały w sprawie metody realizowanej zbiórki i stawki opłaty uwag nie zgłoszono (przyjęto metodę i stawkę jak w uchylanych uchwałach).


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr XX/159/2012
-------------------------------------------------

- wzór deklaracji
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że uchylenie poprzednich uchwał ustalających oddzielnie metodę i stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymusiło też zmianę wcześniej podjętej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/160/2012
-------------------------------------------------- termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku z tym, że Rada Gminy nie ma delegacji do ustalania inkasenta, jak to zrobiła w uchwale w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podjętą uchwałę uchylić. W projekcie przyjęto zasadę, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Włoszakowice.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/161/2012
-------------------------------------------------- szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług
Wójt przedstawił wykaz odpadów jakie stanowić będzie odpad składowany do pojemników.
Po dyskusji nad projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług został poddany pod głosowanie.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XX/162/2012
-------------------------------------------------


Ad. 13. Sprawy bieżące.
Wójt Gminy przedstawił projekt systemu opieki nad samotnymi osobami starszymi. System taki w formie uchwały zostanie Radzie przedłożony na jednym z najbliższych posiedzeń. Wcześniej zostanie przeanalizowany na posiedzeniu komisji.


Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.


Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zakończyła obrady.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06