OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

Protokół Nr XXI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

Numer dokumentu: XXI
Rok: 2012

P r o t o k ó ł   Nr XXI/2012
--------------------------------------------
z XXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 13 grudnia 2012r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki);
- w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego;
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
7. Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
8. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radny Ryszard Lipowy wniósł uwagi do stanowiska Zarządu Dróg Powiatowych. Wg radnego na ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym asfalt upadł na skutek czego studnie kanalizacji sanitarnej wystają ponad drogę. W związku z tym przekazanie interpelacji do realizacji przez Gminny Zakład Komunalny sp. z.o.o. jest nieporozumieniem.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz z Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył radny Ryszard Lipowy.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XX Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Mirosława Urbaniak – przekazała informację mieszkańców ul. Polnej w Grotnikach w sprawie założenia oświetlenia ulicznego.
Radna Irena Przezbór – zgłosiła wniosek o wystąpienie o uporządkowanie bałaganu po prawej stronie ul. Zachodniej we Włoszakowicach.
Radny Zenon Poloch – wnioskował o przedłużenie chodnika w Sądzi w kierunku Bukówca Górnego.
Ad. 5. Uchwalenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Wcześniej szczegółowej analizy uchwały dokonały: Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXI/163/2012
-------------------------------------------------


Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb: Grotniki)
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, a Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb: Grotniki), oznaczonej numerem działki 302/1, o powierzchni 0,0076 ha, stanowiącej własność P.W., z przeznaczeniem pod budowę drogi - ulicy Dominickiej w Boszkowie – Letnisku.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXI/164/2012
-------------------------------


- w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Rada Gminy wyraziła zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego (świetlicy wiejskiej) położonego w Boguszynie nr 45, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 40/1 o powierzchni 240,11m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXI/165/2012
-------------------------------------------------


- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany
L.P. zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z ofertą zamiany swojej nieruchomości położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 483/4 o powierzchni 0,2700 ha na inną nieruchomość z zasobu Gminy Włoszakowice. Wskazana do zamiany nieruchomość jest wykorzystywana jako droga gminna (ul. Ks. Górnego) i jako ważny ciąg komunikacyjny winna stanowić własność Gminy Włoszakowice. Przeznaczona do zbycia nieruchomość stanowiąca własność Gminy Włoszakowice oznaczona numerem działki 529/3 o powierzchni 0,1892 ha położona we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej (nieruchomość za przedszkolem), oznaczona w ewidencji gruntów jako grunt orny kl. V, faktycznie stanowi nieużytek. Dla przedmiotowej nieruchomości w 2009 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą.
Radni przyjęli wyjaśnienia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXI/166/2012
-------------------------------------------------


Ad. 7. Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
Radni przyjęli informację dotyczącą zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXI/167/2012
-------------------------------------------------


Ad. 8. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu omówiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Radni informację przyjęli.
Rada Gminy postanowiła zwiększyć łączną kwotę dochodów i wydatków o 140.655,00 zł. Po zmianie dochody budżetu gminy na 2012 r. wynosą 32.857.556,00 zł, a wydatki 36.857.879,00 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXI/168/2012
-------------------------------------------------


Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.
Radny Bronisław Elimer – wnioskował o wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Powst.Wlkp we Włoszakowicach (na podlicznik) pierwsze zabudowania od wjazdu z Boszkowa-Letniska.

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zakończyła XXI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06