OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Protokół Nr XXII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Numer dokumentu: XXII
Rok: 2012

P r o t o k ó ł Nr XXII/2012
--------------------------------------------
z XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczył cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, na okres powyżej 3 lat.
5. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
6. Zmiana uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi.
7. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
10. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 r.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XXI Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Interpelacje radnych.
Radna Hanna Michalska – zgłosiła wniosek mieszkańców wsi Jezierzyce Kościelne w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do posesji nr 83, 84, 85 i kolejnych na osiedlu za szkołą.

Radny Stefan Lis – w imieniu mieszkańców ul. Grotnickiej we Włoszakowice zgłosił wniosek o oświetlenie uliczne na części ul. Grotnickiej we Włoszakowicach.

Radna Irena Przezbór wnioskowała o ustawienie koszy na śmieci we Włoszakowicach przy głównych ulicach we Włoszkowicach m.in na ul. Kurpińskiego, ul. Powstańców Wlkp.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, na okres powyżej 3 lat.
Radni wyrazili zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Ujazdowie z przeznaczeniem na eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych telefonii komórkowej GSM celem wdrożenia technologii LTE.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXII/169/2012
-------------------------------------------------Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy. Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Przewodnicząca poinformowała, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały ww. górnych stawek opłat. Przy ustalaniu stawek opłat uwzględniono koszty transportu i amortyzacji sprzętu, koszty składowania odpadów na składowisku i zrzutu ścieków na oczyszczalni ścieków. Rada gminy określając wielkość górnych stawek uwzględniła niższe stawki w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.
Wzrost wielkości stawek w stosunku do obowiązującej uchwały jest spowodowany wzrostem cen opłat za zrzut odpadów w ZZO Trzebania – z dotychczasowego poziomu 210,00 zł netto za 1 tonę na 250,00 zł netto za 1 tonę począwszy od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku (o ponad 19%) i dalszemu planowanemu wzrostowi po 30 czerwca 2013 roku. Radni wnieśli uwagi do wzrostu opłaty za ww. zrzut odpadów komunalnych. Prezes GZK sp. z o.o. poinformował, że stawka ta ukazała się na stronie internetowej Zakładu. Wójt Gminy wyjaśnił, że opłata środowiskowa wzrosła o 4,5%. Radni postanowili wystąpić do ZZO Trzebania o wyjaśnienie wprowadzonego wzrostu lub zorganizować spotkanie z przedstawicielami zarządu spółki.
Do czasu uzyskania wyjaśnień radni postanowili odłożyć podjecie uchwały

Ad. 6. Zmiana uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi.
Radni wyrazili zgodę na zmianę uchwały poprzez wprowadzenie zapisu wprowadzającego ją w życie z dniem podjęcia bez potrzeby ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXII/170/2012
-------------------------------------------------


Ad. 7. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 -2023.
Skarbnik Gminy poinformowała, że konieczność wprowadzenia zmian w WPF spowodowana została potrzebą uaktualnienia planowanych do wykonania zadań w budżecie roku 2012. Zmianie ulegają dochody, wydatki, rozchody i przychody, co wywiera wpływ na wynik budżetu.
W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zmienia się potrzeba korzystania z przyznanej poprzednio pożyczki. Wprowadzone zmiany uwzględniają zmniejszenie limitu pożyczki oraz wprowadzają kwotę przewidywalnej spłaty w momencie otrzymania dotacji. Efektem powyższych działań są nieznaczne zmiany wskaźników spłaty zobowiązań maksymalnie dopuszczalnych i rzeczywistych w roku bieżącym i w latach następnych.
Uwag radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXII/171/2012
-------------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że planuje się zmniejszenie dochodów budżetu na 2012 rok, o 276.130,00 złotych. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.581.426,00 zł, w tym dochodów bieżących 26.370.854,00 złi dochodów majątkowych 6.210.572,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają także wydatki budżetu na 2012 rok o 848.310,00 zł. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 36.009.569,00 zł, w tym wydatków bieżących 24.592.223,00 zł i wydatków majątkowych 11.417.346,00 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXII/172/2012
-------------------------------------------------


Ad. 9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła opinię pozytywną z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF na lata 2013-2023. Do zastrzeżeń odniosła się Skarbnik Gminy.
Wyjaśnienia przyjęto.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXII/173/2012
-------------------------------------------------


Ad. 10. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Włoszakowice na 2013 r. oraz możliwości sfinansowania deficytu tegoż budżetu. Opinie stanowią załączniki nr 11 i nr 12 do protokołu.
Skarbnik Gminy odniosła się do uwagi RIO do projektu budżetu gminy Włoszakowice na 2013 r.
Radny Aleksy Zaremba wniósł uwagę do ujęcia w planie budżetu gminy budowy tzw. obwodnicy Boguszyna. Radny Stefan Lis zwrócił uwagę na wzrost kosztów osobowych nauczycieli przy stale malejącej liczbie uczniów.
Innych uwag nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXII/174/2012
-------------------------------------------------


Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
Wójt Gminy przedstawił inwestycje jakie zrealizowane były w 2012 r. m.in.:
hala sportowa,
ścieżka rowerowa z Włoszakowic do Bukówca Górnego,
ułożenie asfaltu w Dłużynie, Skarżyniu i na ul. Wolności we Włoszakowicach,
wymiana dachu na budynku szkolnym w Dłużynie,
wprowadzenie elektronicznych dzienniczków w szkołach,
modernizacja oczyszczalni ścieków,
wykonanie przejścia dla pieszych we Włoszakowicach przy kościele,
budowa drogi do Dominic,
budowa stacji ujęcia wody w Dominicach i połączenie jej ze stacją w Ujazdowie; wymiana sieci wodociągowej w Boguszynie, kupno ciągnika,
utwardzenie drogi na ul. Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym,założenie pieca na ekogroszek w tzw. czerwonej szkole w Bukówcu Górnym,
założenie 2 lamp oświetlenia ulicznego na Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach.

Ponadto Wójt przedstawił inwestycje realizowane na terenie gminy przez inne podmioty w tym prywatne, które wpłynęły na rozwój i wizerunek gminy.

Radna Irena Przezbór – w imieniu rodziców prosiła o wyjaśnienie sposobu naboru dzieci do orkiestry dętej. W ogłoszeniu podany został limit wiekowy (od 12 lat), a przyjęto do orkiestry znacznie młodsze dziecko. Poinformowała, że chętnych do nauki gry w orkiestrze jest więcej. Powodem są koszty (za naukę w ognisku rodzice płacą, a udział w zajęciach przygotowujących do gry w orkiestrze jest bezpłatny).

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zakończyła XXII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06