OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/177/2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXIII/177/2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat

Numer uchwały: 177
Numer sesji: XXIII
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXIII/177/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości, położonych w Grotnikach, oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi działek:
1) 208/3 o powierzchni 2,3381 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046255/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
2) 209 o powierzchni 0,3731 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046255/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
3) 218/1 o powierzchni 0,7759 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1l/00046255/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
4) 218/2 o powierzchni 0,2532 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046255/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie
5) 221/7 o powierzchni 0,1033 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00059209/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie.
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 2
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Bukówcu Górnym, oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi działek:
1) 929/6 o powierzchni 0,4949 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026995/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
2) 913/1 o powierzchni 0,0100 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00010321/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata


§ 3
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Krzycku Wielkim, oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi działek:
1) 334/1 o powierzchni 0,0930 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030339/4 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
2) 334/3 o powierzchni 0,0090 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030339/4 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
3) 334/7 o powierzchni 0,0223 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030339/4 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
4) 334/8 o powierzchni 0,1538 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030339/4 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie.
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 4
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Boguszynie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 68/5 o powierzchni 0,5000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024342/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 5
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 693/3 o powierzchni 0,1700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024110/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXIII/177/2013
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 lutego 2013 r.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Rada Gminy Włoszakowice nie ustaliła zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Akt taki musiałby mieć charakter prawa miejscowego. Brak ustalonych zasad nakazuje uzyskanie przez wójta każdorazowo zgody rady na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Uchwałą nr XIII/88/2008 z dnia 5 marca 2008 r. Rada Gminy Włoszakowice wyraziła Wójtowi Gminy Włoszakowice zgodę na oddanie w drodze bezprzetargowej, w użytkowanie na cele gminnej gospodarki wodno – ściekowej, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości obejmujących między innymi: stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Boguszyn, Włoszakowice oraz gminną oczyszczalnię ścieków w Grotnikach. W związku z faktem, że zawarta pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. umowa wygasła w dniu 31 grudnia 2012 r. a zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości, warunkowane jest podjęciem stosownej uchwały Rady Gminy Włoszakowice zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06