OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/181/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/181/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Numer uchwały: 181
Numer sesji: XXIII
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXIII/ 181 /2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 22.000,00 złotych, w tym kwotę dochodów bieżących o 22.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 26.568.400,00 złotych, w tym dochodów bieżących 26.037.400,00 złotych i dochodów majątkowych 531.000,00 złotych.
§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 22.000,00 złotych oraz dokonuje ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 105.000,00 złotych i ogółem wynoszą 25.128.304,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwieksza się o 104.150,00 złotych i ogółem wynoszą 19.911.677,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 850,00 złotych i ogółem wynoszą 12.956.318,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 105.000,00 złotych i ogółem wynoszą 6.955.359,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 924.023,00 złote,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 850,00 złotych i wynoszą 3.765.313,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 500.000,00 złotych.
2) zmiejsza się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, o kwotę 83.000,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 2.440.096,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o 50.000,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 230.746,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie zmieniają się i wynoszą 50.000,00 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 27.568.400,00 złotych, w tym wydatków bieżących 25.128.304,00 złote i wydatków majątkowych 2.440.096,00 złotych.
§ 3. Określa sie kwotę 1.000.000,00 złotych, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Przyg.M.Rolka


Uzasadnienie:

I Dochody ( załącznik Nr 1 ) 22.000,00 zł
Wprowadzenie środków uzyskanych z rozliczenia dotacji za rok 2012
1) Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 20.500,00 zł,
2) Gminy Święciechowa 1.500,00 zł.

II Wydatki ( załącznik Nr2, 3, 4 ) 22.000,00 zł
Zmiany dotyczą wydatków realizowanych przez urząd gminy
1. Zmniejszenia: 108.750,00 zł 1) Zmniejszenie środków na wydatki bieżące 25.750,00 zł,
2) Zmniejszenie środków na wydatki majątkowe 83.000,00 zł,
a) odstąpienie od wymiany dachu na remizie OSP Włoszakowice kosztem naprawy istniejącego
33.000,00 zł,
b) przejęcie wykonania we własnym zakresie zadań, na które była przewidziana dotacja dla Powiatu 50.000,00 zł.
2. Zwiększenia dotyczą zmian w wydatkach bieżących 130.750,00 zł
1) przekwalifikowanie powyższych wydatków inwestycyjnych na bieżące 83.000,00 zł,
2) wprowadzenie niezbędnych zadań bieżących, nieprzewidzianych wcześniej 47.750,00 zł.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06