OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/182/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXIII/182/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 182
Numer sesji: XXIII
Rok: 2013

 

 

U C H W A Ł A NR XXIII /182/ 2013


RADY GMINY WŁOSZAKOWICE


z dnia 25 lutego 2013 r.


 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .Na podstawie art. 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst Dz.U. z 2012 r. poz.1356 ze zmianami/ Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:§ 1


Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok na terenie gminy Włoszakowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y G M I N Y


I R E N A P R Z E Z B Ó R

 

 

Opracowała: M. Walkowska

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/182 /2013

z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych dla gminy Włoszakowice.

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013


ROZDZIAŁ I


Celem tego programu jest upowszechnianie w życiu społeczeństwa trzeźwości jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia materialnej pomyślności ludzi, krzewienia abstynencji, szczególnie wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także łagodzenie jego skutków społecznych. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa i jego aktywności. Prowadzi do degradacji życia duchowego, moralnego, psychicznego i społecznego oraz uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.


 1. Realizacja powyższego programu nastąpi poprzez:

  1.Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:

  - przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

  - podejmowania czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób

  uzależnionych od alkoholu,

  - udział członka GKRPA w pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

  2.Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych

  możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach rozwijających

  zainteresowania własne, takich jak :

  - zajęcia w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych znajdujących się w szkołach,

  - zajęcia wyrównawcze w szkołach,

  - zajęcia sportowo - rekreacyjne i turystyczne w sekcjach działających na terenie gminy.

   3.Dofinansowanie letnich i zimowych kolonii lub obozów dla dzieci i młodzieży z programem

   profilaktyczno-terapeutycznym oraz z rodzin w których występują problemy alkoholowe inne

   problemy zagrażające życiu rodzinnemu i społecznemu.

   4.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i

   prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez współdziałanie z jednostkami

   Policji, zakładami opieki zdrowotnej,Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zespołami szkół.

  5.Organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,do

  której zadań w szczególności należy :

   - kierowanie na badania przez biegłych sądowych,

   - przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,

   - pokrycie kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w Poradni dla osób z

   problemami alkoholowymi,

   - opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

   - obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

  6.Finansowe i organizacyjne wspieranie działań organizacji promujących bezalkoholowy sposób

  spędzania wolnego czasu oraz finansowe wspieranie imprez rozrywkowych, bezalkoholowych:

  - festynów szkolnych,

  - programów profilaktycznych,

  - imprez sportowo - rekreacyjnych.

  7. Realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie.

  8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania

  problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, a w szczególności:

  -wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez

  młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych,

  -dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi,

  młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych

  dla nauczycieli, pedagogów,

  - podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych

  oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności

  napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku

  życia.

  9. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

  10. Edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej, a w szczególności:

  - rozpowszechnianie informacji z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy w

  zakresie problemów alkoholowych,

  - dystrybucja materiałów edukacyjnych /,broszury, plakaty, ulotki/ związanych z profilaktyką

  problemów alkoholowych.

  11. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców; w tym w szczególności

  prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

   12. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się

   z osobami nietrzeźwymi.

13. Działania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie; w tym w

szczególności zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.

14. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu

problemów alkoholowych.

 


ROZDZIAŁ II


ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 1. Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie:

- 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.


 1. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka Komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


IRENA PRZEZBÓR


U z a s a d n i e n i e
Do Uchwały Nr XXIII/182/2013, Rady Gminy Włoszakowice z dnia lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W związku z tym istnieje potrzeba corocznego uchwalania programu przez Radę Gminy.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Walkowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06