OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/184/2013 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych w miejscowości Bukówiec Górny, Dłużyna

Uchwała Nr XXIII/184/2013 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych w miejscowości Bukówiec Górny, Dłużyna

Numer uchwały: 184
Numer sesji: XXIII
Rok: 2013


U C H W A Ł A Nr XXIII/184/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2013 r.


w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych w miejscowości Bukówiec Górny, Dłużyna


Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:§ 1. Postanawia się odstąpić od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/243/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych w miejscowościach Bukówiec Górny i Dłużyna.


§ 3. Procedura formalno – prawna dla realizacji w/w uchwały nie została podjęta.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały XXIII/184/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Stosownie, do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) przeprowadzono analizę aktualności posiadanych dokumentów planistycznych i stwierdzono iż podjęta uchwała w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwa do realizacji z punktu widzenia zgodności z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice. W/w projekt studium, w wyniku opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, oraz na podstawie przeprowadzonego monitoringu pod względem ochrony zasobów przyrodniczych i przewidywanych zmian w wyniku projektowanej inwestycji klimatu akustycznego, zakłada zmniejszenie terenów przewidzianych pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych we fragmentach obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny i Dłużyna.

Zatem podjęta uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXIII/243/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych w miejscowościach Bukówiec Górny i Dłużyna, z wyżej wymienionych względów funkcjonalno – przestrzennych nie jest możliwa do realizacji.

Ponadto za uchyleniem powyższej uchwały, przemawiają zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, społeczne oraz oczekiwania właścicieli nieruchomości na terenach których planowana jest inwestycja.

Przytoczone powyżej argumenty, przemawiają za odstąpieniem od sporządzania wymienionego powyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz są postulatem do podjęcia uchwał w omawianej sprawie w zakresie zgodnym ze strukturą funkcjonalno – przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.

W związku z powyższym rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.


Wójt Gminy Włoszakowice
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06