OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/185/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.

Uchwała Nr XXIII/185/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.

Numer uchwały: 185
Numer sesji: XXIII
Rok: 2013


U C H W A Ł A Nr XXIII/185/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.


§ 2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.


§ 3. Przedmiotem opracowania będzie ustalenie przeznaczenia terenów w granicach obszaru objętego planem w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały XXIII/185/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 lutego 2013 r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna


Na podstawie zgromadzonych wniosków dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), Wójt Gminy Włoszakowice przedkłada Radzie Gminy Włoszakowice niniejszą uchwałę.
Stosownie, do art. 14 ust 5 w/w ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności rozwiązania z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, a także przygotowano materiały geodezyjne do opracowania planu ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Na podstawie podejmowanej uchwały przewiduje się opracowanie zgodne z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym uwzględnione zostaną postulaty potencjalnych inwestorów oraz społeczności lokalnej w zakresie lokalizacji inwestycji polegających na wytworzeniu prądu ze źródeł odnawialnych.
W związku z tym, że nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.
Wójt Gminy Włoszakowice


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06