OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/186/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice

Uchwała Nr XXIII/186/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice

Numer uchwały: 186
Numer sesji: XXIII
Rok: 2013


UCHWAŁA Nr XXIII/186/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 14 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 647 ze zmianą ) Rada Gminy Włoszakowice u c h w a l a , co następuje :§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/239/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku.
2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie ww. obszaru na teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki.

§ 3. Zakres opracowania obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/186/2013

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 lutego 2013 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.

 

 

W obowiązującym obecnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/239/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku, teren zmiany planu będącego przedmiotem uchwały zlokalizowany jest w jednostce oznaczonej symbolem 24 ZR - teren działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej.

 

Analiza możliwości zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego ww. planem wykonana przez ENEA RD Leszno, wykazała konieczność lokalizacji stacji transformatorowej SN/nn na terenie jednostki 24 ZR – na części działki nr 97, przy istniejącej drodze – działka nr 106.

W jednostce tej ww. plan nie przewiduje możliwości wydzielenia i lokalizacji terenu pod obiekty infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetyki.

 

W związku z powyższym wymagane jest opracowanie zmiany planu, w celu wyznaczenia terenu pod lokalizację stacji transformatorowej.

 

 

 

Wójt Gminy Włoszakowice

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06